Sivistyslautakunta, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kulttuuriavustusten myöntämisperusteet

MUODno-2023-88

Valmistelija

 • Paula Löppönen, kirjastonjohtaja, kulttuuriohjaaja, paula.lopponen@muonio.fi

Perustelut

Perustelut 

Kuntastrategian valtuustokaudelle 2021 - 2025 valitun painopistealueen "Kuntatyö siirtyy uuteen aikaan" alle määritettyyn tavoitteeseen "Yhteistyöllä sujuvat ja saavutettavat palvelut" liittyvä yksi keskeinen toimenpide on eri yhteistyötahoille ja paikallisille toimijoille suunnattujen avustusjärjestelmien yhtenäistäminen ja monipuolistaminen. Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.5.2022, § 102 edellyttänyt, että kunnan avustusten myöntämisen periaatteet valmistellaan palvelualueittain talousarviovalmistelun yhteydessä vuoden 2022 loppuun mennessä avustuskäytäntöjen yhtenäistämiseksi. Yhtenäisen hakumenettelyn ja käytäntöjen tavoitteena on tukea paremmin yhdistysten yhdenvertaista kohtelua sekä tuoda yhdenmukaisuutta ja jatkuvuutta avustusten hakemiseen ja myöntämiseen. Tavoitteena on, että palvelualueiden esitysten pohjalta päätöksenteossa vahvistetut käytännöt ja periaatteet voidaan ottaa käyttöön vuoden 2023 avustusten jaon yhteydessä. Valmistelutyötä on tehty palvelualueiden välisenä yhteistyönä ja osana valmistelua on laadittu ehdotus avustuskäytäntöjen yhtenäistämiseksi. Yhdistysten näkemyksiä on kuultu 25.1.2023 järjestetyssä yhdistysfoorumissa. 

Muonion kunta on myöntänyt vuosittain kulttuuri-, liikunta-, tapahtuma- ja kyläyhdistysavustuksia talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Valmisteluryhmän esityksen mukaan jatkossa jaettaisiin myös nuorisoavustuksia. Yhtenäisten avustuskäytäntöjen valmisteluun ovat osallistuneet liikuntasihteeri, nuorisosihteeri, kulttuurisihteeri, reittivastaava, kehittämispäällikkö sekä hallintojohtaja. Valmisteluryhmän keskeisimpiä toiveita avustuskäytäntöjen yhtenäistämiselle ovat mm. yhteisten hakuaikojen noudattaminen, yhteisen hakujärjestelmän käyttäminen, yhtenäisten ehtojen ja periaatteiden noudattaminen sekä mahdollisuus käsitellä, arvioida ja valmistella päätösehdotukset palvelualueiden välisenä yhteistyönä muun muassa koordinoinnin sujuvoittamiseksi, päällekkäisyyden minimoimiseksi ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Valmisteluryhmän näkemyksen mukaan avustusten koordinoimiseen olisi hyvä perustaa monialainen työryhmä, jossa eri palvelualueiden avustuksista vastaavat henkilöt olisivat edustettuina. Valmisteluryhmän näkemyksen mukaan palvelualuejohtajat voisivat jatkossa avustustyöryhmän valmistelun pohjalta myöntää avustukset viranhaltijapäätöksillä prosessin ketteröittämiseksi, mikäli näin hallintosääntöpäivityksen yhteydessä päätöksentekoelimissä hyväksyttäisiin. Hallintosäännössä avustusten myöntämiseen voitaisiin soveltaa esimerkiksi hankintarajoista säädettyä sääntöä (hallintosääntö 28.5 § harkinnanvaraiset hankinnat). 

