Sivistyslautakunta, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Nuorisoavustusten myöntämisperusteet

MUODno-2023-89

Valmistelija

 • Heidi Pouttu, nuorisosihteeri, heidi.pouttu@muonio.fi

Perustelut

Perustelut

Kuntastrategian valtuustokaudelle 2021 - 2025 valitun painopistealueen "Kuntatyö siirtyy uuteen aikaan" alle määritettyyn tavoitteeseen "Yhteistyöllä sujuvat ja saavutettavat palvelut" liittyvä yksi keskeinen toimenpide on eri yhteistyötahoille ja paikallisille toimijoille suunnattujen avustusjärjestelmien yhtenäistäminen ja monipuolistaminen. Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.5.2022, § 102 edellyttänyt, että kunnan avustusten myöntämisen periaatteet valmistellaan palvelualueittain talousarviovalmistelun yhteydessä vuoden 2022 loppuun mennessä avustuskäytäntöjen yhtenäistämiseksi. Yhtenäisen hakumenettelyn ja käytäntöjen tavoitteena on tukea paremmin yhdistysten yhdenvertaista kohtelua sekä tuoda yhdenmukaisuutta ja jatkuvuutta avustusten hakemiseen ja myöntämiseen. Tavoitteena on, että palvelualueiden esitysten pohjalta päätöksenteossa vahvistetut käytännöt ja periaatteet voidaan ottaa käyttöön vuoden 2023 avustusten jaon yhteydessä. Valmistelutyötä on tehty palvelualueiden välisenä yhteistyönä ja osana valmistelua on laadittu ehdotus avustuskäytäntöjen yhtenäistämiseksi. Yhdistysten näkemyksiä on kuultu 25.1.2023 järjestetyssä yhdistysfoorumissa. 

Muonion kunta on myöntänyt vuosittain kulttuuri-, liikunta-, tapahtuma- ja kyläyhdistysavustuksia talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Valmisteluryhmän esityksen mukaan jatkossa jaettaisiin myös nuorisoavustuksia. Yhtenäisten avustuskäytäntöjen valmisteluun ovat osallistuneet liikuntasihteeri, nuorisosihteeri, kulttuurisihteeri, reittivastaava, kehittämispäällikkö sekä hallintojohtaja. Valmisteluryhmän keskeisimpiä toiveita avustuskäytäntöjen yhtenäistämiselle ovat mm. yhteisten hakuaikojen noudattaminen, yhteisen hakujärjestelmän käyttäminen, yhtenäisten ehtojen ja periaatteiden noudattaminen sekä mahdollisuus käsitellä, arvioida ja valmistella päätösehdotukset palvelualueiden välisenä yhteistyönä muun muassa koordinoinnin sujuvoittamiseksi, päällekkäisyyden minimoimiseksi ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Valmisteluryhmän näkemyksen mukaan avustusten koordinoimiseen olisi hyvä perustaa monialainen työryhmä, jossa eri palvelualueiden avustuksista vastaavat henkilöt olisivat edustettuina. Valmisteluryhmän näkemyksen mukaan palvelualuejohtajat voisivat jatkossa avustustyöryhmän valmistelun pohjalta myöntää avustukset viranhaltijapäätöksillä prosessin ketteröittämiseksi, mikäli näin hallintosääntöpäivityksen yhteydessä päätöksentekoelimissä hyväksyttäisiin. Hallintosäännössä avustusten myöntämiseen voitaisiin soveltaa esimerkiksi hankintarajoista säädettyä sääntöä (hallintosääntö 28.5 § harkinnanvaraiset hankinnat). 

