Kunnanvaltuusto, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Rakennusvalvontataksan tarkistaminen

MUODno-2021-245

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaakko Muotka, kunnanrakennusmestari, jaakko.muotka@muonio.fi

Perustelut

Rakennusluvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa (rakennusvalvontataksa).

Muonion kunnan rakennusvalvonnan taksa on vahvistettu 12.12.2016 ja otettu käyttöön 1.3.2017.  

Kuntaliiton suosituksen mukaan maksujen tarkastamista suositellaan tehtäväksi vähintään joka toinen vuosi. Taksan rakenne on Kuntaliiton suosituksen mukainen.

Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan rakennusvalvonnan toimintatulot olivat 52 305 eur ja toimintamenot 97 110 eur.

Rakennusvavonnan taksaa on korotettu noin 20 %. Tiettyjen pykälien osalta taksamallia on selkeytetty muuttamalla hintahaitarit yhdeksi summaksi. Hintoja tarkasteltaessa tehtiin vertailua muutamaan Lapin maalaiskuntaan ja tarkistetut hinnat ovat linjassa vastaavankokoisten kuntien taksojen kanssa. 

Hallintosäännön 47 § mukaan valtuusto päättää taksoista ja maksujen yleisistä perusteista ja hallitus päättää maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista. 

Lautakunnalle jaetaan tarkistettu Rakennusvalvonnan taksa 2021 -ehdotus esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Jaakko Muotka, kunnanrakennusmestari, jaakko.muotka@muonio.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Rakennusvalvonnan taksan 2021 ja esittää sen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen.

Valmistelija

Jaakko Muotka, kunnanrakennusmestari, jaakko.muotka@muonio.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta esittää hallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi rakennusvalvontataksan päivittämisen ja maksujen tarkistukset. 

Edelllisen kerran taksaa ja maksuja on tarkistettu vuodelle 2017 ja lautakunnan ehdotuksen mukaan maksuja korotetaan n. 20 %

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan taksan ja maksujen tarkistukset. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Perustelut

  

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan taksan ja maksujen tarkistukset. 

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 

Tiedoksi

tekninen osasto