Sivistyslautakunta, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Sivistyspalveluiden rekrytoinnit

MUODno-2023-90

Valmistelija

  • Heikki Tuikka, toimistosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti 5.12.2022 § 278 perustaa 1.1.2023 alkaen uuden suunnittelijan tehtävän ja hallitus esitti valtuustolle varattavaksi lisäksi 30.000 euron määrärahan kirjasto ja kulttuuri -tehtäväalueelle. Valtuusto kokouksessaan 12.12.2022 § 68 myönsi määrärahan kirjasto ja kulttuuri -tehtäväalueelle. Alustavasti suunnittelijan tehtäväkuvasta 50 % sijoittuisi kansalaisopiston kurssitarjonnan kehittämiseen ja koordinoimiseen, ja 50 % tehtäväkuvasta sijoittuisi kulttuuri- ja tapahtumatoiminnan koordinoimiseen. Työkuvaan sisältyisi myös hanketyön koordinoimista. Sivistyspalveluissa ei ole vielä tarkasteltu tarkemmin em. tehtäväkuvaa tai nimikettä. Tehtävä on sivistyksen organisaatiouudistuksen pilottikokeilu ja siitä syystä määräaikainen 1.4.2023-31.7.2025.

Valtuusto kokouksessaan 12.12.2022 § 63 päätti sivistyspalveluiden organisaatiouudistuksesta. Sivistyspalveluiden muutosneuvotteluissa syksyn 2023 aikana oli noussut esille tarve perustaa kehittäjäopettajan virka peruskouluun. Vt. sivistysjohtaja, vs. lukion rehtori, peruskoulun apulaisjohtaja, kunnanjohtaja ja OAJ:n pääluottamusmies ovat yhdessä päätyneet kehittäjäopettajan tehtäväkuvasta seuraavaan: Kehittäjäopettajan virkaan liitetään perusopetuksen apulaisjohtajuus (hän toimii myös perusopetuksen rehtorin sijaisena). Kehittäjäopettaja ottaa vastuuta kasvatuspolun kehittämistyöstä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, opetussuunnitelman päivittämisestä ja uusien opettajien perehdyttämisestä sekä osallistuu sidosryhmäyhteistyöhön ja hanketyöhön. Kehittäjäopettajan tehtäviin kuuluu välituntivalvontalistojen laadinta. Kehittäjäopettaja tulee olemaan oppilaskunnan ohjaava opettaja ja kerhokoordinaattori. Kehittäjäopettajan esihenkilö on perusopetuksen rehtori. Virka on sivistyksen organisaatiouudistuksen pilottikokeilu ja siitä syystä määräaikainen 1.8.2023-31.7.2025.

Vt. sivistysjohtaja, vs. lukion rehtori, peruskoulun apulaisjohtaja, kunnanjohtaja ja OAJ:n pääluottamusmies ovat yhdessä päätyneet esittämään perusopetukseen resurssiopettajan virkaa, jonka vastuulla on sijaisjärjestelyt (opettajat ja koulunkäynninohjaajat) niin perusopetuksessa kuin lukiossakin. Resurssiopettaja toimii tarvittaessa sijaisena resurssiopettajatyön ohessa. Resurssiopettajan esihenkilö on perusopetuksen rehtori. Virka on sivistyksen organisaatiouudistuksen pilottikokeilu ja siitä syystä määräaikainen 1.8.2023-31.7.2025.

Niin kehittäjäopettajan että resurssiopettajan virat ovat osa koulujen organisaation kehittämistyötä.  Ne keventävät omalta osaltaan perusopetuksen rehtorin työmäärää. Lisäksi kehittäjäopettaja osallistuu lukion kehittämistyöhön, jolle pohjaa luodaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittämistyöllä. Tämä työ tukee on kuntastrategian valtuustokaudelle 2021 - 2025 valitun painopistealueen mukaista kuntakehittämistä "Elämme onnellista arkea" (yhdenvertainen oikeus elinikäiseen kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen sekä luontokasvatuksen kehittäminen).

Valtuusto kokouksessaan 12.12.2022 § 63 päätti sivistyspalveluiden organisaatiouudistuksen yhteydessä varhaiskasvatuspalvelujen osalta seuraavaa: varhaiskasvatuspalveluihin lisätään aamu- ja iltapäivätoiminta ja esiopetus 1.8.2023 alkaen, lisäksi varhaiskasvatuspalveluista vastaa 1.4.2023 alkaen varhaiskasvatusvastaava (tehtäväyksikkövastaava). Varhaiskasvatusvastaava vastaa varhaiskasvatuksen tehtäväyksiköstä, talouden suunnittelusta ja kehittää tehtäväyksikön toimintaa. Varhaiskasvatusvastaava toimii esimiehenä varhaiskasvatuksen tehtäväyksikössä. Hän vastaa toiminnan, tilojen, kaluston ja alueiden käytöstä.

Kunnan hallintosäännön 42a §:n mukaan palvelualuejohtaja valitsee alaisensa organisaation työntekijät ja viranhaltijat (pl. Tehtäväaluevastaavat ja tehtäväyksikkövastaavat). Tehtäväaluevastaavat ja tehtäväyksikkövastaavat valitsevat alaisensa organisaation määräaikaiset työntekijät korkeintaan kahdeksitoista (12) kuukaudeksi. Sivistyspalveluissa laaditaan tehtävään ja virkoihin tarkemmat tehtäväkuvat, työajat ja palkkausperusteet ennen rekrytoinnin aloittamista.

Mahdollisen lisämäärärahan tarve perusopetuksen tehtäväalueella tai määrärahan siirto sivistyspalvelujen tehtäväalueiden välillä tarkastellaan syksyllä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta merkitsee tiedoksi yllä olevat rekrytoinnit ja valtuuttaa sivistyspalvelut suorittamaan niiden vaatimat toimenpiteet sekä viemään tarvittavat muutokset kunnanhallituksen päätettäväksi. Virat laitetaan auki mahdollisimman pian.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Lautakunta esittää lisäksi varhaiskasvatusvastaava-nimikkeen muuttamista varhaiskasvatuksen päälliköksi kunnanhallitukselle.

Tiedoksi

kunnanhallitus