Kunnanvaltuusto, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Hallintosääntöuudistuksen hyväksyminen

MUODno-2018-7

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi
Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi
Heikki Kauppinen, maaseutupäällikkö, heikki.kauppinen@muonio.fi
Merja Hietala, taloussihteeri, merja.hietala@muonio.fi
Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Matti Pinola, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija, matti.pinola@muonio.fi
Henri Muotka, vs. sosiaalijohtaja, henri.muotka@muonio.fi
Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi 24.5.2021 § 21 uuden organisaatiorakenteen 1.8.2021 alkaen. Päätöksessään valtuusto hyväksyi esitetyn organisaatiomallin, palvelurakenteen sekä johtamis- ja viranomaisrakenteen. Kunnan hallintosääntö tulee muuttaa vastaamaan uutta organisaatiorakennetta. 

Hallintosääntövalmistelu on aloitettu jo syksyllä 2019 viranhaltija- ja luottamushenkilötyöpajojen myötä ja jatkettu sittemmin mm. yhdessä luottamushenkilöiden kanssa kesällä 2020 iltakoulussa. Valmistelua on jatkettu viranhaltijavalmisteluna loppukeväällä 2021 yhdessä organisaatiouudistusvalmistelun kanssa.

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §. Muonion kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan 1.8.2021 voimaan tulevan hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty. 

Uuden hallintosäännön merkittävimmät muutokset verrattuna voimassa olevaan hallintosääntöön:

 1. 1. 8.2021 voimaan astuva hallintosääntö on päivitetty Kuntaliiton (2021, 2. uudistettu, täydennetty painos) mallia soveltaen ja rakenne noudattaa em. hallintosääntömallia (sis. mm. uudistukset:  normaalista toimivallasta poikkeaminen, päätöksenteko ja hallintomenettely, tiedonhallinta).
 2. Kunnanhallituksen alaisuuteen perustetaan elinvoimajaosto, joka käsittelee ja valmistelee kunnanhallitukselle kunnan elinvoiman edistämiseen liittyviä strategisia asioita, kannanottoja tai lausuntoja.
 3. Kunnanhallitus ja lautakunnat määräävät alaisensa toimialan organisaatiosta ja tehtävistä siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty. Kunnanhallitus päättää toimialojen välisestä tehtäväjaosta siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty. 1.8.2021 alkaen kunnan lautakuntarakenne ja palvelut ovat seuraavat
 • Elinvoimalautakunta
  • Hallinto- ja tukipalvelut 
  • Rakennusvalvontapalvelut 
  • Vesihuoltolaitos 
  • Ravitsemus- ja siisteyspalvelut 
  • Kiinteistö- ja tiepalvelut 
  • Liikuntapaikat ja reitistöt
  • Kuntakehittäminen ja markkinointipalvelut (ml. hyvinvoinnin edistämisen palvelut)

 

 • Hyvinvointilautakunta
  • Hallinto- ja tukipalvelut
  • Sosiaalipalvelut
  • Vammais- ja kehitysvammapalvelut
  • Ikäihmisten palvelut
  • Terveyspalvelut
  • Työllisyyspalvelut

 

 • Tunturi-Lapin Maaseutulautakunta
  • Maaseutuhallinnon palvelut ja tukipalvelut

 

 • Sivistyslautakunta
  • Hallinto- ja tukipalvelut
  • Varhaiskasvatus
  • Perusopetus
  • Lukio
  • Kansalaisopisto
  • Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
  • Liikuntapalvelut
  • Nuorisopalvelut.

 

Lautakuntien jäsenmääräksi esitetään viisi (5) jäsentä (pl. Tunturi-Lapin maaseutulautakunta). Em. esitys koskee myös tarkastuslautakunnan jäsenmäärää. 

