Sosiaalilautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Määräaikaisen sosiaaliohjaajan viran hoitaminen

MUODno-2021-323

Valmistelija

  • Henri Muotka, vs. sosiaalijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Perustelut

Sosionomin määräaikainen 80 % virka sosiaalipalveluissa 28.6.2021 – 28.2.2022.

Sosionomin määräaikaisen viran perusteena on, että vs. sosiaalijohtajan/sosiaalityöntekijän resurssia kohdentuu tällä hetkellä erityisesti ikäihmisten palvelurakenneuudistuksen toimeenpanoon sekä hanke-, ja työryhmätyöskentelyyn hallinnollisten tehtävien lisäksi, minkä vuoksi sosiaalityön valmisteleviin tehtäviin tarvitaan määräajaksi lisäresurssia.

Virassa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä nähtäville rekisteriote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi. Virkasuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Henri Muotka, vs. sosiaalijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Lautakunta valitsee sosiaalipalveluiden määräaikaiseen virkaan (80 % työaika) sosionomi ********* ajalle 28.6.2021 - 28.2.2022. Virkasuhteen ehdot ja palkkaus  (3 098,87 €/kk) määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Päätös

Lautakunta päätti, että sosionomi ********* palkataan määräaikaiseen virkaan (80 %) vs. sosiaalijohtajan viranhaltijapäätöksellä ajalle 28.6.2021 - 28.9.2021 (3 kk). Tehtäväkohtainen kuukausipalkka on 3 098,87 euroa, josta maksetaan työajan mukaisesti 80 % ja muilta osin ehdot KVTES:n mukaisesti.

Kokouskäsittely

Anne-Mari Keimiöniemi poistui § 60 jälkeen.

Tiedoksi

Asianosainen, palkkahallinto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan sosiaalitoimistoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion sosiaalilautakunta

Sosiaalitoimiston yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Pirkantie 11
Sähköpostiosoite: sosiaali.tsto@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan sosiaalitoimistosta.