Edellä mainittujen avustusten lisäksi Muonion kunta jakaa vuosittain latuavustuksia erillisten kriteerien mukaisesti. Latuavustusten toimintatapoja tarkastellaan vuoden 2023 aikana. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös mahdollisuuksia myöntää avustuksia yhdistysten ylläpitämien kaikille avointen retkeilykohteiden hoitoon niille toimijoille, jotka eivät täytä muiden avustusmuotojen kriteereitä. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi muiden kuin kyläyhdistysten ylläpitämien laavujen puuhuolto tai lintutornien kunnostus. Valmisteluryhmän laatimat yhtenäiset avustuskäytännöt ja -periaatteet eivät täysimääräisesti päde liikuntapalvelujen koulutusavustuksen, nuorisopalvelujen tapahtuma-avustuksen, latuavustuksen, stipendien ja yksityishenkilöille jaettavien avustusten osalta. Edellä mainittujen avustusten osalta on otettava huomioon toimintaan tai kohderyhmään liittyviä erityispiirteitä, joita käsitellään palvelualue- ja avustuskohtaisissa ohjeistuksissa tarkemmin. 

Valmistelutyöryhmän ehdotus yhtenäisestä hakuprosessista ja ehdoista jatkossa 

 • Avustusten hakuaika on kuluvana vuonna 1.3. - 1.4.2023 ja vuosittain samaan aikaan muiden kunnan avustushakujen kanssa (ml. nuoriso, kulttuuri, liikunta, elinvoima). 

 • Avustusten haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella (hakijoille voidaan antaa teknistä tukea lomakkeen täyttämiseksi ja toimittamiseksi). Avustukset tulee anoa määriteltyyn ja rajattuun tarkoitukseen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä kustannuksia avustuksella tullaan kattamaan. Avustushakemukseen on liitettävä tulevan kauden talousarvio, edellisen kauden tilinpäätös sekä toiminnan- tai tilintarkastuskertomus. Toimintakertomusta ja toimintasuunnitelmaa ei vaadita erillisinä liitteinä, vaan näistä ilmenevät asiat kuvataan hakulomakkeessa ja käyttöselvityksessä riittävällä laajuudella. Kulttuuriavustuksissa yksityisille taiteen ja kulttuurin harrastajille ja ryhmille vaaditaan liitteeksi esimerkiksi ansioluettelo tai muu näyttö taiteellisesta toiminnasta. Hakemuslomakkeen kaikkiin pakollisiksi määriteltyihin kohtiin tulee vastata, hakijoita voidaan pyytää täydentämään hakemusta. Vain määräaikaan mennessä toimitetut hakemukset käsitellään. 

 • Hakemuksen lähettäjä vastaa tietojen oikeellisuudesta. 

 • Avustuksen käyttöä seurataan keräämällä sähköinen avustuksen käyttöselvitys. Avustuksen saaja on velvollinen raportoimaan Muonion kunnalle avustuksen kohdentumisesta. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan mahdollisten aiemmin myönnettyjen avustusten käyttö suunnitelman mukaisella tavalla sekä toimitettu selvitys avustuksen käytön toteutumisesta. 
   

Valmistelutyöryhmän ehdotus yleisiksi avustusten myöntämisperusteiksi 

 1. Toiminta ei saa olla hyvien tapojen vastaista. 

 1. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla hakijan ainoa rahoituslähde. Sama toimija voi hakea useampaa avustusta, mutta haettavat avustukset tulee selkeästi kohdentua eri toimintaan. Päällekkäisiä avustuksia ei myönnetä. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan myös muu mahdollinen yhdistykselle kunnan toimesta myönnettävä taloudellinen tuki tai haetut avustukset. 

 1. Hakijan tulee antaa toiminnastaan riittävä selvitys kunnalle ennen tuen myöntämistä. 

 1. Avustusta voidaan käyttää vaan siihen tarpeeseen, johon se on myönnetty. Mikäli avustusta halutaan käyttää muuhun tarkoitukseen, on käyttötarkoituksen muutos erikseen anottava. Jos avustus jää osittain tai kokonaan käyttämättä tai avustuksen käyttöehtoja rikotaan, voidaan avustus periä osittain tai kokonaan takaisin. 

