Tarkastuslautakunta, kokous 23.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Sidonnaisuusilmoitukset 2021-2025

MUODno-2022-102

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Saara Koivisto, saara.koivisto@muonio.fi

Perustelut

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,​ merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista,​ joilla voi olla merkitystä luottamus-​ ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö-​ ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä,​ valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia,​ kunnanjohtajaa,​ pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. 

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa,​ jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle,​ joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä,​ kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Ilmoitus tulee tehdä myös siinä tapauksessa, jos tehtäviin on tullut muutos tai jokin tehtävä päättynyt.

Tarkastuslautakunta on todennut, että sidonnaisuusilmoituskäytäntö vaatii kehittämistä sekä ilmoitusvelvollisten aktivointia, jotta sidonnaisuusrekisteri saadaan pidettyä ajan tasalla lain määrittämällä tavalla. 

Ehdotus

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

 • laatia prosessikuvauksen sidonnaisuusilmoituskäytännöstä 
 • toimittaa ilmoitusvelvollisille tarvittavat materiaalit ilmoituksen päivittämistä varten
 • pyytää ilmoitusvelvollisia täydentämään/ päivittämään ilmoitustaan 15.1.2024 mennessä

 

Päätös

Tarkastuslautakunta

 • laati kokouksessa prosessikuvauksen sidonnaisuusilmoituskäytännöstä 
 • toimittaa ilmoitusvelvollisille tarvittavat materiaalit ilmoituksen päivittämistä varten
 • pyytää ilmoitusvelvollisia täydentämään/ päivittämään ilmoitustaan 31.12.2023 mennessä

 

Valmistelija

 • Saara Koivisto, saara.koivisto@muonio.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on pyytänyt ilmoitusvelvollisia toimittamaan päivitetyn sidonnaisuusilmoituksen 31.12.2023 mennessä tarkastuslautakunnan hyväksyttäväksi ja valtuuston tiedoksi saattamiseksi. Määräaikaan mennessä ilmoituksia saapui 11 kpl (oheismateriaalina). 

Ehdotus

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta

 • hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset
 • pyytää seuraavia ilmoitusvelvollisia täydentämään ilmoitustaan:
  • xx
 • saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi
 • päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla

Päätös

Tarkastuslautakunta

 • Hyväksyi saadut sidonnaisuusilmoitukset
 • Pyytää seuraavia ilmoitusvelvollisia täydentämään ilmoitustaan:
  • Petteri Hirsikangas, toimialan tarkennus, allekirjoitus
  • Sakari Silén, allekirjoitus
  • Juha Nimemlä, lautakunnan jäsenyys, allekirjoitus
  • Katri Rantakokko, muut sidonnaisuudet
 • Päättää lähetettää muistutusviestin niille, jotka eivät ole palauttaneet sidonnaisuusilmoitusta
 • Saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi
 • Päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla