Kunnanvaltuusto, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Perustelut

Hallintosäännön 109 §:n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. Sähköinen tarkastaminen on mahdollista, myös allekirjoittaminen teknisten välineiden ja yhteyksien sen salliessa.

Vaalitoimituksessa pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja avustavat toimituksessa muutoinkin, jollei valtuusto toisin päätä.

Valtuusto hyväksyi 9.8.2021 § 39, että jatkossa pöytäkirjantarkastajat valitaan kokouksissa aakkosjärjestysperiaatteella. 

Päätös

Valtuusto valitsi tarkastajiksi Mikael Heikkilän ja Petteri Hirsikankaan.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)