Kunnanvaltuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kunnanhallituksen vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2019

MUODno-2020-15

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto käsitteli 22.6.2020 § 22 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019. Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja päätti saattaa arviointikertomuksen kunnanhallituksen tiedoksi toimenpiteitä varten. Lisäksi valtuusto velvoitti kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan vastineet kertomuksen havaintoihin sekä raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä havaintojen aiheuttamista toimenpiteistä.

Vuoden 2019 painopistealueina tarkastuslautakunnalla olivat riskien hallinta ja sisäinen valvonta, sosiaalipalvelujen kokonaisuus, sosiaalityö ja terveydenhuolto sekä tekninen lautakunta.

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan kiinnittänyt huomiota muun muassa seuraaviin seikkoihin:

 • vuoden 2019 toimintakertomuksen perusteella tavoitteissa, niiden esittämisessä ja suhtautumisessa niiden seurantaan on edelleen kehitettävää, 
 • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet on hyväksytty ja toimintakertomukseen sisältyy perusteellinen selvitys riskeistä,
 • sosiaalityön talousarvion tavoitteista lapsiperheiden palvelujen oikea-aikaisuus toteutui, koska perhetyötä järjestettiin 80 % sosiaalihuoltolain mukaan, 
 • terveydenhuollon talousarvion tavoitteiden mittareita ei oltu määritelty, 
 • kokonaisuutena sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset ovat noudatelleet muiden kuntien kehitystä, mutta ovat vertailuryhmiä korkeammat, 
 • lastensuojelun kustannukset ovat olleet viime vuosina selvästi kaikkia vertailuryhmiä pienemmät,
 • perusterveydenhuollon nettokustannukset ovat nousseet vähemmän kuin vertailuryhmissä (sis. erikoissairaanhoito),
 • tarvevakioidut kustannukset ovat sosiaali- ja terveydenhuollossa 30 % keskimääräistä suuremmat, 
 • teknisen lautakunnan osalta useista talousarviossa asetetuista mittareista puuttuivat mittarin arvot eli varsinainen tavoite,
 • vesilaitoksen toimintakate alitti tavoitteena ja tulos oli tappiollinen 140 000 euroa, 
 • asioiden käsittelyprosessi on teknisessä toimessa hidas, kaavoitus ei ole edennyt, kiinteistöstrategia ei ole edennyt toivotulla tavalla ja vesilaitoksen tappiota ei ole saatu hallintaan ja 
 • perusopetuksen epäpätevien opettajien osuus on suuri ja oppilaskohtaiset menot ylittyneet.

 

Talousarvion noudattaminen on parantunut edellisestä vuodesta, mutta vuosikate ei riittänyt poistoihin eikä investointeihin niiden vähäisyydestä huolimatta. Asukasta kohti laskettua lainamäärää (3 425 euroa) arvioitaessa on aiheellista ottaa huomioon, että todellinen velkavastuu on (5 437 euroa) on huomattavasti suurempi, tässä on otettu huomioon myös hyvinvointikeskuksen rakentaminen.

Taloudellisesti kehitys on ollut huolestuttavaa vuonna 2019 ja tarkastuslautakunta muistuttaa taloudenpidon tarkkuudesta ja suunnitelmallisuudesta. Alijäämää on kertynyt nopeasti uudelleen ja niinpä tulevana vuonna tarkastuslautakunnan tulee arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella ja voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä. 

Tarkastuslautakunta esittää henkilöstölle kiitokset hyvästä työstä yhteiseksi hyväksi.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus pyytää lautakunnilta lausunnot tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 14.10.2020 mennessä. Lausuntojen pohjalta laaditaan kunnanhallituksen lausunto valtuustolle toimenpiteistä, joihin vuoden 2019 arviointikertomus antaa aihetta.

   

Päätös

 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi
Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi
Heikki Kauppinen, maaseutupäällikkö, heikki.kauppinen@muonio.fi
Henri Muotka, sosiaalityöntekijä, henri.muotka@muonio.fi

Perustelut

Hallitus on pyytänyt lautakunnilta lausunnot tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 14.10. mennessä.

Elinkeinolautakunta 22.9.2020 § 6

Talousarvioon liittyvien mittaristojen ja tavoitteiden toteutumisen arviointia tullaan kehittämään elinkeinotoimen osalta.

 

Tekninen lautakunta 29.9.2020 § 76

Tavoitteet ja mittarit on laadittu yhteistyössä edellisen tarkastuslautakunnan kanssa. Tekninen lautakunta kehittää tavoitteiden mittareita sekä niiden seurantaa.

Kaavoitus on kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluvaa, joten tekninen lautakunta ei voi vaikuttaa siihen.

