Sivistyslautakunta, kokous 17.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Nuorisovastaavan osallistuminen LappiNYT 2.0 -hankkeen opintomatkalle Sloveniaan 18.-22.3.2024

MUODno-2023-657

Valmistelija

  • Heikki Tuikka, hallintosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Muonion kunnan nuorisopalvelut on sitoutunut LappiNYT 2.0. – Ennakoinnilla ja tiedolla johtamisella kohti tulevaisuutta - kehittämishankkeeseen vuosille 2023-2025 hankkeeseen sivistysjohtajan 13.2.2023 laatimalla viranhaltijapäätöksellä. Hankkeessa on mukana 13 Lapin kuntaa. LappiNYT 2.0. – Ennakoinnilla ja tiedolla johtamisella kohti tulevaisuutta on saanut Lapin aluehallintovirastolta myönteisen avustuspäätöksen ja hankkeelle on myönnetty 60 000€ käytettäväksi vuoden 2024 loppuun mennessä. Hanketta koordinoi Peräpohjolan Opisto. Hankkeen suunniteltu kokonaiskesto on 1.2.2023-31.12.2025. Rahoitusta tullaan hakemaan toimintavuodelle 2025.

LappiNYT 2.0. -kehittämishankkeen tavoitteena on: Lappilaisen nuorisotyön laadun ja näkyvyyden parantaminen, lappilaisen nuorisotyön aktiivinen kehittäminen yhteistyössä nuorten kanssa sekä työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen. Hankkeen toimintasuunnitelman mukaisesti hankkeen aikana järjestetään opintomatka, joka rahoitetaaan osittain myös Erasmus+ -rahoituksen avulla. Opintomatkan käytännön järjestelyt organisoi hankkeen yhteistyökumppanina toimiva nuorisokeskus Villa Elba. Opintomatkalle osallistuvat mukaan sitoutuneiden hankekuntien nuorisotyöstä vastaavat viranhaltijat. Tälle opintomatkalle osallistuvat sitoutuvat myös vastaanottamaan Slovenian vastaanottavan tahon vastavierailun syksyllä 2024 Kokkolan Villa Elbassa. Muoniosta opintomatkalle osallistuu nuorisovastaava.

Opintomatka järjestetään Slovenian nuorisokeskuksiin, joissa tutustutaan luontolähtöiseen ja osallistavaan nuorisotyöhön. Matkan ajankohta on 18.-22.3.2024, joista matkustuspäiviä ovat maanantai ja perjantai.

LappiNYT 2.0 -hanke ja Erasmus+ -rahoitus kattavat täysimääräisesti opintomatkasta aiheutuvat kulut päivärahoja ja vakuutusta sekä osallistumismaksua (70€) lukuunottamatta.

Hankkeesta aiheutuville kuluille on budjetoitu määräraha (1 000€) nuorisopalveluiden talousarvioon vuodelle 2024.

Hallintosäännön 49 § mukaan kunnanhallitus tai ao. lautakunta päättää virka- ja työmatkoista ulkomaille lähialueiden ulkopuolelle (Pohjois-Ruotsin ja -Norjan ulkopuolelle).

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta päättää, että nuorisovastaava voi osallistua LappiNYT 2.0 -hankkeen opintomatkalle Sloveniaan 18.-22.3.2024.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

asianosainen, nuorisopalvelut, palkat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan sivistyspalveluihin määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion sivistyslautakunta

Sivistyspalveluiden yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, PL 3, 99301 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan sivistyspalveluista.