Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Koulunkäynninohjaajan tehtävän täyttäminen ajalle 9.8.2021-5.6.2022

MUODno-2021-340

Valmistelija

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

Koulunkäynninohjaajan tehtävä on ollut haettavana Kuntarekry-järjestelmässä, työ- ja elinkeinotoimiston tiedotuksessa sekä kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla julkaistulla ilmoituksella. Hakuaika päättyi 18.6.2021 klo 15.00.

Tehtävää haki seitsemän henkilöä. Tehtävään haastateltiin *********, ********* ja ********* koulutuksen perusteella. Haastattelut suoritettiin 21.6. Haastattelijoina toimivat perusopetuksen rehtori Päivi Rantakokko ja sivistystoimenjohtaja Merikki Lappi.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Yhteenvedot hakijoista ovat esityslistan oheismateriaalina.

Kokemuksen, koulutuksen, haastattelujen ja kokonaisarvion perusteella ********* päätettiin esittää valittavaksi tehtävään.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävässä ei aiemman työsuhteen vuoksi tarvita koeaikaa. Työaika on 80 %. Määräaikaisuuden peruste on tarpeen vakiintumattomuus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lautakunta valitsee koulunkäynninohjaajan tehtävään määräaikaisesti ajalle 9.8.2021-5.6.2022 *********.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävässä ei aiemman työsuhteen vuoksi tarvita koeaikaa. Työaika on 80 %.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan sivistystoimistoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion sivistyslautakunta

Sivistystoimiston yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: sivistys.tsto@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan sivistystoimistosta.