Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 LISÄPYKÄLÄ: Raattamalaiset koululaiset Muonion yhtenäiskoulussa (lisäpykälä)

MUODno-2021-373

Valmistelija

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

Muonion yhtenäiskoulussa on oppilaana Kittilän Raattamassa asuvia oppilaita (toissijainen koulu). Sivistyslautakunta on kokouksessaan 25.6.2019 113 § päättänyt, että Kittilän kunnan Raattaman kylästä järjestetään perusopetuksen opiskelijoille maksuton koulukuljetus lukuvuosina 2019-20 ja 2020-21. Tämän jälkeen kuljetuksesta vastaavat vanhemmat. Mikäli vanhemmat järjestävät kuljetuksen lähimmälle tai sovitulle olemassa olevalle koulukyytipysäkille Muoniossa, koulukyydistä ei veloiteta maksua. Kittilän maksama korvaus kuljetuksista on ollut 10 000 euroa/lukuvuosi kahden viime lukuvuoden osalta. Muonion kunta on järjestänyt yhden kuljetuksen kouluun ja yhden paluukuljetuksen. Lisäksi Kittilä on maksanut kevätlukukaudella 2021 joitakin välikuljetuksia.

Kittilän sivistystoimi on Kittilän koululautakunnan päätöksen 17.6.2021 perusteella lähestynyt Muonion sivistyslautakuntaa kirjeellä ja esittää, että järjestelyä jatketaan vielä yksi lukuvuosi, kuitenkin niin, että korvaus kuljetuksista on enintään 30 000 euroa ja mahdollisista välikuljetuksista huolehtii Kittilä.

Tarjottu summa kattaa lähes puolet reitin Raattama – Särkijärvi kustannuksista. Koska samalla kuljetuksella kulkee muoniolaisia oppilaita Keimiöniemestä ja matkalta Särkijärven tienhaaraan ja takaisin, korvauksen voidaan katsoa olevan kohtuullinen. Lukujärjestys ja muoniolaisten oppilaiden sijoittuminen vaikuttavat lopulta toteutuvan kustannuksen Muonion osuuteen. Lisäksi Muonion kunta saa oppilaista kotikuntakorvausta noin 25 000 euroa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy Kittilän ehdottaman järjestelyn ja valtuuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään tarvittavat sopimukset. Järjestely sisältää yhden meno- ja yhden paluukuljetuksen koulupäivässä yhden lukuvuoden ajan.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan sivistystoimistoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion sivistyslautakunta

Sivistystoimiston yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: sivistys.tsto@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan sivistystoimistosta.