Edellä mainittujen avustusten lisäksi Muonion kunta jakaa vuosittain latuavustuksia erillisten kriteerien mukaisesti. Latuavustusten toimintatapoja tarkastellaan vuoden 2023 aikana. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös mahdollisuuksia myöntää avustuksia yhdistysten ylläpitämien kaikille avointen retkeilykohteiden hoitoon niille toimijoille, jotka eivät täytä muiden avustusmuotojen kriteereitä. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi muiden kuin kyläyhdistysten ylläpitämien laavujen puuhuolto tai lintutornien kunnostus. Valmisteluryhmän laatimat yhtenäiset avustuskäytännöt ja -periaatteet eivät täysimääräisesti päde liikuntapalvelujen koulutusavustuksen, nuorisopalvelujen tapahtuma-avustuksen, latuavustuksen, stipendien ja yksityishenkilöille jaettavien avustusten osalta. Edellä mainittujen avustusten osalta on otettava huomioon toimintaan tai kohderyhmään liittyviä erityispiirteitä, joita käsitellään palvelualue- ja avustuskohtaisissa ohjeistuksissa tarkemmin. 

Valmistelutyöryhmän ehdotus yhtenäisestä hakuprosessista ja ehdoista jatkossa 

 • Avustusten hakuaika on kuluvana vuonna 1.3. - 1.4.2023 ja vuosittain samaan aikaan muiden kunnan avustushakujen kanssa (ml. nuoriso, kulttuuri, liikunta, elinvoima). 

 • Avustusten haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella (hakijoille voidaan antaa teknistä tukea lomakkeen täyttämiseksi ja toimittamiseksi). Avustukset tulee anoa määriteltyyn ja rajattuun tarkoitukseen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä kustannuksia avustuksella tullaan kattamaan. Avustushakemukseen on liitettävä tulevan kauden talousarvio, edellisen kauden tilinpäätös sekä toiminnan- tai tilintarkastuskertomus. Toimintakertomusta ja toimintasuunnitelmaa ei vaadita erillisinä liitteinä, vaan näistä ilmenevät asiat kuvataan hakulomakkeessa ja käyttöselvityksessä riittävällä laajuudella. Kulttuuriavustuksissa yksityisille taiteen ja kulttuurin harrastajille ja ryhmille vaaditaan liitteeksi esimerkiksi ansioluettelo tai muu näyttö taiteellisesta toiminnasta.  Hakemuslomakkeen kaikkiin pakollisiksi määriteltyihin kohtiin tulee vastata, hakijoita voidaan pyytää täydentämään hakemusta. Vain määräaikaan mennessä toimitetut hakemukset käsitellään. 

 • Hakemuksen lähettäjä vastaa tietojen oikeellisuudesta. 

 • Avustuksen käyttöä seurataan keräämällä sähköinen avustuksen käyttöselvitys. Avustuksen saaja on velvollinen raportoimaan Muonion kunnalle avustuksen kohdentumisesta. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan mahdollisten aiemmin myönnettyjen avustusten käyttö suunnitelman mukaisella tavalla sekä toimitettu selvitys avustuksen käytön toteutumisesta. 

 

Valmistelutyöryhmän ehdotus yleisiksi avustusten myöntämisperusteiksi 

 1. Toiminta ei saa olla hyvien tapojen vastaista. 

 1. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla hakijan ainoa rahoituslähde. Sama toimija voi hakea useampaa avustusta, mutta haettavat avustukset tulee selkeästi kohdentua eri toimintaan. Päällekkäisiä avustuksia ei myönnetä. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan myös muu mahdollinen yhdistykselle kunnan toimesta myönnettävä taloudellinen tuki tai haetut avustukset. 

 1. Hakijan tulee antaa toiminnastaan riittävä selvitys kunnalle ennen tuen myöntämistä. 

 1. Avustusta voidaan käyttää vaan siihen tarpeeseen, johon se on myönnetty. Mikäli avustusta halutaan käyttää muuhun tarkoitukseen, on käyttötarkoituksen muutos erikseen anottava. Jos avustus jää osittain tai kokonaan käyttämättä tai avustuksen käyttöehtoja rikotaan, voidaan avustus periä osittain tai kokonaan takaisin. 

 1. Hakija, jolle avustusta on myönnetty, on velvollinen ilmoittamaan päivitetyt yhteystiedot sekä avustettavan toiminnan kunnan verkkosivuilla. Tuensaajalle toimitetaan viestintäohje hyödynnettäväksi. 

