Sivistyslautakunta, kokous 26.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Oikaisuvaatimus 1 sivistyslautakunnan päätökseen 30.11.2022 § 117

MUODno-2023-32

Valmistelija

  • Heikki Tuikka, toimistosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi
  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Äidinkielen lehtori Maarit Rauhala on toimittanut 13.12.2022 sähköpostitse oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnan 30.11.2022 tekemästä päätöksestä § 117 koskien oppitunnin pituutta ja jaksojärjestelmää yhtenäiskoulussa ja lukiossa sivistystoimistoon ja vt. sivistysjohtajalle. Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa. Oikaisuvaatimus on oheismateriaalina.

Sivistyslautakunta ratkaisee omasta päätöksestään tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä sovelletaan kuntalakia ja lisäksi hallintolain säännöksiä toissijaisina ja täydentävinä. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viivytyksettä. Oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen on sidottu niihin vaatimuksiin, joita oikaisuvaatimuksessa esitetään, eikä se voi käsitellä asiaa laajemmin.

Oikaisuvaatimuksessa pyydetään oikaisua sivistyslautakunnan päätökseen sivistysjohtajan aikaisemman esityksen ja allekirjoittaneiden lisäklausuulin mukaiseksi: “Lautakunta päättää jatkaa 60 minuuttisen oppitunnin ja neljän jakson järjestelmän käytäntöä yhtenäiskoulussa ja lukiossa lukuvuodet 2023-2024 ja 2024-2025. Nykyistä jaksojärjestelmää tullaan kehittämään välittömästi työryhmältä, lausunnoista ja kyselyistä saadun palautteen perusteella. Viisijaksojärjestelmään ja 45 min oppituntiin siirrytään 1.8.2025 alkaen suunnitelmallisesti huomioiden muutoksista aiheutuneet vaikutukset yhtenäiskoulussa ja lukiossa mikäli kehittämistyössä tähän päädytään.”

Oikaisuvaatimuksen perusteluina esitetään mm. sivistystoimen organisaatiouudistusta, lukion uuden opetussuunnitelman käyttöönoton keskeneräisyyttä, uudistuksen tiukkaa aikataulua, päätöksen vaikutusten ennakkoarvioinnin ja rahoituslaskelmien puuttumista sekä muutoksen vaikutukset oppilaisiin, opiskelijoihin ja henkilöstöön.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta päättää merkitä tiedoksi saapuneen oikaisuvaatimuksen.

Lautakunta hyväksyy oikaisuvaatimuksen tarkoituksenmukaisuusperiaatteen perusteella eli päätös ei ollut yleistä etua parhaiten edistävä ratkaisu siltä osin, että 60 minuuttisen oppitunnin ja neljän jakson järjestelmän käytäntöä yhtenäiskoulussa ja lukiossa jatketaan lukuvuonna 2023-2024. Perusteluina tälle ovat uudistuksen tiukka aikataulu sekä muutoksen vaikutukset oppilaisiin, opiskelijoihin ja henkilöstöön.

Lautakunta päättää, että nykyistä jaksojärjestelmää tullaan kehittämään välittömästi työryhmältä, lausunnoista ja kyselyistä saadun palautteen perusteella. Viisijaksojärjestelmään ja 45 min oppituntiin siirrytään 1.8.2024 alkaen suunnitelmallisesti huomioiden muutoksista aiheutuneet vaikutukset yhtenäiskoulussa ja lukiossa. 

Päätös

Lautakunta päättää merkitä tiedoksi saapuneen oikaisuvaatimuksen.

Puheenjohtaja totesi lautakunnan päätökseksi äänestyksen lopputuloksena syntyneen päätöksen: lautakunta päätti, että oikaisuvaatimus hylätään. Lautakunta toteaa, ettei asian käsittelyssä ole tapahtunut menettelyvirhettä ja kaikkia osapuolia on kuultu valmistelussa.

Kokouskäsittely

Pirjo Rauhala on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan päätösehdotuksen, jota Anne-Mari Keimiöniemi on kannattanut. Poikkeava päätösehdotus on, että oikaisuvaatimus hylätään.

Koska kokouksessa on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava päätösehdotus, jota on kannatettu, suoritettiin kokouksessa äänestys. Äänestys on suoritettu hallintosäännön 147 § pykälän ohjeistuksen mukaisesti noudattaen hallintosäännön pykälien 105 §, 106 § ja 107 § sääntöä äänestykseen otettavista ehdotuksista, äänestystavasta ja äänestysjärjestyksestä ja äänestyksen tuloksen toteamisesta.

Äänestys toimitettiin avoimesti nimenhuudolla. Äänestys suoritettiin esittelijän pohjaehdotuksen (JAA) ja Pirjo Rauhalan tekemän ehdotuksen välillä (EI).

JAA: Esittelijän esitys, lautakunta hyväksyy oikaisuvaatimuksen tarkoituksenmukaisuusperiaatteen perusteella eli päätös ei ollut yleistä etua parhaiten edistävä ratkaisu siltä osin, että 60 minuuttisen oppitunnin ja neljän jakson järjestelmän käytäntöä yhtenäiskoulussa ja lukiossa jatketaan lukuvuonna 2023-2024. Viisijaksojärjestelmään ja 45 min oppituntiin siirrytään 1.8.2024 alkaen suunnitelmallisesti huomioiden muutoksista aiheutuneet vaikutukset yhtenäiskoulussa ja lukiossa. 

  • 1 ääni, Mikael Heikkilä

 

EI: Pirjo Rauhalan kannatettu esitys, että oikaisuvaatimus hylätään.

  • 6 ääntä, Eija Nilimaa, Kyllikki Kurki, Anne-Mari Keimiöniemi, Katriina Holck, Aki Jauhojärvi ja Pirjo Rauhala.

 

Ritva-Liisa Ahoniemi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.07.

 

Tiedoksi

perusopetus, lukio