Sivistyslautakunta, kokous 6.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Talousarviomuutoksista 1.8.2023-31.12.2023 päättäminen (sivistyspalveluiden organisaatiouudistus)

MUODno-2022-310

Aikaisempi käsittely

Perustelut

  

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy sivistyspalveluiden järjestäytymisen 1.4.2023 alkaen seuraavsti:

Sivistyspalveluiden palvelurakenne:

 • Varhaiskasvatuspalvelut (sis. ap/ip- palvelut sekä esiopetus 1.8.2023 alkaen)
 • Perusopetus
 • Lukio
 • Nuorisopalvelut
 • Liikuntapalvelut
 • Kirjasto ja kulttuuri
 • Kansalaisopisto.

 

Sivistyspalveluiden organisaatiorakenne: 

 • Palvelualuejohtaja: sivistysjohtaja (suora esimies kunnanjohtaja)
 • Tehtäväaluevastaavat: perusopetuksen rehtori (suora esimies sivistysjohtaja), lukion rehtori (suora esimies sivistysjohtaja), kirjastojohtaja ja kulttuurivastaava (suora esimies sivistysjohtaja)
 • Tehtäväyksikkövastaavat: varhaiskasvatuksen vastaava (suora esimies sivistysjohtaja), nuorisovastaava (suora esimies sivistysjohtaja), liikuntavastaava (suora esimies sivistysjohtaja), perusopetuksen apulaisrehtori (suora esimies perusopetuksen rehtori), lukion apulaisrehtori (suora esimies lukion rehtori).

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 

Esteellisyys

Priitta Pöyhtäri-Trøen (kuntalaki 97 § ja hallintolaki 28 §)

Kokouskäsittely

Priitta Pöyhtäri-Trøen ilmoitti olevansa esteelinen ja poistui kokoukseta tämän asian käsittelyn ajaksi. 

 

Kunnanjohtaja esitteli koko kunnan organisaatiouudistuksen taustaa ja nyt laadittua ehdotusta sivistyspalveluiden muutoksesta.

Keskustelussa nousi esille ehdotuksen sisällöstä mm. varhaiskasvatuksen ja nuoriso- ja hyvinvointipalveluiden osalta sijoittumisessa organisaatiokaavioon. Kunnanjohtaja totesi, että palvelut eivät muutu ja seuraavaa organisaatiomuutosta on syytä alkaa miettä lähitulevaisuudessa. 

Valmistelija

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on päättänyt sivistyspalveluiden organisaatiouudistuksen 12.12.2022 § 63.

Valtuuston päätöksen mukaan mm. kirjastojohtaja-kulttuurisihteerille (kirjastonjohtaja-kulttuurivastaava) tulee uusi tehtäväkokonaisuus vastattavaksi sivistysjohtajan, kansalaisopiston rehtorin alaisuudessa. Tämä uusi tehtäväkokonaisuus on kansalaisopiston koordinointi, mikä myös vaikuttaa tehtäväkuvan päivitykseen sekä mahdollisesti työn vaativuuden arvioinnin tarkasteluun. Valtuuston 12.12.2022 § 63 päätöksen mukaisesti em. muutos tapahtuu 1.4.2023 alkaen. 

Sivistyspalveluiden organisaatiouudistuksen jalkauttamisvaiheessa on käynyt kuitenkin ilmi, että kyseinen muutos on tarkoituksenmukaista toteuttaa vasta 1.8.2023 alkaen; kirjastopalveluissa on tapahtunut ja tapahtuu määräaikaisia tehtäväkuvamuutoksia sekä sijaisuusjärjestelyitä, lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikasuunnittelijan rekrytointi pääsee vasta käynnistymään kevään 2023 aikana. Kansalaisopiston kurssisuunnittelu lukuvuodeksi 2023-2024 on käynnistynyt, ja kokonaistilanteen arvioiden on parempi, että em. suunnittelutyö viedään läpi nykyisellä vastuujaolla sivistysjohtajan sekä toimistosihteerin valmistelulla. 

Em. aikataulumuutos huomioidaan 1.4.2023 päivitetyssä hallintosäännössä. 

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että sivistyspalveluiden organisaatiouudistuksen kohta koskien kansalaisopiston koordinoimista toteutetaan 1.8.2023 alkaen. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

 • Merja Hietala, talouspäällikkö, merja.hietala@muonio.fi
 • Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 § 63 päättänyt sivistyspalveluiden uudesta organisaatiorakenteesta. Valtuusto hyväksyi sivistyspalveluiden palvelurakenteen 1.4.2023 lukien ja esiopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta 1.8.2023 alkaen. Lisäksi valtuusto on hallintosäännön päivityksen yhteydessä 29.5.2023 § 24 määrittänyt mm. sivistyslautakunnan tehtävät ja toimivallan (Hallintosääntö § 30). Sivistyslautakunnan sitovat tehtävätasot ovat 1.4.2023 lukien seuraavat:

·         Hallinto- ja tukipalvelut

·         Varhaiskasvatuspalvelut

·         Perusopetus

·         Lukio

·         Nuorisopalvelut

·         Liikunta- ja hyvinvointipalvelut

·         Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

·         Kansalaisopisto

Esiopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan siirtyessä 1.8.2023 perusopetuksen tehtäväalueelta varhaiskasvatuksen tehtäväalueelle muuttuvat näiden kahden tehtävätason määrärahat. Käyttötalouden sitovien tehtävätasojen määrärahamuutokset ovat 1.8.2023 lukien seuraavat:

 • Varhaiskasvatuspalveluiden tehtäväalueelle siirtyvät esiopetuksen (kustannuspaikka 3165) määrärahat ovat menot 163 956 euroa ja tulot 0 euroa (toimintakate 163 956 euroa) sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan (kustannuspaikka 3172) menot 45 311 euroa ja tulot 6 500 euroa (toimintakate 38 811 euroa). Varhaiskasvatuspalveluiden tehtävätason toimintakate on muutoksen jälkeen 1 307 430 euroa.
 • Perusopetuksen tehtävätason toimintakate on esiopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan kustannuspaikkojen siirron jälkeen 2 767 825 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rantakokko, sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy määrärahasiirrot ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää perusopetuksen uudeksi vuoden 2023 tehtävätason määrärahaksi 2 767 825 euroa ja varhaiskasvatuspalveluiden 1 307 430 euroa.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Minna Back saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 16.05.

Tiedoksi

kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)