 

 1. Palvelualueiden organisaatio ja tehtävät 1.8.2021 alkaen:
 • Palvelualuejohtajat
  • kunnanhallitus: hallinto- ja talous -palvelualue: hallintojohtaja 
  • elinvoimalautakunta: elinvoimajohtaja
  • hyvinvointilautakunta: hyvinvointijohtaja
  • sivistyslautakunnta: sivistysjohtaja.

Palvelualuejohtaja vastaa palvelualueensa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen, kunnanjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa. Kunnanhallitus määrää palvelualuejohtajan sijaisen, joka hoitaa palvelualuejohtajan tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen. 

 

 • Tehtäväaluevastaavat

Tehtäväaluevastaava vastaa tehtäväalueen toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen, lautakunnan ja palvelualuejohtajan alaisuudessa. Kunnanhallitus määrää tehtäväaluevastaavan sijaisen, joka hoitaa tehtäväalueen vastaavan tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen. 

Maaseutuhallinnon palveluita johtaa luonnonvarapäällikkö.

 

 • Tehtäväyksikkövastaavat

Tehtäväyksikkövastaava vastaa tehtäväyksikön toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa tehtäväaluevastaavan alaisuudessa. Lautakunta määrää tehtäväyksikkövastaavan sijaisen, joka hoitaa tehtäväyksikkövastaava tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen. 

 1. Perusopetuksen ja lukion johtokunnat on poistettu. Johtokunnille kuuluneet tehtävät on määritelty sivistyslautakunnalle tai viranhalijoille. 
 2. Lautakuntien yleistä toimivaltaa on yhtenäistetty ja toimivaltaa on tarkistettu.
 3. Viranhaltijoiden tehtävät ja toimivaltakysymykset on yhtenäistetty ja tarkistettu mm. harkinnanvaraisten hankintarajojen sekä henkilöstöön liittyvissä toimivalta-asioissa. Samoin tarkistettiin em. toimivaltakysymyksiä suhteessa kunnanhallitukseen ja lautakuntiin.
 4. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö sisältyy hallintosääntöön.

 

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

 • hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön, 
 • sääntö astuu voimaan 1.8.2021 alkaen ja se korvaa aikaisemman hallintosäännön.

Yleishallinto valtuutetaan tekemään mahdollisia teknisluotoisia korjauksia hallintosääntöön.

Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että 1.8.2021 alkaen kunnanhallituksen alainen jaosto on elinvoimajaosto, ei elinvoima- ja konsernijaosto. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen muutoin, mutta totesi, että seuraavat kohdat hallintosääntöehdotukseen täydennetään/muutetaan: 

 • 10 § Lautakunnat

Valtuusto valitsee lautakunnat joko toimikaudekseen tai kahden vuoden toimikaudeksi.

Elinvoimalautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä. 
Sivistyslautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä. 
Hyvinvointilautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä.

Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakuntien jäsenistä vähintään yhden tulee olla valtuutettu.

 • 15 § Vaikuttamistoimielimet

Kunnassa on nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.

Vaikuttamistoimielimillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikkiin elinvoima-, hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan kokouksiin, pl. salassapidettävät tai yksilöasioita käsittelevät asiat. Lisäksi ao. lautakunnan puheenjohtajalla on perustellusta syystä oikeus rajata vaikuttamistoimielinten edustajien läsnäolo-oikeutta.  

Vaikuttamistoimielimien edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuuston kokouksissa tehtäväalueeseensa liittyvissä asioissa. Vaikuttamistoimielimien edustajilla ei ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa. Vaikuttamistoimielimillä on oikeus järjestää tarvittaessa kuulemistilaisuuksia.

 • 42 a § Palvelussuhteeseen ottaminen

Valtuusto päättää kunnanjohtaja palvelualuejohtajien valinnasta. 

Hallitus päättää talouspäällikön ja henkilöstöpäällikön valinnasta.

Lautakunnat valitsevat alaisensa organisaation tehtäväaluevastaavat ja tehtäväyksikkövastaavat.

Palvelualuejohtaja valitsee alaisensa organisaation työntekijät ja viranhaltijat (pl. tehtäväaluevastaavat ja tehtäväyksikkövastaavat).

