Kunnanvaltuusto, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Tilintarkastuspalveluiden hankinta 2023-2027

MUODno-2022-514

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta 27.10.2022 § 41

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Kuntalain 122.2 §:n mukaan kunnan tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen eli koko kuntakonsernin tilintarkastuksen yhteensovittamisesta. Tämä voi tarkoittaa esim. koko kuntakonsernin tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen järjestämistä, tarjousvertailua ja tilintarkastajaehdokkaiden nimeämistä konserniyhtiöihin. Tilintarkastajan valinnasta päättää kuitenkin tytäryhteisön toimielin (esim. yhtiökokous). Kunnan ja tytäryhteisöjen tarjoukset tulee tästä syystä vertailla erikseen.

Muonion kunnan sekä sen kuntakonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden (kiinteistöyhtiöt Kotikontu, Hilla ja Lakka sekä asuntoyhtiö Kullero) tilintarkastussopimukset päättyvät kun vuoden 2022 tilintarkastus on suoritettu loppuun.

Muonion kunnan tilintarkastuspalvelujen hankinta ei kuulu hankintalain (139/2016) soveltamisalaan, koska hankinnan arvo alittaa ko. lain mukaisen kynnysarvon (60 000 euroa).

Hankinta sisältää tilikausien 2023–2027

 • kunnan lakisääteisen tilintarkastuksen
 • tytäryhtiöiden tilintarkastuksen (kiinteistöyhtiöt Kotikontu, Hilla ja Lakka sekä asuntoyhtiö Kullero).

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta toteuttaa tilintarkastuspalvelujen kilpailutuksen ja hyväksyy tarjouspyynnön liitteineen tilikausille 2023–2027 (tarjouspyyntö oheismateriaalina). Tarjouspyyntö toimitetaan vähintään kolmelle JHT/JHTT tilintarkastusyhteisöille. Lisäksi tarjouspyyntö Pienhankintapalvelu Cloudiassa. Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki toimijat, jotka täyttävät tarjouskilpailun ehdot.

Päätös:

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Tilintarkastaja Hilkka Ojala poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (hallintolaki 28.1 §). 

 

Tarkastuslautakunta 2.3.2023 § 10

Tarjouspyyntö oli esillä Cloudia -palvelussa ja kunnan verkkosivuilla 12.12.2022–31.1.2023 ja tarjoukset tuli jättää 31.1.2023 klo 15 mennessä.

Määräaikaan mennessä saapui tarjous BDO Audiator Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä. Molemmat tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kriteerit.

Tarjouspyynnön mukaan tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin ja perusteena on kokonaishinta sopimuskaudelle 50 % ja laatu (kokemus, koulutus) 50 %.

Vertailutaulukko on esityslistan oheismateriaalina.

 

Ehdotus

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että kunnan ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastuspalvelut tilikausille 2023–2027 hankitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneeltä KPMG Oy:ltä.

Päätös

Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Valmistelija

 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessa 2.3.2023 § 10 esittää valtuustolle, että kunnan ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastuspalvelut tilikausille 2023–2027 hankitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneeltä KPMG Oy:ltä.

Ehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että kunnan ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastuspalvelut tilikausille 2023–2027 hankitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneeltä KPMG Oy:ltä.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Tiedoksi

BDO Oy, KPMG Oy, tarkastuslautakunta, talouspäällikkö, kunnanjohtaja

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

 

 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite            PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite          Isokatu 4, 3. krs., Oulu
Sähköpostiosoite pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          
Faksinumero         029 564 2841
Puhelinnumero     029 564 2800

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on 8–16.15   

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.

Postiosoite            Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite          Puthaanrannantie 15 a, Muonio
Sähköpostiosoite  kirjaamo@muonio.fi  
Puhelinnumero     0400 686 211            

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.