Sivistyslautakunta, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Liikunta-avustusten myöntämisperusteet

MUODno-2023-87

Valmistelija

 • Hanna Marttila, hanna.marttila@muonio.fi

Perustelut

Perustelut

Kuntastrategian valtuustokaudelle 2021 - 2025 valitun painopistealueen "Kuntatyö siirtyy uuteen aikaan" alle määritettyyn tavoitteeseen "Yhteistyöllä sujuvat ja saavutettavat palvelut" liittyvä yksi keskeinen toimenpide on eri yhteistyötahoille ja paikallisille toimijoille suunnattujen avustusjärjestelmien yhtenäistäminen ja monipuolistaminen. Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.5.2022, § 102 edellyttänyt, että kunnan avustusten myöntämisen periaatteet valmistellaan palvelualueittain talousarviovalmistelun yhteydessä vuoden 2022 loppuun mennessä avustuskäytäntöjen yhtenäistämiseksi. Yhtenäisen hakumenettelyn ja käytäntöjen tavoitteena on tukea paremmin yhdistysten yhdenvertaista kohtelua sekä tuoda yhdenmukaisuutta ja jatkuvuutta avustusten hakemiseen ja myöntämiseen. Tavoitteena on, että palvelualueiden esitysten pohjalta päätöksenteossa vahvistetut käytännöt ja periaatteet voidaan ottaa käyttöön vuoden 2023 avustusten jaon yhteydessä. Valmistelutyötä on tehty palvelualueiden välisenä yhteistyönä ja osana valmistelua on laadittu ehdotus avustuskäytäntöjen yhtenäistämiseksi. Yhdistysten näkemyksiä on kuultu 25.1.2023 järjestetyssä yhdistysfoorumissa.

Muonion kunta on myöntänyt vuosittain kulttuuri-, liikunta-, tapahtuma- ja kyläyhdistysavustuksia talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Valmisteluryhmän esityksen mukaan jatkossa jaettaisiin myös nuorisoavustuksia. Yhtenäisten avustuskäytäntöjen valmisteluun ovat osallistuneet liikuntasihteeri, nuorisosihteeri, kulttuurisihteeri, reittivastaava, kehittämispäällikkö sekä hallintojohtaja. Valmisteluryhmän keskeisimpiä toiveita avustuskäytäntöjen yhtenäistämiselle ovat mm. yhteisten hakuaikojen noudattaminen, yhteisen hakujärjestelmän käyttäminen, yhtenäisten ehtojen ja periaatteiden noudattaminen sekä mahdollisuus käsitellä, arvioida ja valmistella päätösehdotukset palvelualueiden välisenä yhteistyönä muun muassa koordinoinnin sujuvoittamiseksi, päällekkäisyyden minimoimiseksi ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Valmisteluryhmän näkemyksen mukaan avustusten koordinoimiseen olisi hyvä perustaa monialainen työryhmä, jossa eri palvelualueiden avustuksista vastaavat henkilöt olisivat edustettuina. Valmisteluryhmän näkemyksen mukaan palvelualuejohtajat voisivat jatkossa avustustyöryhmän valmistelun pohjalta myöntää avustukset viranhaltijapäätöksillä prosessin ketteröittämiseksi, mikäli näin hallintosääntöpäivityksen yhteydessä päätöksentekoelimissä hyväksyttäisiin. Hallintosäännössä avustusten myöntämiseen voitaisiin soveltaa esimerkiksi hankintarajoista säädettyä sääntöä (hallintosääntö 28.5 § harkinnanvaraiset hankinnat).

Edellä mainittujen avustusten lisäksi Muonion kunta jakaa vuosittain latuavustuksia erillisten kriteerien mukaisesti. Latuavustusten toimintatapoja tarkastellaan vuoden 2023 aikana. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös mahdollisuuksia myöntää avustuksia yhdistysten ylläpitämien kaikille avointen retkeilykohteiden hoitoon niille toimijoille, jotka eivät täytä muiden avustusmuotojen kriteereitä. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi muiden kuin kyläyhdistysten ylläpitämien laavujen puuhuolto tai lintutornien kunnostus. Valmisteluryhmän laatimat yhtenäiset avustuskäytännöt ja -periaatteet eivät täysimääräisesti päde liikuntapalvelujen koulutusavustuksen, nuorisopalvelujen tapahtuma-avustuksen, latuavustuksen, stipendien ja yksityishenkilöille jaettavien avustusten osalta. Edellä mainittujen avustusten osalta on otettava huomioon toimintaan tai kohderyhmään liittyviä erityispiirteitä, joita käsitellään palvelualue- ja avustuskohtaisissa ohjeistuksissa tarkemmin.

