Sivistyslautakunta, kokous 14.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 LISÄPYKÄLÄ: Oppitunnin pituus ja jaksojärjestelmä yhtenäiskoulussa ja lukiossa (lisäpykälä) (lisäpykälä)

MUODno-2022-515

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on 16.4.2015/47§ päättänyt 60 minuutin mittaisen oppitunnin kokeilusta 1.8.2015-31.7.2017. Perusteluina oli tiivistää ja rauhoittaa koulupäivää. 60 minuutin mittaiset oppitunnit vähentävät välituntien määrää, mikä vaikuttaa koko koulupäivään rauhoittavasti. Lisäksi koulupäivän pituus lyhenee, mikä vaikuttaa lyhentävästi koulupäivän kokonaispituuteen ja on merkittävää erityisesti kuljetusoppilaiden kannalta. 60 minuutin mittainen oppitunti mahdollistaa opetuksen monipuolistamisen, aikaa jää enemmän oppiaineksen sisältöjen käsittelyyn eri tavoin.

Jatkosta sivistyslautakunta 4.4.2017/33§ on todennut seuraavaa: 60 minuutin mittaisen oppitunnin kokeilusta on saatu pääosin myönteistä palautetta niin opettajilta kuin oppilailtakin. Lautakunta päätti 4.4.2017/33§ ottaa käyttöön 60 minuutin mittaiset oppitunnit toistaiseksi yhtenäiskoulussa ja lukiossa. Koulut arvioivat käytännön toimivuutta lukuvuosittain.

Muonion kunnassa on meneillään sivistyspalvelujen organisaatiouudistustyö. Jaksojärjestelmäkysely on osa sivistyspalveluiden organisaatiouudistustyötä, jonka keskiössä ovat lapset ja nuoret. Organisaatiouudistustyö koskettaa koko sivistyspalveluja, ei pelkästään kouluja. Koulujen jaksojärjestelmä vaikuttaa myös esim. lasten harrastusaikatauluihin. Kyselyyn on voinut osallistua oppilaiden (7.-9.lk sekä lukio), lasten ja nuorten huoltajien ja koulun henkilökunnan lisäksi sidosryhmät (esim. ruokahuolto ja nuorisotyö). Kyselyn tuloksia hyödynnetään jaksojärjestelmästä päätettäessä.

Edellä mainittu jaksojärjestelmään liittyvä kysely toteutettiin 12.10.-30.10.2022. Kyselyn linkki jaettiin Wilma-järjestelmän kautta oppilaille, opiskelijoille, huoltajille sekä koulujen työyhteisöille ja sidosryhmille. Lisäksi kyselyn linkki lähetettiin sähköpostitse kunnan kirjaamoon. Vastaajia oli yhteensä 136. Vastaajista oppilaita/opiskelijoita oli 50%, koulun henkilökuntaa 10%, huoltajia 37% ja sidosryhmäläisiä 3%. Vastaajista 53% oli yläkouluun (7.-9.lk) sidoksissa, 20% alakouluun ja lukioon 26%. Nykyistä oppituntia (60 min) lähes 80% vastaajista piti sopivan pituisena. Lisäksi nykyisen jaksojärjestelmän (neljä jaksoa) jaksojen pituuksia pidettiin sopivina (84% vastaajista). Valittaessa neli- ja viisijaksojärjestelmästä vastaajista 83 % valitsi nelijaksojärjestelmän mieleisemmäksi. Kysely tuotti lisäksi runsaasti avoimia vastauksia. Kyselyn tulokset ovat esityslistan oheismateriaalina.

Tuloksia on analysoitu vt. sivistysjohtajan, vs. perusopetuksen ja lukion rehtoreiden kesken. Sivistysjohtaja ja rehtorit esittävät nelijaksojärjestelmää ja 60 minuuttista oppituntia jatkettavan toistaiseksi. Jotta 60 minuuttinen oppitunti on mahdollinen toteuttaa, se vaatii neljä jaksoa lukuvuodessa. Perusteluina esitykselle on järjestelmän toimivuus esikoulusta lukioon, lisäksi kyselystä saatu palaute tukee esitystä. Järjestelmän toimivuutta arvioitaessa on huomioitu esim. Muonion ja muiden lukioiden ja etäkurssien suorittamisen sekä yhdistelmäopiskelijoiden osalta ammattikoulujen jaksojärjestelmien yhteissopivuuden haasteet. Tämä tulee tiedostaa, kun kehitetään tulevaisuudessa lukion yhteistyötä muiden lukioiden ja ammattikoulujen kanssa. Lisäksi arviointimenetelmiä, jaksojen aikataulutusta ja sisältöjä tullaan kehittämään. Oppituntien ja jaksojen aikataulut tulee olla esikoulusta lukioon samat johtuen koulukuljetuksien järjestämisestä ja yhteisten opettajien johdosta eri kouluasteilla. Käytäntöjä tullaan kehittämään saadun palautteen perusteella aktiivisesti.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta päättää jatkaa 60 minuuttisen oppitunnin ja neljän jakson järjestelmän käytäntöä yhtenäiskoulussa ja lukiossa toistaiseksi. Käytäntöä tullaan kehittämään kyselystä saadun ja jatkossa kouluista saatujen palautteiden perusteella.

