Kunnanvaltuusto, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Talousarvion 2023 korjaaminen

MUODno-2023-9

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Virkkunen, toimistosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 26.10.2022 talousarviokäsittelyn yhteydessä esittänyt hallitukselle ja valtuustolle vuoden 2023 investoinneissa hyväksyttäväksi määrärahan ja tuloarvion vesistöjen kunnostushankkeelle. Valtuusto on kokouksessaan 12.12.2022 hyväksynyt kyseisen hankkeen meno- ja tuloarvion esityksen mukaisena. Liitteenä olleessa investointitaulukossa oli vesistöjen kunnostushankkeen tuloarviossa etumerkkivirhe, jolloin 25 000 euron tuloarvio oli kirjautunut 25 000 menoksi. Tämä aiheutti investointien nettosummaan 50 000 euron virheen. 

Kunnan hallintosäännön 60 § mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. 64 § mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä  valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset taousarviovuoden aikana. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2023 investointimäärärahoihin tehdään korjaus vesistöjen kunnostushankkeelle niin, että hankkeen määräraha on 50 000 eur, tuloarvio -25 000 eur ja netto 25 000 eur.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

Merja Hietala, talouspäällikkö, merja.hietala@muonio.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunta on käsitellyt kokouksessaan 31.12.2023 § 18 vuoden 2023 talousarvion korjaamista investointiosassa olevan vesistöjen kunnostushankkeen (8450/554) tuloarviossa olleen etumerkkivirheen takia. Etumerkkivirheen johdosta hankkeen tuloarvio 25 000 euroa on kirjautunut menoksi. Virheen johdosta valtuuston 12.12.2022 § 68 vahvistaman talousarvion yleisten alueiden ja investointien yhteensä nettosumma on 50 000 euroa liian suuri. Korjauksen jälkeen vuoden 2023 investointien yleisten alueiden netto on 202 200 euroa ja investointien netto yhteensä 817 460 euroa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy elinvoimalautakunnan esityksen ja esittää valtuustolle yleisten alueiden vesistöjen kunnostushankkeen tuloarvion etumerkin korjaamista. Vuoden 2023 investointien netto on korjauksen jälkeen 817 460 euroa.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

 • Merja Hietala, talouspäällikkö, merja.hietala@muonio.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunta on käsitellyt 31.1.2023 § 18  ja kunnanhallitus 27.2.2023 § 39 kuluvan vuoden talousarvion korjaamista investointiosiossa olevan etumerkkivirheen osalta. 

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2023 talousarviota korjataan yleisten alueiden vesistöjen kunnostushankkeen tuloarvion etumerkin osalta. Vuoden 2023 investointien netto on korjauksen jälkeen 817 460 euroa.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Tiedoksi

elinvoimapalvelut, talouspäällikkö

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

 

 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite            PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite          Isokatu 4, 3. krs., Oulu
Sähköpostiosoite pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          
Faksinumero         029 564 2841
Puhelinnumero     029 564 2800

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on 8–16.15   

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.

Postiosoite            Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite          Puthaanrannantie 15 a, Muonio
Sähköpostiosoite  kirjaamo@muonio.fi  
Puhelinnumero     0400 686 211            

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.