Sivistyslautakunta, kokous 22.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen

MUODno-2023-64

Valmistelija

  • Kaisa Mella, kaisa.mella@muonio.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutetaan 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ei muuteta muilta osin.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia on muutettu edellisen kerran 1.8.2021 ja asiakasmaksujen tulorajoja, alinta ja ylintä perittävää maksua indeksitarkistuksenvuoksi 1.8.2022 alkaen.

Perheen koko           Tuloraja, €/kk 1.8.2022                            Tuloraja € /kk 1.3.2023

2                                             2 913                                                         3 874

3                                             3 758                                                         4 998

4                                             4 267                                                         5 675

5                                             4 777                                                         6 353

6                                             5 284                                                         7 028

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on edelleen enintään 295 euroa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on 40 % nuorimman lapsen maksusta ja seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 262 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta voidaan edelleen määrätä kunnan päättämä maksu. (Sivistysltk 27.1.2016/1 §, 16 euroa/pv/lapsi. Jos varhaiskasvatuksen tarve on korkeintaan 5 h/pv/lapsi, maksu on 11 euroa/pv/lapsi.)

Muutoksen johdosta kuntien maksutuottojen arvioidaan alenevan noin 70 miljoonaa euroa. Maksutuotot alenee noin 29 prosenttia verrattuna vuoden 2021 asiakasmaksutuottoihin. Maksutuottojen menetys kompensoidaan kunnille kohdistamalla aiempaa suurempi osa yhteisöveron tuotosta kunnille.

Kunnassa tulee päättää siitä, miten muuttuneet asiakasmaksut ja tulorajat vaikuttavat kunnassa perittäviin asiakasmaksuihin. Asiakkaille tulee tehdä uudet maksupäätökset, mikäli maksu muuttuu.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutokset 1.3.2023 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) mukaisesti korottamalla asiakasmaksujen tulorajoja 33 prosentilla.  Muutoin maksuperusteet pysyvät ennallaan. Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksut pidetään myös ennallaan.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

varhaiskasvatus