Kunnanvaltuusto, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Kunnan ilmoitusmenettelystä päättäminen

MUODno-2021-398

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan kunnan ilmoitusten julkaisemisessa hyödynnetään sähköistä toimintaympäristöä. Ilmoituskanava on yleinen tietoverkko eli kunnan verkkosivut.

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan ilmoitukset julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Lisäksi ilmoituksia voi julkaista harkinnan mukaan tarkoitukseen soveltuvissa sanomalehdissä, ilmoitustauluilla ja kuntatiedotteessa.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Perustelut

  

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan ilmoitukset julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Lisäksi ilmoituksia voi julkaista harkinnan mukaan tarkoitukseen soveltuvissa sanomalehdissä, ilmoitustauluilla ja kuntatiedotteessa.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)