 1. Hakija, jolle avustusta on myönnetty, on velvollinen ilmoittamaan päivitetyt yhteystiedot sekä avustettavan toiminnan kunnan verkkosivuilla. Tuensaajalle toimitetaan viestintäohje hyödynnettäväksi. 
   

Avustushakemukset käsitellään ja päätösehdotukset valmistellaan avustustyöryhmän toimesta. Avustukset myönnetään toimivaltaisen lautakunnan toimesta talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa, mikäli toimivaltaa ei siirretä viranhaltijoille hallintosääntöpäivityksen yhteydessä. Avustusten hakuasiakirjat ja päätökset ovat julkisia. Avustus maksetaan ilmoitetulle pankkitilille.

 

Nuorisoavustusten taustaa

Nuorisopalvelut ei ole aikaisemmin jakanut avustuksia nuorisoalan yhdistyksille, seuroille tai muille toimintaryhmille. Nuorisolain 8 § määrittelee, että nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan nuorisolain 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. 

Kunnan tulee nuorisolain ensimmäisessä momentissa tarkoitettua tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Muoniolaiset nuorisoalan järjestöjen ja yhdistyksien toimijat ovat lähivuosina lähestyneet sivistyspalveluita ja nuorisopalveluita useaan otteeseen avustuspyynnöin. Tämän vuoksi olemme tunnistaneet, että tarvetta nuorisoavustuksien jakamiselle on. Nuorisosihteeri on valmistellut esityksen nuorisopalveluiden avustuksista sekä niiden myöntämisperusteista ja muista ehdoista käyttäen taustamateriaalina muiden kuntien ja kaupunkien avustuskäytänteitä sekä muoniolaisilta toimijoilta Yhdistysfoorumissa 25.1.2023 tulleita palautteita.  

Ehdotus nuorisopalveluiden myöntämien avustuksien yleisiksi ehdoiksi

“Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan nuorisolain 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Kunnan tulee 1 momentissa tarkoitettua tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.” (Nuorisolaki 8 §, Kunnan vastuu)

Nuorisolain (2016) tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Tarkoituksena on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvien tietojen ja taitojen oppimista. Tavoitteena on tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista ja yleisesti ottaen parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamisessa tärkeinä arvoina ovat kestävä kehitys, terveet elämäntavat ja ympäristön sekä elämän kunnioittaminen. Tärkeitä lähtökohtia ovat myös yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys. Näitä nuorisolaissa esiteltyjä tavoitteita ja lähtökohtia sekä arvoja noudatetaan nuorisopalveluiden avustuksia jakaessa. Tuetun toiminnan on oltava yleisten avustusehtojen ja nuorisolain mukaista toimintaa. Toimijan tulee raportoida toiminnan toteutumisesta ja avustuksen käytöstä valmistelutyöryhmän laatimien ehtojen mukaisesti.

Ehdotus nuorisopalveluiden toiminta-avustuksen myöntämisperusteiksi ja tuen käytön ehdoiksi  

Nuorisopalveluiden toiminta-avustusta voivat hakea kaikki rekisteröidyt yhdistykset, seurat ja muut toimintaryhmät, joiden järjestämä toiminta kohdistuu alle 29-vuotiaisiin (Nuorisolaki §3) muoniolaisiin  lapsiin ja nuoriin. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua heidän harrastustoimintansa edistämiseen ja tukemiseen, sosiaaliseen vahvistamiseen tai kasvun ja itsenäisyyden tukemiseen. Avustettavan toiminnan tulee olla nuorisopalveluiden avustusten yleisten ehtojen mukaista toimintaa. 