Kiinteistöstrategia eli toimitilaohjelma on hyväksytty valtuustossa. Kunnanhallitus on perustanut työryhmän ratkaisemaan toimitilaohjelman salkuissa B-D olevien kiinteistöjen tulevaisuuden, valmistelemaan tarveselvityksen pohjalta esityksen hallitukselle mitä kyseisille kiinteistöille tehdään sekä valmistelemaan kuntakonsernin kiinteistöosakeyhtiörakennetta. Työryhmän työ on vielä kesken ja tavoitteena on saada esitykset valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä.

Vesihuoltolaitoksen alijäämä johtuu pääasiassa laajasta alhaisen käyttöasteen verkostosta. Tekninen lautakunta toivoo kunnanhallitukselta myönteistä suhtautumista vesi- ja jätevesimaksujen hinnankorotusesityksiin, jotta vesilaitoksen tulot ja menot saataisiin tasapainoon. Vesilaitoksen hinnantarkistuksessa tulisi minimissäänkin noudattaa Ramboll Oy:n v. 2019 tekemän selvityksen yhteydessä laadittua hinnankorotussuunnitelmaa.

Kuntaliiton tilastoissa yhdyskuntapalvelujen kustannuksiin ei sisälly kiinteistöt, mutta suurimpana yksittäisenä menoeränä on palo- ja pelastustoimi, joka ei kuulu teknisen lautakunnan alaisuuteen.

Tekninen lautakunta toteaa, että arviointikertomuksessa esille nostetut asiat huomioidaan osaston toiminnassa ja sen kehittämisessä sekä pyritään huomioimaan tulevissa talousarviovalmisteluissa.

 

Sivistyslautakunta 7.10.2020 § 92

Rekrytointi onnistui keväällä 2020 hyvin ja lähes kaikki opettajat ovat muodollisesti päteviä.

Kustannusten nousuun vaikuttaa yleinen kustannustason nousu ja erityisesti kuljetuskustannusten nousu.

 

Hallinto-osasto

Lisäksi kunnan hallinto-osasto toteaa tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen seuraavaa:

Strategisten tavoitteiden osalta talousarviolaadinnan 2021 yhteydessä on erityisesti painotettu ja tehty yhteistyötä tavoitteiden asettamisessa, niiden esittämisessä ja siinä, että toteutumisen seurantaan kiinnitetään enemmän huomiota myös talousarviovuoden aikana.  Toiminnalliset tavoitteet ja vaikuttavuuden arviointi vuodelle 2021 ja ts 2021-2023 on valmisteltu pääosin laajennetun johtoryhmän voimin.

Kaavoituksen osalta voidaan todeta, että esim. kuntakeskuksen yleiskaavan laatimiseen vaikuttaa Master Plan:in valmistuminen ja sen rahoituspäätöksen saavuttua jälkeen työ on edennyt tasaisesti.

Tarkastuslautakunta arvioi, että taloudellisesti kehitys oli huolestuttavaa vuonna 2019, vaikka talousarvion noudattaminen on parantunut edellisestä vuodesta ja tästä huolimatta alijäämää on kertynyt nopeasti uudelleen. Heinäkuun 2020 loppuun mennessä koronan vaikutuksia kunnan taloudessa oli selvästi nähtävissä, mutta kokonaisuutena tilanne oli vielä kohtuullisen hyvä.

Talouden tasapainottamiseksi haetaan vaikuttavuutta mm. käynnissä olevilla hallintosääntö- ja organisaatiouudistuksilla. Hyvin tehtyjä suunnitelmia ja niiden toteuttamiseen sitoutumista tarvitaan erityisesti lähitulevaisuudessa, koska esim. uuden palveluasumisyksikön valmistuessa keväällä 2021 tarvitaan merkittävä määrä hoivahenkilöstön rekrytointeja ja toisaalta taloutta on konkreettisilla toimilla pystyttävä myös tasapainottamaan.

Koronapandemia vaikuttaa kuluvasta vuodesta eteenpäin talouteen merkittävästi, mutta pitkän aikavälin vaikutuksia kunnan talouteen on erittäin haastavaa arvioida tilanteen ja ennusteiden muuttuessa jatkuvasti. Palveluasumisyksikön valmistumisen myötä lainamäärä asukasta kohden tulee edelleen kasvamaan, verotulojen kertymään vaikuttaa mm. matkailuelinkeinon vaikeudet ja sote-uudistuksen eteneminen asettaa haasteita suunnitelmiin.