Muutettu ehdotus: Lautakunta päättää perustaa työryhmän, joka tekee ennalta-arviointia oppitunnin pituuden ja jaksojärjestelmän vaikutuksista yhtenäiskoulussa ja lukiossa. Asia otetaan uudelleenkäsittelyyn lautakunnan seuraavassa kokouksessa. Lisäksi pyydetään asiasta lausunto nuorisovaltuustolta.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen ja nimesi seuraavan työryhmän: perusopetuksen rehtori, lukion rehtori, sivistysjohtaja, sivistyslautakunnan puheenjohtaja, sivistyslautakunnan varajäsen Anne-Mari Keimiöniemi, peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja, nuorisovaltuuston edustaja, vanheimpainyhdistyksen edustaja, peruskoulun ja lukion oppilaskuntien edustajat. Lisäksi pyydetään asiasta lausunto nuorisovaltuustolta.

Valmistelija

Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Lautakunnan asettama työryhmä kokoontui kaksi kertaa (14. ja 21.11.2022) ennalta-arvioimaan oppitunnin pituuden ja jaksojärjestelmän vaikutuksia yhtenäiskoulussa ja lukiossa. Lisäksi nuorisovaltuusto, yhtenäiskoulun oppilaskunta, lukion opiskelijakunta ja Muonion lapset ja nuoret ry (vanhempainyhdistys) ovat toimittaneet lausunnot. Työryhmä päätti ensimmäisen kokoontumisen jälkeen teettää uuden kyselyn pelkästään yhtenäiskoulun ja lukion opettajille. Työryhmän muistio, lausunnot, jaksojärjestelmäkyselyn sekä opettajien kyselyn koonti ovat oheismateriaalina.

Yhteenvetona työryhmätyöskentelystä, lausunnoista sekä kyselyjen vastauksista voi todeta, että kaikkia osapuolia tyydyttävää ratkaisua ei ole. Molemmissa jaksojärjestelmissä on etuja ja haasteita. Sopivan oppitunnin mitoitus eri ikäryhmille on haastavaa. Sama lukujärjestys lukuvuoden aikana ala- ja yläluokilla helpottaisi koulukuljetusten ja lukujärjestysten suunnittelutyötä sekä kerho- ja harrastustoiminnan suunnittelua. Oppitunnin pituudesta riippumatta siirtymät aiheuttavat levottomuutta (siirtymiä on enemmän päivässä, kun oppitunnin pituus on 45min). Lyhyemmät koulupäivät vähenevät luokilla 3-6, jos oppitunti olisi 45min. Luokilla 7-9 koulupäivän pituudet ovat aina klo 9-15, jos oppitunnit ovat 45min. Opettajat voivat jaksottaa (esim. toiminnallisuudella) oppitunnin kulkua. Yhteisten resurssien (koulukuljetus, yhteiset opettajat) vuoksi täytyy olla samat aikataulut käytössä esikoulusta lukioon. Viisijaksojärjestelmä lukiossa luo paremmat edellytykset yhteistyölle eri oppilaitosten kanssa. Mahdollinen muutos nykyisestä jaksojärjestelmästä uuteen järjestelmään tulee tehdä suunnitelmallisesti ja siihen tulee varata resursseja. Nykyistä jaksojärjestelmää tulee kehittää tehdyn ennalta-arviointityön pohjalta.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta päättää jatkaa 60 minuuttisen oppitunnin ja neljän jakson järjestelmän käytäntöä yhtenäiskoulussa ja lukiossa lukuvuodet 2023-2024 ja 2024-2025. Nykyistä jaksojärjestelmää tullaan kehittämään välittömästi työryhmältä, lausunnoista ja kyselyistä saadun palautteen perusteella. Viisijaksojärjestelmään ja 45 min oppituntiin siirrytään 1.8.2025 alkaen suunnitelmallisesti huomioiden muutoksista aiheutuneet vaikutukset yhtenäiskoulussa ja lukiossa.

