Sivistyslautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät (sivistyspalvelut)

MUODno-2021-460

Valmistelija

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan jokaisen hallintokunnan tulee tarkistaa talousarviovuosittain, että laskun tarkastajat ja hyväksyjät sekä heidän varahenkilönsä ovat ajan tasalla ja hyväksyntää tarvittavat muutokset vuoden ensimmäisessä kokouksessa. 

1.8.2021 voimaan astunut organisaatiouudistus on aiheuttanut seuraavia muutostarpeita laskujen asiatarkastajiin ja hyväksyjiin.

  • tarkastajien ja hyväksyjien virkanimikkeet päivitetty
  • uudet tehtäväalueet päivitetty

Taulukko asiatarkastajista ja hyväksyjistä liitteenä

Ehdotus

Esittelijä

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy ostolaskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät liitteen mukaan 10.9.2021 alkaen.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

kirjanpito, sivistyspalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)