 

Avustushakemukset käsitellään ja päätösehdotukset valmistellaan avustustyöryhmän toimesta. Avustukset myönnetään toimivaltaisen lautakunnan toimesta talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa, mikäli toimivaltaa ei siirretä viranhaltijoille hallintosääntöpäivityksen yhteydessä. Avustusten hakuasiakirjat ja päätökset ovat julkisia. Avustus maksetaan ilmoitetulle pankkitilille.

Kulttuuriavustusten taustaa 

Kulttuuriavustuksia on myönnetty kulttuurijärjestöjen toimintaan, työryhmille ja yksityisille henkilöille kulttuuripalvelujen tuottamiseen ja työskentely- ja toimitilojen vuokrakustannuksiin. Kulttuuriavustuksilla on tuettu ja luotu edellytyksiä kulttuuri- ja taidepalvelujen tarjonnalle, taiteen harjoittamiselle ja harrastamiselle sekä kotiseututyölle. Kulttuuriavustusten määrärahat ovat vuodesta 2012 eteenpäin vaihdelleet vuosittain 600-2 000 € välillä. Avustushakemukset ovat olleet vapaamuotoisia, ne on käsitelty kootusti ja sivistyslautakunta on myöntänyt avustukset. Avustuskriteereissä ei ole määritelty, täytyykö yhdistyksen olla rekisteröity Muonioon tai täytyykö yhdistyksen toiminnan olla jatkunut yhden tilikauden ajan.

Ehdotus kulttuuripalveluiden toiminta-avustuksen myöntämisperusteiksi ja tuen käytön ehdoiksi jatkossa

Kulttuuriavustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä kulttuuri- ja taidepalvelujen tarjonnalle, taiteen harjoittamiselle ja harrastamiselle sekä kotiseututyölle. Avustuksia voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille, järjestöille tai yhteisöille, joiden kotipaikka on Muonio, tai jotka tuottavat toimintaa muoniolaisille Muonion alueella. Avustuksia myönnetään myös työryhmille ja yksityisille henkilöille kulttuuripalvelujen tuottamiseen sekä työskentely- ja toimitilojen vuokrakustannuksiin. Avustuksia jaettaessa huomioidaan hakijan saama muu tuki. Hakija ei voi hakea yhtä aikaa useampaa kunnan myöntämää avustusta samaan tarkoitukseen.

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019) edellyttää kunnan järjestävän kulttuuritoimintaa. Kunnan avustaman yhdistyksen, taiteen tai kulttuurin harrastajan tai työryhmän tulee toiminnassaan tarjota kulttuuritoimintaa, joka tukee kunnalle asetettuja taiteen ja kulttuurin edistämisen tehtäviä.

Laissa kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan:

• Taiteen harjoittamista tai harrastamista tai niihin liittyvää kansalaistoimintaa
• Taide- ja kulttuurikasvatusta
• Taidepalveluiden tarjontaa ja käyttöä 
• Kotiseututyötä 
• Paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä, paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa
• Kulttuurisen vuorovaikutuksen edistämistä ja kansainvälistä toimintaa
• Kulttuurin ja taiteen huomioimista osana hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista elinvoimaa

Avustuksesta päätettäessä otetaan huomioon järjestettävän kulttuuritoiminnan yleishyödyllisyys ja miten se täydentää muoniolaisen kulttuurin kokonaiskenttää ja kehitystä. Yksityishenkilöille jaettavissa avustuksissa huomioidaan erityiset ansiot ja taidot sekä edellytetään näyttöä harrastustoiminnasta tai taiteellisesta työskentelystä.  

Yhdistyksien avustettavan toiminnan tulee olla kaikille avointa, mutta siihen osallistumisesta voidaan periä maksu.

Avustuksia ei myönnetä lukukausimaksuihin tai opintoihin. 