Päätös

Puheenjohtaja totesi lautakunnan päätökseksi äänestyksen lopputuloksena syntyneen päätöksen: lautakunta päätti, että 45 minuutin oppituntiin ja viisijaksojärjestelmään siirrytään 1.8.2023 alkaen suunnitelmallisesti huomioiden muutoksista aiheutuneet vaikutukset yhtenäiskoulussa ja lukiossa.

Kokouskäsittely

Anne-Mari Keimiöniemi on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan päätösehdotuksen, jota Pirjo Ivanoff on kannattanut. Poikkeava päätösehdotus on, että viisijaksojärjestelmään ja 45min oppituntiin siirrytään 1.8.2023 alkaen.

Koska kokouksessa on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava päätösehdotus, jota on kannatettu, suoritettiin kokouksessa äänestys. Äänestys on suoritettu hallintosäännön 147 § pykälän ohjeistuksen mukaisesti noudattaen hallintosäännön pykälien 105 §, 106 § ja 107 § sääntöä äänestykseen otettavista ehdotuksista, äänestystavasta ja äänestysjärjestyksestä ja äänestyksen tuloksen toteamisesta.

Äänestys toimitettiin avoimesti nimenhuudolla. Äänestys suoritettiin esittelijän pohjaehdotuksen (jaa) ja Anne-Mari Keimiöniemen tekemän ehdotuksen välillä (ei).

Esittelijän pohjaehdotus (jaa) ei saanut suoritetussa äänestyksessä ääniä. Anne-Mari Keimiöniemen tekemää ehdotusta (ei) äänestivät Katriina Holck, Pirjo Ivanoff, Anne-Mari Keimiöniemi, Kyllikki Kurki ja Pirjo Rauhala.

Äänestyksen voitti Anne-Mari Keimiöniemen tekemä ehdotus.

Kokouksessa pidettiin pykälän käsittelyn jälkeen tauko klo 19.43-19.48. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksessa olevan läsnä samat henkilöt kuin ennen taukoakin, poislukien Minna Back.

 

Valmistelija

Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Perusopetuksen ja lukion jaksotyöryhmä on puntaroinut eri aikataulutuksia ja vaihtoehtoja koulujen lukuvuodelle jaksotuksen ja lukujärjestystyön suunnittelutyössä. Lisäksi perusopetuksen ja lukion vs. rehtorit sekä vt. sivistysjohtaja ovat työstäneet lukujärjestyksiä kevään 2023 aikana.

Lukuvuoden 2023-2024 oppilaitosten lukujärjestystyössä 45min pituinen oppitunti haastoi aikataulullisesti. Lukiossa 45min oppitunti aiheutti lyhyet välitunnit ja ruokailuajan. Yhteisten resurssien (koulukuljetus, sama ruokailuaika, yhteiset opettajat) vuoksi täytyy olla samankaltaiset aikataulut käytössä perusopetuksessa ja lukiossa esimerkiksi siksi, että opiskelijoiden ja opettajien siirtymiset onnistuvat oppilaitosten välillä koulupäivän aikana, tämä ei mahdollistunut käytettäessä 45min oppituntia lukiossa.

Tästä syystä kokeiltiin myös eri oppitunnin pituusvaihtoehtoja lukion lukujärjestystyössä. 75min pituisten, sekä yhden 45min pituisen, oppituntien yhteiskäytön huomattiin eheyttävän ja tiivistävän lukion koulupäivää (välitunnit ovat pidemmät vrt. pelkästään 45min pituisilla oppitunneilla rakennettuun koulupäivään, käytännössä silloin oppituntien pituudet olisivat lähes kaikki 90min lyhyillä tauoilla). Pitemmät tauot oppituntien välillä ja ruokailun yhtäaikaisuus peruskoulun luokkien 7.-9 kanssa, rauhoittavat opiskelijoiden ja henkilökunnan työpäivää. Näin myös siirtymät onnistuvat koulujen välillä niin opiskelijoiden kuin henkilökunnan osalta.