Valmistelutyöryhmän ehdotus yhtenäisestä hakuprosessista ja ehdoista jatkossa

 • Avustusten hakuaika on kuluvana vuonna 1.3. - 1.4.2023 ja vuosittain samaan aikaan muiden kunnan avustushakujen kanssa (ml. nuoriso, kulttuuri, liikunta, elinvoima).
 • Avustusten haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella (hakijoille voidaan antaa teknistä tukea lomakkeen täyttämiseksi ja toimittamiseksi). Avustukset tulee anoa määriteltyyn ja rajattuun tarkoitukseen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä kustannuksia avustuksella tullaan kattamaan. Avustushakemukseen on liitettävä tulevan kauden talousarvio, edellisen kauden tilinpäätös sekä toiminnan- tai tilintarkastuskertomus. Toimintakertomusta ja toimintasuunnitelmaa ei vaadita erillisinä liitteinä, vaan näistä ilmenevät asiat kuvataan hakulomakkeessa ja käyttöselvityksessä riittävällä laajuudella. Kulttuuriavustuksissa yksityisille taiteen ja kulttuurin harrastajille ja ryhmille vaaditaan liitteeksi esimerkiksi ansioluettelo tai muu näyttö taiteellisesta toiminnasta. Hakemuslomakkeen kaikkiin pakollisiksi määriteltyihin kohtiin tulee vastata, hakijoita voidaan pyytää täydentämään hakemusta. Vain määräaikaan mennessä toimitetut hakemukset käsitellään.
 • Hakemuksen lähettäjä vastaa tietojen oikeellisuudesta.
 • Avustuksen käyttöä seurataan keräämällä sähköinen avustuksen käyttöselvitys. Avustuksen saaja on velvollinen raportoimaan Muonion kunnalle avustuksen kohdentumisesta. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan mahdollisten aiemmin myönnettyjen avustusten käyttö suunnitelman mukaisella tavalla sekä toimitettu selvitys avustuksen käytön toteutumisesta.
   

Valmistelutyöryhmän ehdotus yleisiksi avustusten myöntämisperusteiksi

 1. Toiminta ei saa olla hyvien tapojen vastaista.
 2. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla hakijan ainoa rahoituslähde. Sama toimija voi hakea useampaa avustusta, mutta haettavat avustukset tulee selkeästi kohdentua eri toimintaan. Päällekkäisiä avustuksia ei myönnetä. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan myös muu mahdollinen yhdistykselle kunnan toimesta myönnettävä taloudellinen tuki tai haetut avustukset.
 3. Hakijan tulee antaa toiminnastaan riittävä selvitys kunnalle ennen tuen myöntämistä.
 4. Avustusta voidaan käyttää vaan siihen tarpeeseen, johon se on myönnetty. Mikäli avustusta halutaan käyttää muuhun tarkoitukseen, on käyttötarkoituksen muutos erikseen anottava. Jos avustus jää osittain tai kokonaan käyttämättä tai avustuksen käyttöehtoja rikotaan, voidaan avustus periä osittain tai kokonaan takaisin.
 5. Hakija, jolle avustusta on myönnetty, on velvollinen ilmoittamaan päivitetyt yhteystiedot sekä avustettavan toiminnan kunnan verkkosivuilla. Tuensaajalle toimitetaan viestintäohje hyödynnettäväksi.
   

Avustushakemukset käsitellään ja päätösehdotukset valmistellaan avustustyöryhmän toimesta. Avustukset myönnetään toimivaltaisen lautakunnan toimesta talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa, mikäli toimivaltaa ei siirretä viranhaltijoille hallintosääntöpäivityksen yhteydessä. Avustusten hakuasiakirjat ja päätökset ovat julkisia. Avustus maksetaan ilmoitetulle pankkitilille.