Toiminta-avustus kohdistuu säännölliseen ja jatkuvaan toimintaan ja niitä arvioidaan toimintaan osallistuvien määrällä, toimintakertojen määrällä ja toiminnan tavoitteiden avulla. Toiminta-avustuksen jakoperusteina ovat: hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus, tuettavan toiminnan tai toimenpiteiden ajankohtaisuus, hakijan omatoimisuus ja omavarainhankinta, hakijan taloudellinen asema sekä hakijan kunnalta, valtiolta, seurakunnalta tai muulta julkisyhteisöiltä saamat avustukset. Nuorisopalveluiden myöntämä toiminta-avustus on tarkoitettu yhdistyksen, yrityksen, seuran tai muun toimintaryhmän hakemuksessaan esittämän toimintasuunnitelman mukaisiin menoihin. Kaiken avustuksissa tuotettavan toiminnan tarkoituksena on kuitenkin oltava kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen sekä aktiivisen ja onnellisen elämän toimintaedellytyksien mahdollistaminen. Toiminnan tulee olla yhdistyksen, seuran tai muun toimintaryhmän sääntömääräistä ja toimintasuunnitelman mukaista yleistä nuorisotoimintaa. Nuorisopalveluiden myöntämää toiminta-avustusta ei voi käyttää yksittäisiin kertaluontoisiin tapahtumiin tai toimintoihin. 

Ehdotus nuorisopalveluiden koulutusavustuksen myöntämisperusteiksi ja tuen käytön ehdoiksi 

Koulutusavustuksia on myönnetty Muoniossa vain liikuntapalveluiden toimesta määrärahojen puitteissa vuodesta 2012 alkaen muoniolaisille liikunta-alan yhdistyksien toimijoille. Jatkossa tarkoituksena on, että myös nuorisoalan toimijoille myönnetään koulutusavustuksia. Nuorisopalveluiden koulutusavustuksella halutaan tukea muoniolaisten rekisteröityjen yhdistyksien, seurojen ja muiden toimintaryhmien toimijoiden nuorisotoimintaan liittyvää kouluttautumista. Koulutusavustusta myönnetään muoniolaisten rekisteröityjen yhdistyksien, seurojen ja muiden toimintaryhmien toimijoiden, ohjaajien ja muiden aktiivisesti ko. toiminnassa mukana olevien henkilöiden nuorisotoimintaan liittyvän koulutuksen kuluihin tai vastaavasti kouluttajan hankkimisesta aiheutuneisiin kuluihin. Avustusta ei myönnetä ammattiin tähtäävän tutkinnon, ajokortin, ensiapukurssin, järjestyksenvalvojakurssin, hygieniapassin tai muun vastaavan suorittamisesta aiheutuviin kuluihin. Koulutusavustuksesta korvataan kurssimaksuja ja matkakuluja edullisimman matkustustavan mukaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Korvauksen suuruus arvioidaan tapauskohtaisesti ja tähän vaikuttaa myös kyseisen vuoden aikana haettujen koulutusavustusten määrä. Koulutusavustukset myönnetään nuorisopalveluista vastaavan viranhaltijan päätöksellä. 

Koulutusavustusta voidaan hakea vuosittain 1.1-30.11 välisenä aikana. Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella kunnan verkkosivuilla. Avustus on käytettävä sen myöntämisvuonna. Avustus maksetaan toteutuneita kuluja vastaan käyttöselvityksen perusteella. Vaaditut tositteet on toimitettava käyttöselvityksen liitteenä. Käyttöselvitys on toimitettava kuukauden kuluessa koulutuksen toteutumisesta. Avustusuudistuksen myötä koulutusavustuksen hakutapa ja raportointi yhtenäistetään liikuntapalveluiden koulutusavustuksen kanssa yhteisille sähköisille lomakkeille. 