Tehtäväaluevastaavat ja tehtäväyksikkövastaavat valitsevat alaisensa organisaation määräaikaiset työntekijät korkeintaan 12 kuukaudeksi.

Palvelualuejohtaja päättää hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisen henkilöstön ottamisesta. Mikäli hankesuunnitelman mukaisen henkilöstön työsuhde kestää korkeintaan kuusi (6) kuukautta, tämän päättää tehtäväaluevastaava tai tehtäväyksikkövastaava.  

Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen.

Hallitus päättää oppisopimuskoulutuksen yleiset linjaukset. Hallitus päättää kunnanjohtajan, palvelualuejohtajien, talouspäällikön ja henkilöstöpäällikön oppisopimuksista. Lautakunnat päättävät alaistensa viran- ja toimenhaltijoiden oppisopimuskoulutuksiin ottamisesta. Mikäli oppisopimus kestää korkeintaan kaksitoista (12) kuukautta, palvelualuejohtajat voivat päättää näistä alaistensa osalta määrärahojen puitteissa. Mikäli oppisopimus kestää korkeintaan kuusi (6) kuukautta, tehtäväaluevastaavat ja tehtäväyksikkövastaavat saavat päättää näistä alaistensa osalta määrärahojen puitteissa.

 

 • 49 § Sivutoimet

Sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää kunnanhallitus.

Sivutoimiluvat ja - ilmoitukset tarkistetaan valtuustokausittain.

 

 • 51 b Kirjallisen varoituksen antaminen

Viranhaltijalle tai työntekijälle voidaan antaa tai kirjallinen varoitus, jos hän on laiminlyönyt velvollisuuksiaan tai rikkonut niitä. 

Kirjallisen varoituksen antaa lähiesimiehen esimies, lähiesimiehen esittelystä. Hallitus antaa kirjallisen varoituksen kunnanjohtajalle, palvelualuejohtajille ja talouspäällikölle.

Ennen kirjallisen varoituksen antamista viranhaltijalle tai työntekijälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi asian johdosta. 

Hallitus antaa tarkemman ohjeistuksen kirjallisen varoituksen antamisessa noudatettavasta menettelystä.

 

 • 160 § Vuosipalkkiot

Kunnanhallitus

 • puheenjohtaja 1 200 euroa/vuosi.

 

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja esitteli laaditun hallintosääntöehdotuksen ja hallitus keskusteli laajasti siitä.

Perustelut

   

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

 • hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön (täydennetty muutokset kunnanhallitus 7.6.2021 § 163 mukaisesti)
 • sääntö astuu voimaan 1.8.2021 alkaen ja se korvaa aikaisemman hallintosäännön.

Yleishallinto valtuutetaan tekemään mahdollisia teknisluotoisia korjauksia hallintosääntöön.

Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että 1.8.2021 alkaen kunnanhallituksen alainen jaosto on elinvoimajaosto, ei elinvoima- ja konsernijaosto. 

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen muutoin, mutta puheenjohtajan esityksen perusteella hallintosääntöön tehtiin seuraavat tarkistukset: 

 • 28.1. § Hallinto- ja talouspalvelut

Talouspäällikkö päättää

Lisäys:

 • kassavarojen sijoittamisesta kunnahallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti,
 • tilien avaamisesta ja lopettamisesta.

 

 • 28.2 § Elinvoimapalvelut

Rakennustarkastaja 

Lisäys:

 • rakennustarkastaja hoitaa MRL:n mukaisista rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviä (pl. hallintopakko ja oikaisuvaatimus).

Poistetaan:

 • 68 § Maksuista päättäminen

Maksupäätöksen tehnyt päättää kunnan puolesta jo maksettavaksi erääntyneestä suorituksesta maksuvelvolliselle annettavasta maksuajasta. (Poistetaan: ja maksuajalta perittävästä viivästyskorosta.)

