Sivistyslautakunta, kokous 14.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Tilinpäätös ja toimintakertomus sivistyspalvelut 2023

MUODno-2024-12

Valmistelija

  • Heikki Tuikka, hallintosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien tulee pysyä hyväksytyn talousarvion toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa. 

Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso. Sivistyspalvelun tehtävätasoja ovat hallinto- ja tukipalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, perusopetus, lukio, kansalaisopisto, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut sekä liikuntapalvelut ja hyvinvoinnin edistämisen työ. 

Alla talousarvion toteutumalistaus ajopäivällä 6.2.2024. Toteutuma on suuntaa antava, sillä osa vienneistä on kirjaamatta. 

30 HALLINTO JA TUKIPALVELUT  ta tot tot-%
TULOT  0 2034  0
MENOT  -158611  -170030 107,2
NETTO  -158611  -167996  105,9 

Valtuusto 11.12.2023 §83 myönsi hallinto- ja tukipalveluihin määrärahan siirron perusopetuksen tehtäväalueelta 25 000 € hallintosääntöön päivitetyn luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden korotuksen, kevätkauden lisäresurssien tarpeen ja TVA-tarkistuksen (1.5.2023 alkaen) yhteydessä palkkojen korotuksen johdosta. Em. lisämäärärahavaraus ei riittänyt, koska jaksotettujen palkkojen ja palkkioiden johdosta menot ylittyivät.

31 VARHAISKASVATUS PALVELUT  ta tot  tot-% 
TULOT  50000   60917  121,8
MENOT  -1357430 -1399875 103,1
NETTO  -1307430 -1338958 102,4

Varhaiskasvatuksessa menot ylittyivät jaksotettujen palkkojen ja palkkioiden johdosta. 

32 PERUSOPETUS  ta tot  tot-% 
TULOT  101879 189948 186,4
MENOT  -2844704 -2962924 104,2
NETTO  -2742825 -2772976 101,1

Perusopetuksessa ylittyi sijaispalkkamenot ja määräaikaisten työsuhteisten palkkamenot. Lisäksi ylittyivät ravitsemus- ja kuljetuspalvelut.  
Perusopetuksen määrärahoja siirrettiin Hallinto- ja tukipalvelujen tehtäväalueelle 25 000 €. 

34 LUKIO ​​​​ ta   tot  tot-% 
TULOT  86082 87090 101,2
MENOT  -758072 -738958 97,5
NETTO  -671990 -651868 97,0

 

36 KANSALAISOPISTO ta tot  tot-% 
TULOT  19100 20833  109,1
MENOT  -130925 -139343 106,4
NETTO  -111825 -118509 106,0

Kansalaisopistossa ylittyivät määräaikaisten työsuhteisten palkat. 

44 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT  ta   tot tot-% 
TULOT  212200   216989 102,3
MENOT  -428501 -455437 106,3
NETTO  -216301 -238448 110,2

Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa ylittyivät muiden palvelujen ostot sekä ostot tilikauden aikana. 

46 NUORISOPALVELUT ta   tot  tot-% 
TULOT  31300  72222 230,7
MENOT  -199119 -246071 123,6
NETTO  -167819 -173849 103,6

Nuorisopalveluissa menot ylittyivät jaksotettujen palkkojen ja palkkioiden johdosta. 

48 LIIKUNTAPALVELUT JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN TYÖ ta tot  tot-% 
TULOT 101804   93788 92,1 
MENOT -251328 -216310 86,1
NETTO -149524 -122522 81,9

 

KAIKKI YHTEENSÄ ta   tot  tot-% 
TULOT  602365 743822 123,5
MENOT  -6128690 -6328948 103,2
NETTO  -5526325 -5585127 101,1

TVA-tarkistuksen yhteydessä palkkoja korotettiin 1.5.2023 alkaen, tähän tehtäväalueet eivät pystyneet varautumaan taloussuunnittelutyössä 2023. 

Varhaiskasvatuksessa on toteutunut kalustoinvestointihanke. Hankkeen avulla hankittiin päiväkodin eri ryhmiin mm. normaalikorkuiset pöydät ja tuolit sekä henkilökunnalle sähkötyöpöydät ja työtuoleja. 

Sivistyspalvelujen organisaatiouudistuksen myötä varhaiskasvatuksen tehtäväalueelle siirtyivät esiopetus ja aamu- ja iltapäivätoiminta perusopetuksen tehtäväalueelta 1.8.2023 alkaen. Lisäksi Sirkustellen taitavaksi –toiminta siirtyi kansalaisopiston tehtäväalueelle 1.8.2023 alkaen liikuntapalvelujen tehtäväalueelta. 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvioon laadittujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista tulee seurata talousarviovuoden aikana ja lopulliset tavoitteiden toteutumiset käsitellä lautakunnissa viimeistään seuraavan vuoden helmikuun aikana. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja talouden toteuma 2023 ovat tämän pykälän oheismateriaalina. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarviototeutuman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteumat vuodelta 2023 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Henri Muotka poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 16.57.

Tiedoksi

talouspäällikkö, kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)