Sivistyslautakunta, kokous 17.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Nuorisovastaavan osallistuminen EGL-hankkeen vuotuiseen konferenssiin Brysselissä 20.-23.2.2024

MUODno-2024-7

Valmistelija

  • Heikki Tuikka, hallintosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Yhteiseurooppalainen strateginen kumppanuushanke Europe Goes Local (EGL) toteutetaan Erasmus+ nuorisoalan ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen kansallisten toimistojen kesken vuosina 2017–2027. Hankkeen tarkoituksena on edistää kunnallista nuorisotyötä ja nostaa sen arvostusta Euroopassa. Opetushallituksessa hankkeen toimeenpanosta vastaa Suomen kansallisen toimiston nuorison, kulttuurin ja liikunnan kansainvälistymispalvelut. Europe Goes Local -hankkeen tavoitteena on tuoda eurooppalaista ulottuvuutta kuntien nuorisotyöhön. Lisäksi tavoitellaan nuorisotyön laadun parantamista eurooppalaisella tasolla. Suomessa hankkeen tukena toimii kansallinen asiantuntijatyöryhmä.

Opetushallitus on kutsunut kaksivuotiselle kansallisen asiantuntijatyöryhmän toimintakaudelle ajalle 2022-2024 Muonion kunnasta nuorisovastaavan. Kansalliseen asiantuntijatyöryhmään kuuluu nuorisotyön toimijoita eri toimintakentiltä muun muassa nuorisotyön tutkijoita, edustajia aluehallintovirastoista sekä kunnallisen nuorisotyön toimijoita eri kokoisista kunnista Suomessa. Europe Goes Local järjestää vuosittain konferenssin kansallisten asiantuntijatyöryhmien edustajille ja keskeisille sidosryhmille.

Tänä vuonna konferenssi järjestetään Belgian EU neuvoston puheenjohtajuuskauden vuoksi Brysselissä 20.-23.2.2024. Aikaisemmista vuosista poiketen tänä vuonna kansallinen toimisto itse ei ole saanut valita Suomen delegaatiota konferenssiin. Päätöksen on tehnyt Opetus- ja kulttuuriministeriö konsultoiden kuitenkin kansallista toimistoa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt kutsua kansallisesta asiantuntijaryhmästä delegaatioon Muonion kunnan nuorisovastaavan. Tämän lisäksi konferenssin delegaatioon on kutsuttu yksi ministeriön edustaja sekä Opetushallituksen EU:n nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntaohjelmien uusi yksikön päällikkö. Vuonna 2023 nuorisovastaava osallistui vastaavaan konfrenssiin Tukholmassa.

Konferenssin aiheina ovat muun muassa nuorisotyön laadun ja nuorten osallistumisen parantaminen paikallis- ja kuntatasolla sekä suomalaisten hyvien käyntäntöjen vieminen EU-tasolle. Osallistumalla tilaisuuteen luomme mahdollisuuksia kansainvälisen nuorisotyön kehittämiselle ja toteutumiselle sekä vahvistamme pienten kuntien roolia eurooppalaisella tasolla. Konferenssiin valittu delegaatio esittelee myös etsivän nuorisotyön työmenetelmää tapahtumassa.

Osallistumisesta aiheutuvat kulut katetaan täysimääräisesti päivärahoja ja vakuutusta lukuun ottamatta Opetushallituksen ja edelleen Europe Goes Local -hankkeen toimesta. Tapahtumalla ei ole erillistä osallistumismaksua.

Hallintosäännön 49 § mukaan kunnanhallitus tai ao. lautakunta päättää virka- ja työmatkoista ulkomaille lähialueiden ulkopuolelle (Pohjois-Ruotsin ja -Norjan ulkopuolelle).

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta päättää, että nuorisovastaava voi osallistua Europe Goes Local -hankkeen järjestämään konferenssiin Brysselissä 20.-23.2.2024.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

asianosainen, nuorisopalvelut, palkat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan sivistyspalveluihin määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion sivistyslautakunta

Sivistyspalveluiden yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, PL 3, 99301 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan sivistyspalveluista.