Sivistyslautakunta, kokous 17.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Lautakunnan otto-oikeus

Perustelut

Kuntalain 92 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Hallintosäännön 18 §:n mukaan asia voidaan ottaa kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi.Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa  kuntalain 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

  1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;
  2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
  3. 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.


Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelemä asia siirtyy kokonaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi. Alemman viranomaisen tekemät ratkaisut eivät millään tavalla sido ylempää toimielintä.

Ylemmällä toimielimellä on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmalla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös, aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.

Kirjastonjohtaja, kulttuurisihteeri
Hankintapäätös:
§ 21 Kirjaston lainausautomaatin tietokoneen hankinta, 16.11.2023
§ 22 Kirjastopalvelun bibliografisen tietokannan käyttöoikeussopimuksen solmiminen, 16.11.2023
§ 24 Linnateatteri - esiintymissopimus, 18.12.2023
Henkilöstöpäätös:
§ 25 Hanketyöntekijän työajan muutos, 19.12.2023
Yleispäätös:
§ 23 Muonion kunnankirjaston lattiaremontista johtuvat poikkeavat aukioloajat, 18.12.2023

Liikuntasihteeri
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Etätyöpäätös projektipäällikkö, 24.11.2023
§ 5 Etätyöpäätös liikunnanohjaaja, 24.11.2023

Nuorisosihteeri
§ 3 Etätyöpäätös etsivä nuorisotyöntekijä, 24.11.2023

Sivistysjohtaja
Hankintapäätös:
§ 68 Varhaiskasvatuksen kalustehankinnat, 08.11.2023
§ 79 Daisy-ohjelman KVTES-työvuorosuunnittelun ja -raportoinnin laajennus, 22.12.2023
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Etätyöpäätös perusopetuksen rehtori, 11.01.2024
§ 3 Etätyöpäätös kirjastonjohtaja-kulttuurivastaava, 12.01.2024
§ 71 Etätyöpäätös liikunta- ja hyvinvointivastaava, 23.11.2023
§ 72 Etätyöpäätös varhaiskasvatusvastaava, 23.11.2023
§ 73 Etätyöpäätös nuorisovastaava, 23.11.2023
§ 76 Perusopetuksen ja lukion historian ja yhteiskuntaopin tuntiopettajan virkavapaus 8.1.2024-31.7.2024, 04.12.2023
§ 77 Koulunuorisotyöntekijä-harrastuskoordinaattorin tehtävän täyttäminen ajalle 1.1.-31.7.2024, 13.12.2023
§ 78 Valmentajan tehtävän täyttäminen 1.1.2024 alkaen toistaiseksi, 20.12.2023
Yleispäätös:
§ 1 NuVa:t Demokratiataidot, osallistuminen ja yhteistyötaidot -hanke, 10.01.2024
§ 74 Kulttuuripalveluiden Muonio 150v -kulttuuriavustus, 27.11.2023

varhaiskasvatusvastaava
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Varhaiskasvatus opettajan sijainen ajalle 1.1.2024-31.7.2024, 08.11.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan yllä mainittuihin viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Pekka Veisto poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.06.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)