Sivistyslautakunta, kokous 17.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Perhepäivähoidon kustannuskorvaus ajalle 1.1.2024-31.12.2024

MUODno-2023-666

Valmistelija

  • Kaisa Mella, varhaiskasvatusvastaava, kaisa.mella@muonio.fi

Perustelut

Suomen Kuntaliitto on antanut vuosittaisen suosituksen kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuodelle 2024.

Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES (2022–2025) perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12 13 §:n (Perhepäivähoidon kustannuskorvaus) mukaan vähintään Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen mukaisesti

Kustannuskorvausten tarkistamisessa käytetään kuluttajahintaindeksiä ja sen alaindeksiä 01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat.

Vuoden 2024 hinnat korotetaan vuoden 2023 toteutuneen kuluttajahintaindeksin perusteella. Kuluttajahintaindeksi on Tilastokeskuksen julkaisema. Vuoden 2022 toteutuneet indeksit suluissa.

Hintaindeksin vuosimuutos (%):

 

Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat

  2,95 (16,06)

Kuluttajahintaindeksi

   3,25 (9,13)

 

Suomen Kuntaliitto suosittelee keskusteltuaan asiasta Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja Julkisen alan unioni JAU ry:n kanssa, että kunnallisessa perhepäivähoidossa suoritetaan ajalla 1.1.–31.12.2024 omassa kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille seuraavien yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia (vuoden 2023 kustannuskorvaukset suluissa). Korvausten on tarkoitus kattaa hoidosta hoitajalle aiheutuvat todelliset kustannukset. Työnantaja voi halutessaan korottaa suosituksen mukaisia tasoja, mikäli se katsoo kustannuskorvauksen tason olevan riittämätön.

 

 alle kouluikäinen/ koululainen

 aamiainen tai välipala tai iltapala, € 

  0,91 (0,88) / 1,18 (1,45)

 lounas tai päivällinen, €

 2,15 (2,09) / 2,80 (2,72)

 muu kustannus, €/päivä

 2,10 (2,04) / 2,10 (2,04)

 

Kustannuskorvaussuosituksen muita kustannuksia koskeva osuus sisältää korvauksen muista kuin ravintoaineista aiheutuvista tavanomaisista menoista kuten huoneiston käytöstä, sähköstä, vedestä, lämmöstä, askartelutarvikkeista ja leikkivälineistä yms. menoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle perhepäivähoidon kustannuskorvausten määrittämistä ajalle 1.1-31.12.2024 oheismateriaalin mukaisesti.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)