Kunnanvaltuusto, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Kunnanvaltuuston koolle kutsuminen

MUODno-2021-394

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.

Hallintosäännön (1.8.2021 alk.) 12. luku käsittelee valtuuston kokouksia:

  • 88 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsu voidaan lähettää sähköisesti. Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 7 päivää ennen kokousta lähe­tettävä erikseen kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa kokouksesta on annettava tieto kunnan verkkosivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka, mahdollinen sähköinen kokous sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa tulee mainita, jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa.
  • 89 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä vähintään 7 päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.
  • 90 §:n mukaan esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.
  • 91 §:n mukaan esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

 

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kutsu ja esityslista valtuuston kokouksesta julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja lähetetään sähköisesti hallintosäännön edellyttämänä aikana kullekin valtuutetulle, varavaltuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle, tarkastuslautakunnan jäsenille sekä vaikuttamistoimielimille.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Perustelut

  

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kutsu ja esityslista valtuuston kokouksesta julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja lähetetään sähköisesti hallintosäännön edellyttämänä aikana kullekin valtuutetulle, varavaltuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle, tarkastuslautakunnan jäsenille sekä vaikuttamistoimielimille.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)