Sivistyslautakunta, kokous 17.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Aineenopettajan virkavapaus

MUODno-2023-608

Valmistelija

  • Heikki Tuikka, hallintosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Perusopetuksen ja lukion historian ja yhteiskuntaopin tuntiopettaja ********* on 29.11.2023 lähettämällään anomuksella hakenut palkatonta virkavapaata ajalle 1.8.2024- 31.7.2026. *********on myönnetty virkavapaa sivistysjohtajan päätöksellä 76§/2023 ajalle 8.1.2024-31.7.2024. *********on siirtynyt kunnassa muihin tehtäviin 8.1.2024 alkaen.

Tuntiopettajan sijaisuus laitetaan kevään 2024 aikana auki ja tuntiopettajaksi tullaan palkkaamaan sijainen ajalle 1.8.2024-31.7.2026. Sijaisen valitsee sivistysjohtaja.

Hallintosäännön 59 § mukaan hallitus ja lautakunta päättävät alaistensa henkilöstön osalta yli vuoden kestävän harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan myöntämisestä ja valitsevat sijaisen. Palvelualuejohtajat päättävät alaistensa henkilöstön osalta harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan myöntämisestä enintään vuodeksi sekä virka- ja työvapaan keskeyttämisestä ja peruuttamisesta ja valitsevat sijaisen. Tehtäväaluevastaava ja tehtäväyksikkövastaava päättävät alaistensa työntekijöiden enintään kuuden kuukauden harkinnanvaraisesta virka- ja työvapaasta ja valitsevat sijaisen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta myöntää perusopetuksen ja lukion historian ja yhteiskuntaopin tuntiopettaja ********* palkattoman virkavapaan anomuksensa mukaisesti.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

asianosainen, perusopetus, lukio, palkat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan sivistyspalveluihin määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion sivistyslautakunta

Sivistyspalveluiden yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, PL 3, 99301 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan sivistyspalveluista.