Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 LISÄPYKÄLÄ: Freeride Academyn valmentajan rekrytointi (lisäpykälä)

MUODno-2021-374

Valmistelija

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

Asian aikaisempi käsittely:

Sivistyslautakunta, kokous 24.2.2021 § 27 Freeride Academy

Valmistelija
Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut
Kunnanhallitus on päätöksellään 22.10.2018 § 272 hyväksynyt Freeride Academy -hankkeen toteuttamisen hankehakemuksen mukaisesti ehdolla, että rahoitus saadaan. Hanke päättyy koronatilanteen takia vasta 30.4.2021.

Freeride Academy -hankkeen pilottivaihe on osoittanut, että akatemiavalmennukselle tällä urheilun saralla on kysyntään nuorten urheilijoiden ja heidän perheidensä keskuudessa. Valmennuksessa on ollut pilottivaiheessa 13 urheilijaa (12 lukiolaista sekä yksi ammattikouluopiskelija). Valmennus on toteutettu leirityksinä kahdessa valmennusryhmässä. Valmennettavista yksi on akatemian alusta asti ollut Muonion lukion opiskelija ja yksi on aloittanut lukion 2020 syksyllä Muonion lukiossa nimenomaan tämän mahdollisuuden takia. Kaksi muuta urheilijaa on siirtynyt Muonion lukioon kevätlukukaudeksi 2021 jakso-opiskelijoiksi ja he aikovat suorittaa lukion loppuun Muoniossa. Hanketta esitetään jatkettavaksi niin, että osallistuvat opiskelijat ovat lähtökohtaisesti Muonion lukioin opiskelijoita. Paikkoja valmennusryhmässä on alussa kahdeksan, mutta jos halukkaita on merkittävästi enemmän, paikkojen määrää voidaan lisätä.

Kustannukset muodostuvat valmennuskustannuksista ja liikkumisen kustannuksista ja ne ovat vuonna 2021 noin 40 000 euroa. Lukio-opiskelijasta maksetaan kunnalle valtionosuus.

Kuvaus ohjelmasta ja sen kustannusrakenteesta on esityslistan oheismateriaalina ja sitä esitellään kokouksessa.

Ehdotus
Lautakunta päättää, että Freeride Academyn toimintaa jatketaan lukuvuonna 2021-22 ja esittää edelleen hallitukselle ja kunnanvaltuustolle tarvittavan määrärahan myöntämistä.

Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

_____________________________________________________________________________________

Kunnanvaltuusto, kokous 24.5.2021 § 13 Lisämäärärahan myöntäminen toisen asteen koulutukseen ja sivistystoimen hallintoon

Aikaisempi käsittely

Sivistyslautakunta, 5.5.2021

Valmistelija
Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

Lukion rehtorin rekrytoinnista syntyvä lisämäärärahatarve on sivukuluineen 15 000 euroa. Tämä muodostuu ajalla 1.8.2021-31.12.2021 eli 5 kk seuraavasti: Kunnanhallituksen määrittämä kuukausipalkka 10 v. kokemuksella, josta vähennetään opetusvelvollisuuden takia säästyvä tuntiopettajan palkka eli 5000 euroa - 1 500 e, joka sivukulut lisättynä (kerroin 1,38) ja kuukausien määrällä kerrottuna on 24 200 euroa. Sivistystoimenjohtajan lukiolle budjetoitu osuus palkkakustannuksesta on 9 200 euroa (palkkaosuus 1 330 e/kk, sivukuluineen 9 200). Nettovaikutus toisen asteen koulutuksen budjetoituihin lukuihin on 15 000 euroa.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 24.2.2021 § 27 päättänyt jatkaa Freeride Academyn toimintaa lukuvuonna 2021-22 ja esittää edelleen hallitukselle ja kunnanvaltuustolle tarvittavan määrärahan myöntämistä. Tästä syntyvät erilliskustannukset ovat 40 000 euroa. Yhteensä toisen asteen koulutukseen esitetään 55 000 euron määrärahan lisäystä.

Sivistystoimenjohtajan toisen asteen koulutuksesta sivistystoimen hallintoon siirtyvä palkkakustannus aiheuttaa 9 200 euron lisämäärärahatarpeen sivistystoimen hallintoon.

Muonion kunnan hallintosäännön 43 § mukaan tarvittava lisämääräraha on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.

Ehdotus
Esittelijä
Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn 55 000 euron lisämäärärahan hakemisen toisen asteen koulutukseen ja 9 200 euron lisämäärärahan hakemisen sivistystoimen hallintoon edelleen esitettäväksi kunnanhallitukselle ja –valtuustolle.

Päätös
Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely
Mikael Heikkilä palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa.

Ehdotus
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää sivistyslautakunnalle lisämäärärahaa 55 000 euroa toisen asteen koulutukseen ja 9 200 euroa sivistystoimen hallintoon. Lisämääräraha katetaan kassavaroja pienentämällä.

Päätös
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

__________________________________________________________________________________________

Sivistyslautakunta 23.6.2021 § 105

Koska kunnanvaltuusto on hyväksynyt määrärahan tämän vuoden osalta ja lautakunta toiminnan jatkamisen ensi lukuvuoden ajan, Freeride Academin toiminta voi jatkua lukuvuoden 2021-2022. Toiminnan jatkaminen edellyttää valmentajan työsuhteen jatkamista. Kunnan johtosäännön 25 § mukaan sivistyslautakunta valitsee hiihtovalmennustyöntekijät. 

Sivistystoimenjohtaja on allekirjoittanut työsopimuksen, jolla työsuhteen katkeaminen estettiin. Sopimus ei ole oikeanlainen, joten sen osalta sivistyslautakunta korjaa samalla virheellisyyden. Sopimusmuutokseen on saatu hyväksyntä valmentaja *********.

Ehdotus

Esittelijä

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Freeride hiihtovalmentajaksi valitaan ********* 31.7.2022 asti. Sivistystoimenjohtajan hyväksymä työsopimus muutetaan lautakunnan päätöksellä siten, että ********* työsuhdetta jatketaan keskeytyksettä 31.7.2022 asti. Määräaikaisuuden syy on uusimuotoisen Freeride Academyn toiminnan vakiintumattomuus.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan sivistystoimistoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion sivistyslautakunta

Sivistystoimiston yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: sivistys.tsto@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan sivistystoimistosta.