Kunnanvaltuusto, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Osakkeen hankinta Monetra Oy:ltä

MUODno-2023-39

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Monetra Oy on in house-toimija, jonka omistajina ovat kunnat, kuntayhtymät, hyvinvointialueet ja näiden yhtiöt. In house- periaatteella toimivassa yhtiössä asiakkaat ovat myös omistajia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että omistajan ei tarvitse kilpailuttaa palveluita, jos se omistaa osakkeen, liittyy osakassopimukseen ja sillä on todellista päätösvaltaa yhtiössä.

Monetra Oy tarjoaa talous- ja henkilöstöpalveluita sekä muita hallinnon tukipalveluita, kuten raportointi- ja analysointipalveluita sekä hankinta – ja lakipalveluita. Talouspalveluista se tarjoaa mm. kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluita, tilaamisen, ostolasku- ja ostoreskontrapalveluita, laskutus- ja myyntireskontrapalveluita sekä perintäpalveluita, maksuliikennepalveluita, maksuvalmiusennustamisen palveluita, maksamisen palveluita, talousjohtamisen tukipalveluita, talousjärjestelmät palveluna, taloushenkilöstö palveluna, talousraportointipalveluita ja taloushallinnon arkistointipalveluita. Henkilöstöpalveluista se tarjoaa mm. palkanlaskentapalveluita, palvelusuhdepalveluita, matka- ja kululaskupalveluita, työajanhallinta- ja työvuorosuunnittelupalveluita, rekrytointipalveluita, osaamisen johtamisen ja kehittämisen palveluita, henkilöstöjohtamisen tukipalveluita, henkilöstöjärjestelmät palveluna, HR- henkilöstö palveluna, henkilöstöraportointipalveluita, henkilöstöhallinnon arkistointipalveluita.

Julkisen sektorin osaaminen etenkin talous- ja palkkahallintopalveluista on Monetra Oy:llä vahva. Monetra Oy käyttää HR- ja talouspalveluissa pääosin samoja ohjelmistoja kuin Muonio. Yleisesittely yhtiöstä on oheismateriaalina.

Inhouse-asema syntyy merkitsemällä yksi osake ja liittymällä osakassopimukseen. Käytännössä prosessi etenee siten, että osakkaaksi haluava asiakas käsittelee osakkeenoston omassa toimivaltaisessa toimielimessään, ja lähettää pöytäkirjanotteen osakkeen ostopäätöksestä Monetra Oulu Oy:lle. Omistajuuden kautta kunnalle tarjoutuu mahdollisuus ostaa pidempikestoisesti talous- ja palkkahallinnon palveluita sekä myös muita tärkeitä asiantuntijapalveluita.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Muonion kunta hankkii yhden (1) Monetra Oy:n osakkeen.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Valmistelija

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus käsitteli osakkeen hankintaa Monetra Oy:ltä  23.1.2023 § 19.

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää hankkia yhden (1) Monetra Oy:n osakkeen. 

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Tiedoksi

Monetra Oy

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

 

 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite            PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite          Isokatu 4, 3. krs., Oulu
Sähköpostiosoite pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          
Faksinumero         029 564 2841
Puhelinnumero     029 564 2800

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on 8–16.15   

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.

Postiosoite            Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite          Puthaanrannantie 15 a, Muonio
Sähköpostiosoite  kirjaamo@muonio.fi  
Puhelinnumero     0400 686 211            

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.