Kunnanvaltuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Hallintosäännöstä säädetään kuntalain 90 §:ssä, joka sisältää valtuuston toimintaan liittyvät asiat. Esteellisyydestä säädetään kuntalain 97 §:ssä ja hallintolain 27–30 §:issä sekä mm. kokoontumisesta, käsiteltävistä asioista, päätösvaltaisuudesta ja pöytäkirjasta kuntalain 94–107 §:issä.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsu valtuuston kokoukseen tulee lähettää kymmenen päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa kokouksesta on annettava tieto kunnan verkkosivuilla. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Esityslista on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Hallintosäännön 64 § sisältää varavaltuutetun kutsumisen. Valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuuston puheenjohtajalle tai sihteerille. Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan tai sihteerin on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu varavaltuutettu. Varavaltuutetun kutsumisessa noudatetaan sijaantulojärjestystä. Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on aina selvitettävä, onko järjestyksessä ensimmäisellä este, jotta järjestyksessä seuraava voidaan kutsua.

Läsnäolo todetaan nimenhuudolla (aakkosjärjestys). Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Päätösvaltaisuus edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Kokouskutsu (asialista) on toimitettu 30.10.2020 valtuuston päättämällä tavalla sähköisesti kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja kunnanjohtajalle sekä nuorisovaltuuston edustajalle. Kutsu on samana päivänä julkaistu kunnan verkkosivuilla. Esityslista on toimitettu valtuuston päättämällä tavalla sähköisesti kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle, kunnanjohtajalle, varavaltuutetuille ja tarkastuslautakunnan jäsenille sekä nuorisovaltuuston edustajalle 4.11.2020.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Nimenhuudon jälkeen todettiin, että läsnä yhtenäiskoulun auditoriossa valtuutetuista ja varavaltuutetuista olivat Hannaleena Huhtamäki, Sakari Silén, Aki Jauhojärvi, Anne-Mari Keimiöniemi, Jukka Korhonen, Manu Friman, Matti Myllykangas, Mika Brännare, Mikarl Heikkilä, Pentti Reponiemi, Kari Malila, Pirkko Rauhala ja Petri Sinikumpu. Etäyhteydellä kokoukseen osallistuivat Heikki Pöyskö, Markku Rauhala, Maria Roimaa ja Juha Niemelä.

Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)