Sivistyslautakunta, kokous 17.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Lukion oppitunnin pituus 1.8.2024 alkaen

MUODno-2023-659

Valmistelija

  • Heikki Tuikka, hallintosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Lukuvuonna 2023-2024 Muonion peruskoulussa on ollut työjärjestysten osalta käytössä kaksi jaksoa (syys- ja kevätlukukausi) ja oppitunnin pituus 45 minuuttia. Lukiossa on ollut käytössä viisijaksojärjestelmä ja oppitunnit pituudet ovat olleet joko 45 tai 75 minuuttia. Peruskoulun osalta työjärjestyksen reunaehdot ovat toistaiseksi käytössä, mutta lukiossa oppitunnin pituuden osalta päätös oli määräaikainen lukuvuoden 2023-2024 ajan. Asiasta päätettiin sivistyslautakunnassa 14.6.2023 § 101.

Sivistyspalvelut toteutti 23.11.2023-3.12.2023 palautekyselyn peruskoulun oppilaille (6.-9.lk), lukion opiskelijoille, lasten ja nuorten huoltajille sekä koulujen henkilökunnalle nykyisistä oppilaitosten työjärjestelmistä (oppitunnin pituudesta ja jaksojen määrästä) ja pyysi kehittämisideoita. Kyselyn linkki jaettiin Wilma-järjestelmän kautta.

Vastaajia oli yhteensä 100. Vastaajista oppilaita/opiskelijoita oli 47%, koulujen henkilökuntaa 16% ja huoltajia 37%. Vastaajista 31% oli alakouluun (1.-6.lk) sidoksissa, 49% yläkouluun (7.-9.lk) ja lukioon 20%. Kysely tuotti lisäksi runsaasti avoimia vastauksia. Vastaajista nykyiseen oppitunnin pituuteen joko tyytymättömiä/hieman tyytymättömiä oli 46% ja tyytyväisiä/erittäin tyytyväisiä 54%. Nykyiseen jaksojen määrään vastaajista oli 40% tyytymättömiä/hieman tyytymättömiä ja 60% tyytyväisiä/erittäin tyytyväisiä. Kyselypohja ja tulokset ovat esityslistan oheismateriaalina.

Perusopetuksen ja lukion rehtorit, sivistysjohtaja sekä lautakunnan puheenjohtaja ovat arvioineet työjärjestysten sekä jaksojärjestelmän toimivuutta kokonaisuudessa ja käyneet läpi palautekyselyn tulokset. Lisäksi palaute on käyty läpi koulujen henkilöstön kanssa.  Eri oppituntien pituudet perusopetuksessa ja lukiossa ovat haastaneet yhteisten opettajien lukujärjestysten yhteensovittamista. Jatkossa lukujärjestystyössä pyritään niin peruskoulussa kuin lukiossa yhtenäiseen aikataulutukseen. Tästä syystä lukiossa työpäivä voi päättyä myöhemmin kuin peruskoulussa, tämä aiheuttaa lukiossa koulukuljetuskustannuksia. Tavoitteena on vähentää ns. hyppytunteja opiskelijoilta ja opettajilta. Muistio palautekyselyn läpikäymisestä on esityslistan oheismateriaalina.

Sivistysjohtaja, rehtorit ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja esittävät lukion oppitunnin pituudeksi toistaiseksi joustavasti 45-90 minuutin pituutta. Oppitunnin pituuden jousto tuo lukujärjestystyöhön pedagogista joustavuutta ja mahdollisuutta yhteensovittaa lukion ja peruskoulun lukujärjestykset tarpeen mukaisesti. 

Nykyistä työjärjestystä niin peruskoulussa kuin lukiossakin tullaan kehittämään kyselyistä saadun palautteen perusteella.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta päättää toteuttaa lukiossa joustavasti 45-90 minuuttisia oppitunteja toistaiseksi kuvaksen mukaisten perustelujen johdosta. Nykyistä työjärjestystä tullaan kehittämään kyselyistä saadun palautteen perusteella. Työjärjestysten toimivuutta arvioidaan jatkossakin lukuvuoden aikana opiskelijoille tehtävien jaksokyselyjen avulla ja henkilökunnalta saadun palautteen johdosta.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Peruskoulu, lukio

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan sivistyspalveluihin määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion sivistyslautakunta

Sivistyspalveluiden yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, PL 3, 99301 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan sivistyspalveluista.