Sosiaaliosasto

Vs. sosiaalijohtaja toimitti 26.10. vastineen arviointikertomuksessa esille nostettuihin seikkoihin ja toteaa mm. seuraavaa:

Arviointikertomuksessa on tuotu esiin tarve seurata tarvevakoituja menoja. Tunturi-Lapin (Muonio, Enontekiö, Kolari, Kittila ja Pello) alueella tarkasteltuna Muonion valtakunnan tasoon verrattuna korkeat tarvevakioidut menot eivät ole poikkeus, kun tarkastellaan terveyden ja vanhustenhuollon tarvevakoituja menoja (2018). Tunturi-Lapin alueella Muonion lisäksi myös Enontekiöllä ja Kolarissa terveyden ja vanhustenhuollon tarvevakoidut menot ovat yli kolmenkymmentä prosenttia yli maan keskiarvon ja Lapin sairaanhoitopiirissä menot ovat toiseksi suurimmat koko maassa ollen 115 (100 on maan keskiarvo). Mutta pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakoituja menoja (vuosi 2018) tarkasteltaessa Muonion menot ovat selkeästi muita korkeammat (Muonio 129 ja seuraavana Kolari 116, Lapin SHP ollessa maan toiseksi korkein 113).

Yksi perusterveydenhuollon menoja kasvattava tekijä on vuodeosastohoitopäivien suuri suhteellinen määrä. Vuodeosastohoitopäiviä on suhteellisesti viisinkertainen määrä maan keskivarvoon nähden, kaksinkertainen Lapin keskiarvoon ja noin 20% enemmän Tunturi-Lapin keskiarvoon verrattuna. Tämä ei kuitenkaan selittäne kuin osan perusterveydenhuollon noin puolet suuremmista nettokustannusmenoista verrattuna maan keskiarvoon.

THL (THL https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/talous-ja-politiikka/kustannukset-ja-vaikuttavuus/rahoitus/tarvevakioidut-menot) tuo esiin, “Keskimääräistä matalammat tarvevakioidut menot voivat olla merkki hoitoketjujen toimivuudesta ja pienistä yksikkökustannuksista – tai huonosta julkisten palveluiden saatavuudesta ja tasosta. Vastaavasti korkeat menot voivat olla merkki tehottomasta toiminnasta tai siitä, että kunta haluaa tuottaa korkean palvelutason sosiaali- ja terveyspalveluita. Kuntien, joiden tarvevakioidut menot poikkeavat maan keskiarvosta merkittävästi, tulisi tarkastella tähän vaikuttavia tekijöitä, kuten asiakastyytyväisyyttä sekä palveluiden tehokkuutta, saatavuutta ja riittävyyttä.”

Muonion kunnan mahdollisuudet välittömään vaikuttamiseen terveydenhuollon tarvevakoituihin menoihin ovat rajalliset ja haasteelliset terveydenhuollon ollessa Lapin sairaanhoitopiirin toteuttamaa. Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujen tehokkuutta pyritäänkin kunnassa selvittämään ja edistämään asiakasohjauksen/ hoito-ohjauksen kehittämisellä sosiaalihuollon ja sairaanhoitopiirin välisellä hyvinvointilähete -hankkeella, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöselvityksellä (ei yhdistymisselvitys). Osaltaan myös maakunnallisilla “tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ns. tulsote hankkeella ja rakenneuudistus –hankkeella pyritään luomaan kustannustehokkaita sosiaali- ja terveyspalveluta Muoniossa. Lisäksi, rakennettavalla uudella palvelutalolla pyritään siirtämään osa asiakkaista perusterveydenhuollon vuodeosastolta sosiaalihuollon tehostetun asumisen piiriin.  Toisaalta on myös kriittisesti tarkasteltava sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuutta, onko joidenkin palvelujen tasoa taikka saatavuutta mahdollista laskea ilman, että siitä aiheituisi merkittävää haittaa kuntalaisille.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle tarkastuslautakunnan edellyttämän selvityksen edellä mainittujen tietojen perusteella.

Lisäksi hallitus pyytää sosiaaliosaston selvityksen ja täydentää omaa lausuntoaan siltä osin kokouksessaan 2.11.2020.

Muutettu ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle tarkastuslautakunnan edellyttämän selvityksen edellä mainittujen tietojen perusteella.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Perustelut

  

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle tarkastuslautakunnan edellyttämän selvityksen edellä mainittujen tietojen perusteella.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Tiedoksi

tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

 

 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite            PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite          Isokatu 4, 3. krs., Oulu
Sähköpostiosoite pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          
Faksinumero         029 564 2841
Puhelinnumero     029 564 2800

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on 8–16.15   

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.

Postiosoite            Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite          Puthaanrannantie 15 a, Muonio
Sähköpostiosoite  kirjaamo@muonio.fi  
Puhelinnumero     0400 686 211            

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.