Keskeiset muutokset avustuksen myöntämisperusteissa, avustuksen käytön ehdoissa ja hakemisessa aiempaan verrattuna 

Ylempänä kuvatuissa ehdotuksissa avustuksen myöntämisperusteisiin, käytön ehtoihin ja hakemiseen alkaen vuodesta 2023 on seuraavia muutoksia aiempaan verrattuna: 

 • avustusperusteiden mukaan kulttuuriavustuksia voivat hakea myös muut, kuin Muonioon rekisteröityneet yhdistykset, kuitenkin sillä edellytyksellä, että toiminta, johon avustusta haetaan, järjestetään Muoniossa pääasiallisena kohderyhmänään muoniolaiset. Tällä tuetaan ylikunnallisten yhdistysten toimintaa, jotka voisivat järjestää toimintaa Muoniossa, ja näin toisivat kuntaan lisää kulttuuri- ja taidetoiminnan mahdollisuuksia, joilla tuetaan Muonion asukkaiden hyvinvointia. 

 • kunnan myöntämien kulttuuriavustuksien hakeminen on mahdollista myös uusille yhdistyksille, eli avustusperusteiden mukaan ei vaadita, että yhdistys on toiminut rekisteröitynä yhdistyksenä yhden tilikauden ajan. Tällä halutaan mahdollistaa uusien yhdistysten laadukkaan toiminnan käynnistäminen sekä paikkakunnalla uusien kulttuuripalveluiden tarjoaminen kuntalaisille. 

 • avustuksen mukana on toimitettava liitteitä, joita ei ole edellytetty aikaisemmin. Avustushakemukseen on liitettävä tulevan kauden talousarvio, edellisen kauden tilinpäätös sekä toiminnan- tai tilintarkastuskertomus.  Yksityisille taiteen ja kulttuurin harrastajille ja ryhmille vaaditaan liitteeksi esimerkiksi ansioluettelo tai muu näyttö taiteellisesta toiminnasta. 

 • avustusta haetaan ainoastaan sähköisellä lomakkeella. Toimijoita opastetaan ja annetaan teknistä tukea lomakkeen täyttämiseen. Tarvittaessa kirjaston tietokoneita sekä Virtu-pistettä voi käyttää lomakkeen toimittamisessa. 

 • hakuaika on yhtenäistetty muiden kunnan avustushakujen kanssa, jotta saapuneita hakemuksia voidaan arvioida palvelualueiden yhteistyönä ja näin välttyä mm. päällekkäisten avustusten myöntämiseltä. 

 • hakemukset arvioidaan ja päätösehdotukset valmistellaan palvelualueiden yhteistyönä (avustustyöryhmä), ja myönnetään viranhaltijapäätöksillä, jos näin hallintosääntöpäivityksen yhteydessä päätetään 

 • avustusten myöntämisestä päättää sivistyslautakunta, mikäli toimivaltaa ei siirretä viranhaltijoille hallintosääntöpäivityksen yhteydessä. 

 • avustuksen saajilta kerätään jälkikäteen tietoa avustuksen käytöstä, jotta avustusten vaikuttavuutta voidaan seurata ja käytäntöjä edelleen kehittää tarpeen mukaan. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta puoltaa selostusosan mukaisia avustusten yleisiä valmistelutyöryhmän laatimia ehdotuksia sekä kulttuuriavustuksien myöntämisperusteita, tuen käytön ehtoja ja hakuprosessiin liittyviä käytäntöjä ja esittää niitä kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi selostusosan mukaisesti.

Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle avustustyöryhmän perustamista, johon nimetään palvelualueiden avustuksista vastaavat työntekijät. Lautakunta toteaa, että sivistyspalvelujen henkilöstöstä vastaavia työntekijöitä ovat liikuntapalveluista, kulttuuripalveluista ja nuorisopalveluista vastaavat viranhaltijat.

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle myös, että hallintosääntöpäivityksen yhteydessä avustusten myöntämiseen liittyvä toimivalta siirretään palvelualuejohtajille, jotka voisivat viranhaltijapäätöksillä myöntää avustukset määrärahojen ja hankintarajojen puitteissa avustustyöryhmän valmistelun pohjalta.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

kunnanhallitus