Kunnanvaltuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Vuoden 2021 tuloveroprosentista päättäminen

MUODno-2020-59

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Hietala, taloussihteeri, merja.hietala@muonio.fi
Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä tulovero- ja kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelylain mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. 

Kunnan tuloverotuksella verotettava tulo on yleensä merkittävin kunnan tuloerä. Verotuksen tuloarvio määräytyy arvioitavan verotettavan tulon ja tuloveroprosentin mukaan. Tuloveroprosentin määräämisen perustana ei lain mukaan tarvitse olla laskelmia, sillä päätös on kunnallispoliittinen. Käytännössä laskelmia ja arvioita on kuitenkin tarpeen tehdä mm. sen selvittämiseksi, selviääkö kunta entisellä tuloveroprosentilla. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.  Verotulojen kehitykseen vaikuttavat veropohjien kehitys sekä veroperusteisiin tehtävät muutokset.  

Käyttötalouden ja tuloslaskelman tuloista n. 42 % oli verotuloja ja 44 % valtionosuuksia (tilinpäätös 2019). Kuntaliiton 4.9.2020 laskelmien mukaan Muonion osalta valtionosuudet (ml. verotulomenetysten kompensaatio ja veronmaksulykkäysten aiheuttamien verotulomenetysten tilapäinen korvaus) tulisi vuonna 2021 olemaan arviolta 9 805 918 euroa (laskua vuoteen 2020 suhteutettuna noin 1,5 %).

Kuntaliiton 12.10.2020 päivitetyn verotuloennustekehikon mukaan kunnille arvioidaan maksettavan kunnallisveroja 1,7 % vähemmän vuonna 2021 kuin vuonna 2020. Yhteisöveroa kunnille arvioidaan maksettavan 18,6 % enemmän kuin vuonna 2020. Kiinteistöverotulojen arvioidaan pysyvän saman suuruisena. Kaikki verotulolajit huomioiden kuntien verotulojen arvioidaan nousevan yhteensä n. 0,7 %. Kunnan vuoden 2021 verotulot on arvioitu varovaisuudenperiaatetta noudattaen kunnallisveron osalta hieman ennustettua pienemmäksi.

Kunnan vuoden 2021 talousarviossa raamina verotuloja arvioidaan kuntaliiton laatiman kunnan oman verotuloennustekehikon ja vuonna 2019 kunnassa tehdyn kiinteistöveroselvityksen mukaan kertyvän 9,810 miljoonaa euroa, josta:

 • kunnallisverotuloja 7,6 milj. euroa
 • yhteisöveroja 1,25 milj. euroa ja 
 • kiinteistöverotuloja 0,96 milj. euroa.

 

Vuoden 2020 alusta syyskuuhun 2020 asti tilitetty verokertymä on ollut 6 985 169 euroa. Kertymästä kunnallisveron osuus on 5 488 804 (+ 2,4 %), yhteisövero
846 838  (+ 32,4 %) ja kiinteistövero 649 527 euroa.

Kunnan tuloveroprosentin kehitys:

 • 2017–2020: 21,5 %
 • 2015–2016: 21 %
 • 2013–2014: 20,75 %
 • 2008–2012: 20,5 %.

 

Veroprosentin vaikutus kunnallisverotuottoon on noin 330 000 euroa. Kunnan efektiivinen veroaste on 14,31 ja vuodelle 2020 arvioituna 14,44 (Kuntaliitto 14.8.2020).

 

 

Kunnan verotulojen kehittyminen (osuus maksuunpanosta, 1 000 euroa)

vuosi kunnallisvero muutos ed.vuodesta yhteisövero muutos ed.vuodesta kiinteistövero muutos ed. vuodesta
2017  6 962 0,6 % 728 26,0 % 966 4,8 %
2018  7 080 1,7 % 705 -3,0 % 945 -2,0 %
 2019  7 051 -0,4 % 803 14 % 963 1,9 %

 

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 21,5 %.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Perustelut

Kunnanhallituksen 26.10.2020 § 203 selostusosassa oli virheellinen tieto kunnan verotulojen kehittymisestä kunnallisveron osalta. Alla korjattu tieto:     

Kunnan verotulojen kehittyminen (osuus maksuunpanosta,​ 1 000 euroa)

vuosi kunnallisvero muutos ed.vuodesta yhteisövero muutos ed.vuodesta kiinteistövero muutos ed. vuodesta
2017  6 962 0,​6 % 728 26,​0 % 966 4,​8 %
2018  7 080 1,​7 % 705 -​3,​0 % 945 -​2,​0 %
 2019  7 511 6,1 % 803 14 % 963 1,​9 %

 

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 21,5 %.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Tiedoksi

Verohallinto, kirjanpito

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

 

 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite            PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite          Isokatu 4, 3. krs., Oulu
Sähköpostiosoite pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          
Faksinumero         029 564 2841
Puhelinnumero     029 564 2800

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on 8–16.15   

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.

Postiosoite            Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite          Puthaanrannantie 15 a, Muonio
Sähköpostiosoite  kirjaamo@muonio.fi  
Puhelinnumero     0400 686 211            

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.