Kunnanvaltuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Vuoden 2021 kiinteistöveroprosenteista päättäminen

MUODno-2020-59

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Hietala, taloussihteeri, merja.hietala@muonio.fi
Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnanvaltuuston on päätettävä mm. kiinteistöveroprosenteista, mutta käytännössä ajankohta määräytyy verotusmenettely- ja kiinteistöverolaissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti. Veroprosentit tulee ilmoittaa verohallinnolle viimeistään marraskuun 17. päivänä. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentin suuruuden vuosittain etukäteen laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa samalla kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroa suoritetaan kiinteistön viimeksi vahvistetun verotusarvon perusteella kiinteistön sijaintikunnalle.  

Kiinteistöverotukseen valmisteltiin edellisellä hallituskaudella kokonaisuudistusta, mutta sen valmistelu ja voimaantulo siirtyi tuleville vuosille. Veroprosenttien raja-arvot ovat samat kuin edellisenä vuonna. 

Kiinteistöverolain mukaan veroprosenttien rajat vuodelle 2021 

 • yleinen 0,93–2,00
 • vakituiset asuinrakennukset 0,41–1,00
 • muut asuinrakennukset 0,93–2,00
 • yleishyödyllisen yhteisön rakennukset ja maapohja 0,00–2,00
 • voimalaitokset enintään 3,10
 • rakentamaton rakennuspaikka 2,00–6,00. 

 

Kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen verotusarvot v. 2019 voimassaolevilla veroprosenteilla ja kertynyt maksuunpano v. 2019:

 • yleinen kiinteistövero 50,8 milj. euroa (1,05 %) 533 355 euroa
 • vakituiset asuinrakennukset 41,8 milj. euroa (0,45 %) 188 306 euroa
 • muut asuinrakennukset 22,8 milj. euroa (1,05 %) 238 964 euroa
 • rakentamaton rakennuspaikka 0,20 milj. euroa (6,00 %) 8 127 euroa
 • yhteenä kiinteistöjen verotusarvot n. 115,6 milj. euroa ja kertynyt maksuunpano 960 626 euroa.

 

Verovuoden 2020 kiinteistöverotus valmistuu lokakuun lopussa ja kuntakohtaiset verotiedot ovat kuntien käytössä marraskuussa.

 

 

 

 

Kiinteistöverot Tunturi-Lapissa 2020

  yl.  kiint.vero vakituinen as.rak. muut as.rak.  rakentamaton rak.paikka yl.hyödyllinen käyttö voimalaitos
Enontekiö 1,05 0,55 1,15 0,0 3,0 0,93
Kittilä 1,16 0,43 1,2 0,0 - -
Kolari 1,03 0,47 1,2 1,0 2,0 2,0

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kiinteistöverolain mukaiset veroprosentit säilytetään kuluvan vuoden tasolla myös vuonna 2021: 

 • yleinen kiinteistövero 1,05
 • vakituiset asuinrakennukset 0,45
 • muut asuinrakennukset 1,05
 • asuntotarkoitukseen kaavoitettu rakentamaton rakennuspaikka 6,00.

 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Perustelut

  

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kiinteistöverolain mukaiset veroprosentit säilytetään kuluvan vuoden tasolla myös vuonna 2021:

 • yleinen kiinteistövero 1,05
 • vakituiset asuinrakennukset 0,45
 • muut asuinrakennukset 1,05
 • asuntotarkoitukseen kaavoitettu rakentamaton rakennuspaikka 6,00.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Tiedoksi

Verohallinto, kirjanpito

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

 

 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite            PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite          Isokatu 4, 3. krs., Oulu
Sähköpostiosoite pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          
Faksinumero         029 564 2841
Puhelinnumero     029 564 2800

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on 8–16.15   

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.

Postiosoite            Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite          Puthaanrannantie 15 a, Muonio
Sähköpostiosoite  kirjaamo@muonio.fi  
Puhelinnumero     0400 686 211            

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.