Sivistyslautakunta, kokous 17.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät sivistyspalveluissa 2024

MUODno-2024-8

Valmistelija

  • Heikki Tuikka, hallintosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan jokaisen hallintokunnan tulee tarkistaa talousarviovuosittain, että laskujen tarkastajat ja hyväksyjät sekä heidän varahenkilönsä ovat ajan tasalla ja hyväksyttää tarvittavat muutokset vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät käsitellään vuosittain, jotta varmistetaan niiden ajantasaisuus. Sama henkilö ei voi olla yhdellä laskulla asiatarkastaja ja hyväksyjä.

Sivistyslautakunnan alaisten laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät esitetään oheismateriaalissa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy ostolaskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät oheismateriaalin mukaan tilikaudelle 2024.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)