Sivistyslautakunta, kokous 23.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Talousarvion toteutuma 2023

MUODno-2023-218

Valmistelija

  • Heikki Tuikka, hallintosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain;
- huhtikuussa ajalta 1.1. – 31.3.
- elokuussa ajalta 1.1. – 30.6.
- lokakuussa ajalta 1.1. – 30.9. sekä
- joulukuussa koko vuoden toteutumaennuste

Lautakunta antaa raportit tiedoksi talouspäällikölle ja kunnanhallitukselle. 

Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso. Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla 50 % kesäkuun loppuun mennessä. 

Sivistysjohtaja esittelee toisen vuosineljänneksen toteutumaa. Talousarvion toteutuma-raportti 1.1.–30.6.2023 on esityslistan oheismateriaalina.

Sivistyspalveluiden talouden toteutuma ajalta 1.1.–30.6.2023 on 14.8.2023 tilanteen mukaan:

KOKONAISTILANNE

 

   

Tulot 380 989 €

63,2 %

Menot 3 127 860 €   

51,0 %

Kate 2 746 871 €

49,7 %

HALLINTO JA TUKIPALVELUT

 

 

Tulot 0 €

0 %

Menot 77 701 €

58,2 %

Kate 77 701 €

58,2 %

VARHAISKASVATUS

 

 

Tulot 23 427 €

53,9 %

Menot 581 526 €

50,6 %

Kate 558 099 €

50,5 %

PERUSOPETUS

 

 

Tulot 112 323 €

103,6 %

Menot 1 590 488 €

51,7 %

Kate 1 478 165 €

49,8 %

LUKIO

 

 

Tulot 40 505 €

47,1 %

Menot 380 117 €

50,1 %

Kate 339 612 €

50,5 %

KANSALAISOPISTO

 

 

Tulot 9 906 €

51,9 %

Menot 62 150 €

47,5 %

Kate 52 244 €

46,7 %

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

 

 

Tulot 116 024 €

54,7 %

Menot 208 690 €

48,7 %

Kate 92 655 €

42,8 %

NUORISOPALVELUT

 

  

Tulot 73 146 €

233,7 %

Menot 132 171 €

66,4 %

Kate 59 024 €

35,2 %

LIIKUNTAPALVELUT

 

 

Tulot 5 656 €

5,6 %

Menot 95 014 €

37,8 %

Kate 89 357 €

59,8 %

 

Toteuma on kokonaisuudessaan sivistyspalveluiden osalta alle tasaisen kertymän 50 %. Hallinto- ja tukipalveluissa palkkamenot ovat ylittyneet johtuen lisäresurssien tarpeesta, lisäksi TVA-tarkistuksen yhteydessä palkkoja korotettiin 1.5.2023 alkaen. Kustannukset ja tulot jakaantuvat vuodelle epätasaisesti. Nuoriso- ja kirjastopalveluissa on alkuvuodesta tullut hanke- ja avustustuloja ja liikuntapalvelujen osalta liikuntaneuvonnan palvelupolun kehittämisen hankkeen maksuhakemus tehdään takautuvasti. Henkilöstömenojen kasvun aiheuttama mahdollinen lisämäärärahatarve tarkistetaan syksyllä.

Talousarviossa on asetettu toiminnalle tavoitteet. Näiden toteutumista seurataan. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman kaudelle 1.1.–30.6.2023 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

kunnanhallitus, talouspäällikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)