Liikunta-avustusten taustaa

Liikuntapalveluista on jaettu avustuksia nykyisten avustuskriteerien mukaisesti vuodesta 2017 lähtien muoniolaisille yhdistyksille liikuntatoiminnan organisoimisen ja toimijoiden kouluttautumisen tukemiseksi liikuntalakiin nojautuen. Liikuntalain mukaan kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Kunnan tulee muun muassa tukea paikallisia liikuntaseuroja. Yhdistykset on nähty keskeisinä toimijoina etenkin lasten- ja nuorten vapaa-ajan liikunnan harrastusmahdollisuuksien luomisessa Muonion alueella. Liikunta-avustusten määrärahat ovat vuodesta 2012 eteenpäin vaihdelleet vuosittain 6 000-8 000 € välillä. Avustushakemukset on käsitelty kootusti ja sivistyslautakunta on myöntänyt avustukset.

Ehdotus liikuntapalveluiden toiminta-avustuksen myöntämisperusteiksi ja tuen käytön ehdoiksi jatkossa

Liikunnan avustusmuotoja ovat toiminta-avustus ja koulutusavustus. Toiminta-avustuksen osuus on 80 % vuosittaisesta kokonaisavustussummasta ja koulutusavustuksen osuus on 20 %. Avustuksia voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille, järjestöille tai yhteisöille, joiden kotipaikka on Muonio tai, jotka tuottavat liikuntatoimintaa muoniolaisille Muonion alueella. Yhdistyksen tulee toimia liikuntalain (390/2015) 2 §:ssä säädetyn tavoitteen mukaisesti. Ensisijaisesti huomioidaan toiminnan kohdistuminen lasten ja nuorten (alle 18 v) liikuntaan, sitten aikuisten terveysliikuntaan, ja kolmanneksi kilpa- ja huippu-urheiluun. Avustettavan toiminnan tulee olla kaikille avointa.

Keskeiset muutokset avustuksen myöntämisperusteissa, avustuksen käytön ehdoissa ja hakemisessa aiempaan verrattuna

Ylempänä kuvatuissa ehdotuksissa avustuksen myöntämisperusteisiin, käytön ehtoihin ja hakemiseen alkaen vuodesta 2023 on seuraavia muutoksia aiempaan verrattuna:

 • uusien perusteiden mukaan liikunta-avustuksia voivat hakea myös muut, kuin Muonioon rekisteröityneet yhdistykset kuitenkin sillä edellytyksellä, että toiminta, johon avustusta haetaan, järjestetään Muoniossa pääasiallisena kohderyhmänään muoniolaiset. Muutosta puoltaa mm. se, että on olemassa ylikunnallisia yhdistyksiä, jotka voisivat järjestää toimintaa Muoniossa, ja näin toisivat kuntaan lisää vapaa-ajan liikkumisen mahdollisuuksia, joilla tuetaan Muonion asukkaiden hyvinvointia.
 • kunnan myöntämien liikunta-avustuksien hakeminen on mahdollista myös uusille yhdistyksille eli uusien perusteiden mukaan ei vaadita, että yhdistys on toiminut rekisteröitynä yhdistyksenä yhden tilikauden ajan. Tällä muutoksella halutaan mahdollistaa uusien yhdistysten laadukkaan toiminnan käynnistäminen sekä paikkakunnalla uusien liikuntamuotojen tarjoaminen kuntalaisille.
 • avustusta myönnetään toiminnan järjestämiseen. Jos avustuksella halutaan tehdä myös materiaalihankintoja, tulee nämä olla selkeästi kuvattuna avustushakemukseen. Avustusta voidaan myöntää, jos avustustyöryhmä katsoo materiaalihankinnat toiminnan järjestämisen kannalta välttämättömiksi. Materiaalihankintojen osuus ei kuitenkaan voi olla yli 25% myönnettävästä avustussummasta.
 • avustuksen mukana toimitettavista erillisistä liitteistä on poistettu toimintakertomus ja toimintasuunnitelma, sillä näistä ilmenevät asiat kuvataan hakulomakkeessa ja käyttöselvityksessä riittävällä laajuudella.
 • avustusta haetaan ainoastaan sähköisellä lomakkeella. Toimijoita opastetaan ja annetaan teknistä tukea lomakkeen täyttämiseen. Tarvittaessa kirjaston tietokoneita sekä Virtu-pistettä voi käyttää lomakkeen toimittamisessa.
 • hakuaika on yhtenäistetty muiden kunnan avustushakujen kanssa, jotta saapuneita hakemuksia voidaan arvioida palvelualueiden yhteistyönä ja näin välttyä mm. päällekkäisten avustusten myöntämiseltä.
 • hakemukset arvioidaan ja päätösehdotukset valmistellaan palvelualueiden yhteistyönä (avustustyöryhmä), ja myönnetään viranhaltijapäätöksillä, jos näin hallintosääntöpäivityksen yhteydessä päätetään
 • avustukset myönnetään sivistysjohtajan viranhaltijapäätöksellä, mikäli toimivalta siirretään hallintosääntöpäivityksen yhteydessä.
 • avustuksen saajilta kerätään jälkikäteen tietoa avustuksen käytöstä, jotta avustusten käyttöä ja vaikuttavuutta voidaan seurata.

