Sivistyslautakunta, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Koulukuljetusten kilpailutus

MUODno-2023-86

Valmistelija

  • Heikki Tuikka, toimistosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Koulukuljetukset on edellisen kerran kilpailutettu vuonna 2019. Nykyiset koulukuljetussopimukset ovat voimassa 31.7.2023 asti (viimeinen optiovuosi). Koulukuljetukset on edellisen kerran kilpailutettu kahdelle lukuvuodelle ja lisäksi kahdelle optiovuodelle.

Tulevan koulukuljetusten kilpailutuksen on suunniteltu kilpailutettavaksi edelleen kahdeksi vuodeksi sekä kahdeksi optiovuodeksi. Uudeksi sopimuskaudeksi esitetään 1.8.2023-31.7.2025. Sopimusta voidaan jatkaa ostajan päätöksellä vuosi kerrallaan 31.7.2026 tai 31.7.2027 saakka.

Hankinnan kokonaishintaa arvioitaessa, ilman optiovuosiakin, hankinnan arvo tulee ylittämään EU-kynnysarvon, joka on palveluhankinnoissa 215 000 euroa.

Koulukuljetuksen kilpailutuksen valmistelussa on kiinnitetty erityistä huomioita mm. liikennöintiin käytettävän ajoneuvokaluston laatuun huomioiden lain puhtaista ajoneuvoista (740/2021). Nämä seikat on huomioitu niin tarjouspyynnöissä kuin myös määriteltäessä tarjouskilpailun ratkaisuperusteita.

Liikennöintikorvaus sidotaan kuluttajahintaindeksin (2015=100) alakohdan 07.3.2 "Matkustajien kuljetus tieliikenteessä" indeksipistelukuun. Tarkistus tehdään vuosittain tammikuun indeksipisteluvun perusteella, ensimmäinen tarkistettu hinta otetaan käyttöön maaliskuussa 2024.

Tämänhetkisen tiedon mukaan kuljetettavien oppilaiden määrä tulee vähentymään sopimuskauden aikana, mutta reittien tarve pysyy ennallaan.

Kilpailutuksessa huomioidaan mahdollisuus käyttää vapaaksi jääviä paikkoja tai tyhjänä ajettavia suuntia asiointiliikenteeseen.

Jos kohteen kohdalla ei toisin mainita, päivittäin ajetaan yksi aamukuljetus ja 1-3 iltapäiväkuljetusta. Jos reitillä ei ole oppilaita, reitti ei toteudu.

Tarjouspyynnön palvelukuvaus (sis. reitit), ostoliikennesopimusluonnos ja kalustoluettelopohja ovat oheismateriaaleina.

Kilpailutus avataan Hilma-järjestelmässä.

Kilpailuttamisprosessin hoitaa Muonion kunnan toimeksiantona suunnittelu - ja konsultointiyritys Ramboll Finland Oy.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta päättää:

  1. Järjestää ajalle 1.8.2023-31.7.2025 koulukuljetushankinnasta avoimen tarjouskilpailun. Sopimusta voidaan jatkaa ostajan päätöksellä vuosi kerrallaan 31.7.2026 tai 31.7.2027 saakka.
  2. Hyväksyä oheismateriaalin: palvelukuvaus (sis. reitit), ostoliikennesopimusluonnos ja kalustoluettelopohja.
  3. Julkaista tarjouspyynnön/hankintailmoituksen viipymättä työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä HILMA-järjestelmässä, sekä Cloudiassa ja Muonion kunnan verkkosivuilla.
  4. Määrittää tarjouksen valintaperusteeksi kokonaistaloudellisuuden.
  5. Hyväksyä tarjousten valintaperusteeksi seuraavat painotukset: hinta 90% ja kaluston laatu 10%.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esteellisyys

  • Minna Back (Hallintolaki 28 § kohta 3)

Kokouskäsittely

Minna Back ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 

Minna Back palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen.