Sivistyslautakunta, kokous 26.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Perhepäivähoidon kustannuskorvaus ajalle 1.1.2023-31.12.2023

MUODno-2023-5

Valmistelija

  • Kaisa Mella, kaisa.mella@muonio.fi

Perustelut

Suomen Kuntaliitto lähettää oheisena suosituksen kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuodelle 2023.

 Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES (2022–2025) perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12 13 §:n (Perhepäivähoidon kustannuskorvaus) mukaan vähintään Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen mukaisesti

Suomen Kuntaliitto antoi poikkeuksellisesti puolivuotisindeksillä korjatun suosituksen kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista alkaen 1.7.2022. Nyt annettava suositus koskee vuotta 2023.

Kustannuskorvausten tarkistamisessa käytetään kuluttajahintaindeksiä ja sen alaindeksiä 01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat.

Vuoden 2023 hinnat korotetaan vuoden 2022 toteutuneen kuluttajahintaindeksin perusteella. Kuluttajahintaindeksi on Tilastokeskuksen julkaisema. Vuoden 2021 toteutuneet indeksit suluissa.

Hintaindeksin vuosimuutos (%):

 

Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat

  16,06 (3,46)

Kuluttajahintaindeksi

   9,13 (1,66)

Suomen Kuntaliitto suosittelee keskusteltuaan asiasta Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja Julkisen alan unioni JAU ry:n kanssa, että kunnallisessa perhepäivähoidossa suoritetaan ajalla 1.1.–31.12.2023 omassa kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille seuraavien yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia.

 

 alle kouluikäinen/ koululainen

 aamiainen tai välipala tai iltapala, € 

  0,88 (0,83) / 1,45 (1,08)

 lounas tai päivällinen, €

 2,09 (1,97) / 2,72 (2,56)

 muu kustannus, €/päivä

 2,04 (1,97) / 2,04 (1,97)

Korvausten on tarkoitus kattaa hoidosta hoitajalle aiheutuvat todelliset kustannukset. Työnantaja voi halutessaan korottaa suosituksen mukaisia tasoja, mikäli se katsoo kustannuskorvauksen tason olevan riittämätön.

Kustannuskorvaussuosituksen muita kustannuksia koskeva osuus sisältää korvauksen muista kuin ravintoaineista aiheutuvista tavanomaisista menoista kuten huoneiston käytöstä, sähköstä, vedestä, lämmöstä, askartelutarvikkeista ja leikkivälineistä yms. menoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle perhepäivähoidon kustannuskorvausten määrittämistä ajalle 1.1-31.12.2023 oheismateriaalin mukaisesti.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

kunnanhallitus