 

Ehdotus liikuntapalveluiden koulutusavustuksen myöntämisperusteiksi ja tuen käytön ehdoiksi jatkossa

Liikunnan koulutusavustuksella halutaan tukea muoniolaisten yhdistysten toimijoiden liikunnallista kouluttautumista. Koulutusavustuksia on myönnetty Muoniossa liikuntapalveluiden määrärahojen puitteissa vuodesta 2012. Koulutusavustusta myönnetään yhdistyksen ohjaajien, valmentajien ja muiden aktiivisesti yhdistyksessä toimivien henkilöiden liikuntaan liittyvän koulutuksen kuluihin tai vastaavasti kouluttajan hankkimisesta aiheutuneisiin kuluihin.

Avustusta ei myönnetä ammattiin tähtäävän tutkinnon, ajokortin, ensiapukurssin, järjestyksenvalvojakurssin, hygieniapassin tai muun vastaavan suorittamisesta aiheutuviin kuluihin. Koulutusavustuksesta voidaan korvata suurimmillaan 75% kurssimaksuista ja 50% matkakuluista edullisimman matkustustavan mukaisesti. Korvauksen suuruus arvioidaan tapauskohtaisesti ja tähän vaikuttaa myös kyseisen vuoden aikana haettujen koulutusavustusten määrä. Koulutusavustukset myönnetään liikuntapalveluista vastaavan viranhaltijan päätöksellä.

Koulutusavustusta voidaan hakea vuosittain 1.1-30.11 välisenä aikana. Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella kunnan verkkosivuilla. Avustus on käytettävä sen myöntämisvuonna. Avustus maksetaan toteutuneita kuluja vastaan käyttöselvityksen perusteella. Vaaditut tositteet on toimitettava käyttöselvityksen liitteenä. Käyttöselvitys on toimitettava kuukauden kuluessa koulutuksen toteutumisesta. Avustusuudistuksen myötä koulutusavustuksen hakutapa ja raportointi yhtenäistetään nuorisopalveluiden koulutusavustuksen kanssa yhteisille sähköisille lomakkeille.

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta puoltaa selostusosan mukaisia avustusten yleisiä valmistelutyöryhmän laatimia ehdotuksia sekä liikunta-avustusten myöntämisperusteita, tuen käytön ehtoja ja hakuprosessiin liittyviä käytäntöjä ja esittää niitä kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi selostusosan mukaisesti.

Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle avustustyöryhmän perustamista, johon nimetään palvelualueiden avustuksista vastaavat työntekijät. Lautakunta toteaa, että sivistyspalvelujen henkilöstöstä vastaavia työntekijöitä ovat liikuntapalveluista, kulttuuripalveluista ja nuorisopalveluista vastaavat viranhaltijat.

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle myös, että hallintosääntöpäivityksen yhteydessä avustusten myöntämiseen liittyvä toimivalta siirretään palvelualuejohtajille, jotka voisivat viranhaltijapäätöksillä myöntää avustukset määrärahojen ja hankintarajojen puitteissa avustustyöryhmän valmistelun pohjalta.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

kunnanhallitus