Kunnanvaltuusto, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Kunnanvaltuuston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

MUODno-2021-397

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kuntalain 107 §:n mukaan toimielimen päätöksistä pidetään pöytäkirjaa. Hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta. Myös pöytäkirjan allekirjoittamisesta määrätään hallintosäännössä.

Hallintosäännön (1.8.2021 alk.) 109 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti. Valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. 110 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää pitää pöytäkirjansa tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla kokouskutsussa ilmoitettuna aikana.

Jos pöytäkirjaa ei ole tarkastettu kokouskutsussa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä, uudesta ajankohdasta ilmoitetaan verkkosivuilla. Pöytäkirjan voi tarkastaa sähköisesti käytettävissä olevilla menetelmillä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Perustelut

  

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää pitää pöytäkirjansa tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla kokouskutsussa ilmoitettuna aikana.

Jos pöytäkirjaa ei ole tarkastettu kokouskutsussa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä, uudesta ajankohdasta ilmoitetaan verkkosivuilla. Pöytäkirjan voi tarkastaa sähköisesti käytettävissä olevilla menetelmillä.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)