Ehdotus nuorisopalveluiden tapahtuma-avustuksen myöntämisperusteiksi ja tuen käytön ehdoiksi  

Nuorisopalveluiden tapahtuma-avustusta voivat hakea yksittäiset alle 29 –vuotiaat (Nuorisolaki §3) muoniolaiset nuoret tai nuorten omat toimintaryhmät. Kertaluontoinen tapahtuma-avustus on tarkoitettu nuorilta nuorille järjestettävän nuorten omaehtoisen toiminnan tukemiseen. Tapahtuma-avustuksen jakoperusteina ovat: hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus, tuettavan toiminnan ja toimenpiteiden ajankohtaisuus sekä nuorten osallisuus ja aktiivisuus. Tapahtuma-avustusta haettaessa yhteys/vastuuhenkilön tulee olla 18 –vuotta täyttänyt. Nuorisopalveluiden myöntämä tapahtuma-avustus on tarkoitettu nuorten omaehtoisen toiminnan tukemiseen ja nuorten omia projekteja varten. Projekti voi olla esimerkiksi tapahtuman järjestäminen, yhteisten harrastusvälineiden hankinta tai muuta nuorten yhteistä tekemistä. Avustettavalla toiminnalla tulee kuitenkin tavoitella laajasti muoniolaisten nuorten yhteistä etua ja esimerkiksi avustuksella järjestettävä kertaluontoinen tapahtuma tulee olla kaikille tai hyvin perustellulle ikäryhmälle tarkoitettu avoin tapahtuma. Tapahtuma-avustukset myönnetään nuorisopalveluista vastaavan viranhaltijan päätöksellä. 

Tapahtuma-avustusta voidaan hakea vuosittain 1.1-30.11 välisenä aikana. Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella kunnan verkkosivuilla. Avustus on käytettävä sen myöntämisvuonna. Avustus maksetaan hyväksytyn avustushakemuksen perusteella, kuitenkin niin, että avustuksen saaja sitoutuu noudattamaan valmistelutyöryhmän laatimia ehtoja. Avustuksen saaja vastaa avustuksen asianmukaisesta käytöstä ja siitä, että avustus käytetään hakemuksessa esitellyllä tavalla. Avustuksen käytöstä on toimitettava käyttöselvitys kuukauden kuluessa tapahtuman toteutumisesta. Vaaditut tositteet on toimitettava käyttöselvityksen liitteenä. 

Ehdotus nuorisopalveluiden stipendien myöntämisperusteiksi

Muonion kunnan nuorisopalvelut on palkinnut vuosittain paikkakuntalaisia peruskoulusta tai toisen asteen opinnoista valmistuvia nuoria, jotka ovat toiminnallaan osoittaneet aktiivisuutta ja kiinnostusta nuorisotyöhön, nuorisopolitiikkaan tai nuorisotoimintaan. Palkitut nuoret ovat toimineet hyvänä esimerkkinä muille nuorille ja/tai toimineet ansiokkaasti muoniolaisten nuorten osallisuuden ja elinolojen parantamiseksi. Stipendeihin on varattu määräraha vuosittain nuorisopalveluiden budjettiin. Stipendit ovat suuruudeltaan 20 € (peruskoulun päättäville nuorille) ja 40 € (toisen asteen opinnoista valmistuville nuorille). Stipendejä myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Stipendien myöntämisestä päättää nuorisopalveluiden työntekijöistä koostuva tiimi yhteistyössä sivistysjohtajan kanssa (päätöskokouksesta kirjataan muistio). 

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta puoltaa selostusosan mukaisia avustusten yleisiä valmistelutyöryhmän laatimia ehdotuksia sekä nuorisoavustusten myöntämisperusteita, tuen käytön ehtoja ja hakuprosessiin liittyviä käytäntöjä ja esittää niitä kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi selostusosan mukaisesti.

Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle avustustyöryhmän perustamista, johon nimetään palvelualueiden avustuksista vastaavat työntekijät. Lautakunta toteaa, että sivistyspalvelujen henkilöstöstä vastaavia työntekijöitä ovat liikuntapalveluista, kulttuuripalveluista ja nuorisopalveluista vastaavat viranhaltijat.

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle myös, että hallintosääntöpäivityksen yhteydessä avustusten myöntämiseen liittyvä toimivalta siirretään palvelualuejohtajille, jotka voisivat viranhaltijapäätöksillä myöntää avustukset määrärahojen ja hankintarajojen puitteissa avustustyöryhmän valmistelun pohjalta.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

kunnanhallitus