Samalla todettiin, että samankaltainen lukujärjestys syys- ja kevätlukukausina ala- ja yläluokilla helpottaisi koulukuljetusten ja välituntivalvontojen organisointia sekä kerho- ja harrastustoiminnan suunnittelua (aikataulujen mahdollista pysyä samankaltaisina läpi kouluvuoden). Samankaltainen lukujärjestys myös rauhoittaisi oppilaiden kouluvuotta, eri oppiaineiden tunnit jakautuvat tasaiset läpi lukuvuoden ja henkilökunnan työmäärä tasaantuu lukuvuoden sisällä. Lisäksi oppilaan oppimisen tuen laajempi organisointi helpottuu erityisopetuksen osalta ja tuenjärjestämistä tarvitsee vain päivittää tarpeen mukaan lukuvuoden aikana.

Vt. sivistysjohtaja ja perusopetuksen ja lukion vs. rehtorit esittävät uutta päätöstä, joka korvaa sivistyslautakunnan päätöksen 30.11.2022/117§ jaksotyöryhmän työskentelyn ja lukuvuoden 2023-2024 jaksotuksen ja lukujärjestystyön tuloksena em. pedagogisilla syillä ja resursseilla perustellen: Peruskoulussa luokilla 1.-6. toteutuu kaksi jaksoa (syys- ja kevätlukukaudet) ja oppitunnin pituus 45min (huomioiden ruokailujärjestelyistä johtuvat poikkeukset oppituntien pituudessa) ja luokilla 7.-9. kaksi jaksoa (syys- ja kevätlukukaudet) tai tarvittaessa viisi jaksoa (lukion jaksojen mukaisesti, jos se on resurssien johdosta tarpeellinen) ja oppitunnin pituus 45min. Lukiossa toteutuu lautakunnan päätöksen mukaisesti viisi jaksoa, mutta oppitunnin pituudeksi määritellään joustavasti 45-75min. Edelleenkin painotetaan kehittämistyötä läpi lukuvuoden.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta päättää, että peruskoulussa luokilla 1.-6. toteutuu kaksi jaksoa (syys- ja kevätlukukaudet) ja oppitunnin pituus 45min (huomioiden ruokailujärjestelyistä johtuvat poikkeukset oppituntien pituudessa) ja luokilla 7.-9. toteutuu kaksi jaksoa (syys- ja kevätlukukaudet) tai tarvittaessa viisi jaksoa (lukion jaksojen mukaisesti) ja oppitunnin pituus 45min. Lukiossa toteutuu lautakunnan päätöksen mukaisesti viisi jaksoa, mutta oppitunnin pituudeksi määritellään joustavasti 45-75min.

Tulevaa jaksojärjestelmää tullaan kehittämään oppilailta, opiskelijoilta ja henkilökunnalta saadun palautteen perusteella.

Päätös

Puheenjohtaja totesi lautakunnan päätökseksi äänestyksen lopputuloksena syntyneen päätöksen: lautakunta päätti, että peruskoulussa luokilla 1.-6. toteutuu kaksi jaksoa (syys- ja kevätlukukaudet) ja oppitunnin pituus on 45min (huomioiden ruokailujärjestelyistä johtuvat poikkeukset oppituntien pituudessa) ja luokilla 7.-9. toteutuu kaksi jaksoa (syys- ja kevätlukukaudet) tai tarvittaessa viisi jaksoa (lukion jaksojen mukaisesti) ja oppitunnin pituus 45min. Lukiossa toteutuu lautakunnan päätöksen mukaisesti viisi jaksoa, oppitunnin pituudeksi määritellään 45min (90min tuplatunnit ovat mahdollisia). Lautakunta ottaa ulkopuolisen tekijän viemään lukujärjestysprosessin loppuun. 

Tulevaa jaksojärjestelmää tullaan kehittämään oppilailta, opiskelijoilta ja henkilökunnalta saadun palautteen perusteella.

Eriävä mielipide

Kyllikki Kurki, Eija Nilimaa ja Päivi Rantakokko jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kokouskäsittely

Pirjo Rauhala on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan päätösehdotuksen, jota Anne-Mari Keimiöniemi on kannattanut. Poikkeava päätösehdotus on, että peruskoulussa luokilla 1.-6. toteutuu kaksi jaksoa (syys- ja kevätlukukaudet) ja oppitunnin pituus on 45min (huomioiden ruokailujärjestelyistä johtuvat poikkeukset oppituntien pituudessa) ja luokilla 7.-9. toteutuu kaksi jaksoa (syys- ja kevätlukukaudet) tai tarvittaessa viisi jaksoa (lukion jaksojen mukaisesti) ja oppitunnin pituus 45min. Lukiossa toteutuu lautakunnan päätöksen mukaisesti viisi jaksoa, oppitunnin pituudeksi määritellään 45min (90min tuplatunnit ovat mahdollisia). Lautakunta ottaa ulkopuolisen tekijän viemään lukujärjestysprosessin loppuun. Tulevaa jaksojärjestelmää tullaan kehittämään oppilailta, opiskelijoilta ja henkilökunnalta saadun palautteen perusteella.

