Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 LISÄPYKÄLÄ: Lukion apulaisrehtorin tehtävän muuttaminen (lisäpykälä)

MUODno-2021-336

Valmistelija

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta, 13.6.2019, § 103

Lukion vararehtori toimii rehtorin sijaisena tämän poissa ollessa. Tehtävään määrätään opettajanviran haltija.

Ehdotetaan, että vararehtorin nimike muutetaan apulaisrehtoriksi 1.8.2019 alkaen ja apulaisrehtorin tehtäviä hoitamaan määrätylle opettajanviran haltijalle luetaan opetusvelvollisuuteen 4 vuosiviikkotuntia (OVTES Osio B Liite 2 4 § 1 mom.). Kustannusvaikutus on 4 vuosiviikkotuntia eli noin 1/5 opettajan vuotuisesta palkkakustannuksesta. Vastaava muutos tehtiin perusopetuksessa.

Ehdotus       
sivistystoimenjohtaja

Sivistyslautakunta päättää ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa.

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle lukion vararehtorin nimikkeen muutosta apulaisrehtoriksi 1.8.2019 alkaen.

Päätös          
Sivistyslautakunta päätti ottaa asian käsiteltäväkseen tässä kokouksessa.

Lautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan ehdotuksen.

___________________________________________________________________________

Sivistyslautakunta 23.6.2021 § 103

Koska lukion rehtori aloittaa tehtävässään 1.8.2021, sivistystoimi esittää, että lukion apulaisrehtorin opetusvelvollisuuden huojennus poistetaan ja korvaus hoidetaan jatkossa lukioresurssin puitteissa. Esitys on tehtävään määrätyn viranhaltijan toivomuksen mukainen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lukion apulaisrehtorin opetusvelvollisuuden huojennus poistetaan ja korvaus hoidetaan jatkossa lukioresurssin puitteissa.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan sivistystoimistoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion sivistyslautakunta

Sivistystoimiston yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: sivistys.tsto@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan sivistystoimistosta.