Kokouskäsittely

Juha Niemelä liittyi kokouksen tämän asian käsittelyn aikana. 

Puheenjohtaja esitti, että hallituksen esitykseen tehdään seuraavat muutokset:

Lisätään kohtaan

 • 28.1. § Hallinto- ja talouspalvelut

Talouspäällikkö päättää

Lisäys:

 • kassavarojen sijoittamisesta kunnahallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti,
 • tilien avaamisesta ja lopettamisesta.

 

 • 28.2 § Elinvoimapalvelut

Rakennustarkastaja 

Lisätään:

 • rakennustarkastaja hoitaa MRL:n mukaisista rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviä (pl. hallintopakko ja oikaisuvaatimus).

Poistetaan:

 • 68 § Maksuista päättäminen

Maksupäätöksen tehnyt päättää kunnan puolesta jo maksettavaksi erääntyneestä suorituksesta maksuvelvolliselle annettavasta maksuajasta. (Poistetaan: ja maksuajalta perittävästä viivästyskorosta.)

Kunnanjohtaja esitteli uuden hallintosäännön merkittävimmät muutokset, joita ovat mm. toimivaltamuutokset henkilöstöasioissa, hankintarajat sekä luottamushenkilöiden palkkiosäännön sisältyminen hallintosääntöön. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi totesi, että hallintosäännön muutoksella pyritään joustavoittamaan toimintaa mm. lautakuntien toimikauden mahdollistavalla muutoksella.

Keskustelun kuluessa Sakari Silén esitti, että luottamushenkilöiden kokouspalkkiota nostetaan 20 euroa kokousta kohti ja Juha Niemelä sekä Matti Myllykangas kannattivat esitystä.  

Matti Myllykangas esitti myös, että puheenjohtajien vuosipalkkioiden määrä korotetaan seuraavasti: kunnanvaltuusto 1 000 euroa, kunnanhallitus 1 500, lautakunta 250 ja johtokunta 100 euroa. Sakari Silén ja Juha Niemelä kannattivat Myllykankaan esitystä. 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi kunnanhallituksen esityksestä poikkeavaa kannatettua esitystä ja luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden ja toimielinten puheenjohtajien palkkioiden määrästä on äänestettävä. Äänestykset suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Valtuusto hyväksyi äänestysmenettelyn ja -järjestyksen.

Ensin äänestettiin kokouspalkkioiden korottamisesta 20 eurolla. Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka äänestävät kunnanhallituksen esityksen puolesta, äänestävät JAA ja SIlénin esittämän 20 euron korotusta kannattavat äänestävät EI.   JAA-ääniä annettiin kahdeksan (Heikkilä, Keimiöniemi, Korhonen, Pöyskö, Rauhala, Sinikumpu, Veisto ja Hietala) ja EI-ääniä annettiin kahdenksan (Brännare, Friman, Jauhojärvi, Kuortti, Myllykangas, Reponiemi, Silén ja Niemelä). Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisi ja hän totesi, että kunnanhallituksen esitys kokouspalkkioiden määrästä tuli valtuuston päätökseksi.

Toiseksi äänestettiin puheenjohtajien vuosipalkkioiden korottamisesta: kunnanvaltuusto 1 000 euroa, kunnanhallitus 1 500, lautakunta 250 ja johtokunta 100 euroa.Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka äänestävät kunnanhallituksen esityksen puolesta, äänestävät JAA ja Myllykankaan esittämiä korotuksia kannattavat äänestävät EI. JAA-ääniä annettiin kahdeksan (Heikkilä, Keimiöniemi, Korhonen, Pöyskö, Rauhala, Sinikumpu, Veisto ja Hietala) ja EI-ääniä annettiin kahdenksan (Brännare, Friman, Jauhojärvi, Kuortti, Myllykangas, Reponiemi, Silén ja Niemelä). Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisi ja hän totesi, että kunnanhallituksen esitys puheenjohtajien palkkioista tuli valtuuston päätökseksi.

Tiedoksi

osastot