Koska kokouksessa on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava päätösehdotus, jota on kannatettu, suoritettiin kokouksessa äänestys. Äänestys on suoritettu hallintosäännön 147 § pykälän ohjeistuksen mukaisesti noudattaen hallintosäännön pykälien 105 §, 106 § ja 107 § sääntöä äänestykseen otettavista ehdotuksista, äänestystavasta ja äänestysjärjestyksestä ja äänestyksen tuloksen toteamisesta.

Äänestys toimitettiin avoimesti nimenhuudolla. Äänestys suoritettiin esittelijän pohjaehdotuksen (jaa) ja Pirjo Rauhalan tekemän ehdotuksen välillä (ei).

Esittelijän pohjaehdotusta (jaa) äänestivät Kyllikki Kurki ja Eija Nilimaa. Pirjo Rauhalan tekemää ehdotusta (ei) äänestivät Katriina Holck, Aki Jauhojärvi, Anne-Mari Keimiöniemi ja Pirjo Rauhala.

Äänestyksen voitti Pirjo Rauhalan tekemä ehdotus.

Lautakunta piti pykälän käsittelyn aikana neuvottelutauon klo 18.37-19.30. Lautakunnan neuvottelutauon jälkeen kokouksessa suoritettiin nimenhuuto. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksessa olevan läsnä samat henkilöt kuin ennen taukoakin, poislukien Ritva-Liisa Ahoniemi.

Minna Back liittyi kokoukseen etänä pykälän käsittelyn aikana klo 17.11.

Ritva-Liisa Ahoniemi poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 19.09.

Valmistelija

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Konsultti on tarkastellut yhtenäiskoulun ja lukion lukuvuoden 2023-2024 työjärjestykset ja antanut niistä lausunnon, joka on tämän pykälän oheismateriaalina.

Konsultin lausunto suosittelee olemassa olevien työjärjestysten käyttöönottoa 1.8.2023 alkaen lukuvuonna 2023-2024: luokilla 1.-6. toteutuu kaksi jaksoa (syys- ja kevätlukukaudet) ja oppitunnin pituus 45min (huomioiden ruokailujärjestelyistä johtuvat poikkeukset oppituntien pituudessa) ja luokilla 7.-9. toteutuu kaksi jaksoa (syys- ja kevätlukukaudet) tai tarvittaessa viisi jaksoa (lukion jaksojen mukaisesti) ja oppitunnin pituus 45min. Lukiossa toteutuu viisi jaksoa, mutta oppitunnin pituudeksi määritellään joustavasti 45-75min.

Lisäksi konsultilta saadun arvioinnin mukaan ei ole aikataulullisesti mahdollista laatia työjärjestyksiä uudelleen ennen koulun alkua.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta päättää kuvauksen mukaisten perustelujen johdosta, että lukuvuonna 2023-2024 lukiossa toteutetaan joustavasti 45-75min oppitunteja ja viisijaksojärjestelmää. Yhtenäiskoulussa toteutetaan edellisen päätöksen mukaisia aikatauluja työjärjestysten osalta. Työjärjestysten toimivuutta tullaan arvioimaan lukion 2. jakson ja 4. jakson jälkeen. 

Arviointien koonnit toimitetaan lautakunnalle tiedoksi. Tulevaa jaksojärjestelmää tullaan kehittämään oppilailta, opiskelijoilta ja henkilökunnalta saadun palautteen perusteella. Keväällä 2024 perusopetuksen ja lukion rehtorit, sivistysjohtaja sekä lautakunnan puheenjohtaja arvioivat työjärjestysten sekä jaksojärjestelmän toimivuutta kokonaisuudessa ja tuovat arvioinnin tulokset tiedoksi lautakunnalle.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Juha Niemelä poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 20.56 ja Minna Back poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen klo 21.10.

Tiedoksi

perusopetus, lukio

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan sivistyspalveluihin määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion sivistyslautakunta

Sivistyspalveluiden yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: sivistys@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan sivistyspalveluista.