Sivistyslautakunta, kokous 26.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Lautakunnan otto-oikeus

Valmistelija

  • Heikki Tuikka, toimistosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Kuntalain 92 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Hallintosäännön 18 §:n mukaan asia voidaan ottaa kuntalain 92 §:n mukaisesti lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi.Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa  kuntalain 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

  1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;
  2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
  3. 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.


Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelemä asia siirtyy kokonaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi. Alemman viranomaisen tekemät ratkaisut eivät millään tavalla sido ylempää toimielintä.

Ylemmällä toimielimellä on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmalla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös, aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.

Kirjastonjohtaja, kulttuurisihteeri
Hankintapäätös:
§ 7 Tanssiteatteri Rimpparemmi - esiintymissopimus, 17.01.2023
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Kirjastovirkailijan työtehtävän muutos ajalle 27.2.2023 - 3.9.2023, 11.01.2023
§ 6 Kirjastovirkailijan määräaikaisen sijaisuuden täyttäminen ajalle 27.2.2023 - 3.9.2023, 17.01.2023

Perusopetuksen rehtori
§ 30 Biologian ja maantiedon tuntiopettajan tehtävän täyttäminen ajalle 9.1.2023-3.6.2023, 22.12.2022

Sivistysjohtaja
Hankintapäätös:
§ 39 Kehonkoostumuslaitteen hankinta Elintapaohjauksen palvelupolku Tunturi-Lappiin 2022-2024 -hankkeeseen, 20.12.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Perusopetuksen luokanopettajan sijaisuus 1.2.2023-31.10.2023, 12.01.2023
§ 3 Apulaisjohtajan nimeäminen perusopetukseen ajalle 1.1.-5.2.2023, 19.01.2023
§ 37 Hanketyöntekijä tehtävän täyttäminen ajalle 1.2.2023-31.10.2023 AVI:n rahoittamaan hankkeeseen "Lukutaitoyhteistyötä Muonioon", 16.12.2022
§ 38 Koulunuorisotyöntekijän tehtävän täyttäminen ajalle 1.1.-31.12.2023, 20.12.2022
§ 40 Luokanopettajan virkavapaa, 21.12.2022

Varhaiskasvatusjohtaja
§ 2 Vastaavan varhaiskasvatuksen opettajan virkasuhteen muutos, 19.01.2023
§ 26 Lastenhoitajan työtehtävän muutos ajalle 1.1.2023- 31.3.2023, 20.12.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan yllä mainittuihin viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.