Tarkastuslautakunta, kokous 2.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Tilintarkastuspalveluiden hankinta 2023-2027

MUODno-2022-514

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta 27.10.2022 § 41

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Kuntalain 122.2 §:n mukaan kunnan tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen eli koko kuntakonsernin tilintarkastuksen yhteensovittamisesta. Tämä voi tarkoittaa esim. koko kuntakonsernin tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen järjestämistä, tarjousvertailua ja tilintarkastajaehdokkaiden nimeämistä konserniyhtiöihin. Tilintarkastajan valinnasta päättää kuitenkin tytäryhteisön toimielin (esim. yhtiökokous). Kunnan ja tytäryhteisöjen tarjoukset tulee tästä syystä vertailla erikseen.

Muonion kunnan sekä sen kuntakonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden (kiinteistöyhtiöt Kotikontu, Hilla ja Lakka sekä asuntoyhtiö Kullero) tilintarkastussopimukset päättyvät kun vuoden 2022 tilintarkastus on suoritettu loppuun.

Muonion kunnan tilintarkastuspalvelujen hankinta ei kuulu hankintalain (139/2016) soveltamisalaan, koska hankinnan arvo alittaa ko. lain mukaisen kynnysarvon (60 000 euroa).

Hankinta sisältää tilikausien 2023–2027

  • kunnan lakisääteisen tilintarkastuksen
  • tytäryhtiöiden tilintarkastuksen (kiinteistöyhtiöt Kotikontu, Hilla ja Lakka sekä asuntoyhtiö Kullero).

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta toteuttaa tilintarkastuspalvelujen kilpailutuksen ja hyväksyy tarjouspyynnön liitteineen tilikausille 2023–2027 (tarjouspyyntö oheismateriaalina). Tarjouspyyntö toimitetaan vähintään kolmelle JHT/JHTT tilintarkastusyhteisöille. Lisäksi tarjouspyyntö Pienhankintapalvelu Cloudiassa. Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki toimijat, jotka täyttävät tarjouskilpailun ehdot.

Päätös:

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Tilintarkastaja Hilkka Ojala poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (hallintolaki 28.1 §). 

 

Tarkastuslautakunta 2.3.2023 § 10

Tarjouspyyntö oli esillä Cloudia -palvelussa ja kunnan verkkosivuilla 12.12.2022–31.1.2023 ja tarjoukset tuli jättää 31.1.2023 klo 15 mennessä.

Määräaikaan mennessä saapui tarjous BDO Audiator Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä. Molemmat tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kriteerit.

Tarjouspyynnön mukaan tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin ja perusteena on kokonaishinta sopimuskaudelle 50 % ja laatu (kokemus, koulutus) 50 %.

Vertailutaulukko on esityslistan oheismateriaalina.

 

Ehdotus

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että kunnan ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastuspalvelut tilikausille 2023–2027 hankitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneeltä KPMG Oy:ltä.

Päätös

Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)