Sivistyslautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Talousarvion toteutuma 2021

MUODno-2021-196

Valmistelija

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien vastuuhenkilöiden tulee seurata säännöllisesti talousarvion ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja raportoitava niistä lautakunnalle vähintään neljännesvuosittain.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle säännöllisesti. Lautakunta antaa raportit tiedoksi taloussihteerille ja kunnanhallitukselle. 

Tasaisen kehityksen mukaan toteutuman tulisi olla korkeintaan 50 % kesäkuun loppuun mennessä.

Sivistystoimenjohtaja esittelee ensimmäisen puolen vuoden toteutumaa. Talousarvion toteutuma-raportti 1.1.–30.6.2021 on esityslistan oheismateriaalina.

Osaston talouden toteutuma vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 20.8.2021 tilanteen mukaan:

Toimintamenot

Kokonaistilanne  

51,5 %

2 750 697 €    

Hallinto ja tukipalvelut

44,4 %  

44 551 €

Varhaiskasvatus 

49,3 %

539 549 €

Perusopetus   

52,5 %

1 477 307 €

Lukio

49,6 %

299 533 €

Kansalaisopisto  

50,9 %

64 783 €

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

52,2 %

178 563 €

Nuorisopalvelut

64,8 %

97 904 €    

Liikuntapalvelut

46,1 % 

48 507 €


Nuorisopalvelujen korkea prosentti johtuu siitä, että nuorten kesätyöpalkat maksetaan suurelta osin kesäkuussa. Sivistyspalveluissa toimintavuosi on pääsääntöisesti lukuvuosi. Näin kevätkausi ei täysin ennakoi syyskauden toteutumaa.

Talousarviossa on asetettu toiminnalle tavoitteet. Näiden toteutumista seurataan. Epidemiatilanteesta huolimatta sivistyspalveluja on toteutettu lähes normaalisti. Opettajien ja muun henkilökunnan rekrytoinnit ovat onnistuneet hyvin. Käynnissä on useita hankkeita. Koulunuorisotyöhanke ja harrastamisen Suomen malli ovat käynnistyneet lähes koko palvelualueen yhteistyönä. Liikuntapaikat siirtyvät hallintosääntöuudistuksessa elinvoimalautakunnan alaisuuteen. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla reittihankkeet ovat edenneet suunnitellusti.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen on esityslistan oheismateriaalina.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Merikki Lappi, sivistystoimenjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lautakunta toteaa talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuman tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi taloussihteerille ja kunnanhallitukselle.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

taloussihteeri, kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)