Tekninen lautakunta, kokous 1.7.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Oloksen maisemaladun palvelurakenteet - urakoitsijan valinta

MUODno-2021-315

Valmistelija

  • Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Lapin Ely-keskus on 24.6.2020 tekemällään päätöksellä myöntänyt Onnellisia luonnossa – ulkoilureittien kehittämishankkeelle tukea ulkoilureittien kunnostamiseen ja kehittämiseen.

Tekninen osasto on 28.4.2021 jättänyt tarjouspyynnön Oloksen maisemaladun palvelurakenteiden rakentamisesta Cloudia –kilpailutusjärjestelmässä. Kokonaisurakka käsittää Oloksen maisemaladun varrella sijaitsevan taukopaikan umpikodan perustuksien ja lattian teon, puuvaraston ja ulkowc:n rakentamisen. Urakka-ajaksi on määritelty 3.6.-31.8.2021.

Kehittämishankkeen kustannusarviossa yllä mainitun urakan hyväksytty kustannus on noin 11 000 eur.

Tarjoukset tuli toimittaa hankintayksikölle 3.6.2021 klo 15:00 mennessä. Tarjouksen valintaperuste on halvin hinta.

Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous;

                                                                                                             hinta alv 0%

Mano Helsinki Oy                                                                                 28 500 eur

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Tekninen lautakunta hylkää jätetyn tarjouksen sillä perusteella, että urakkahinta ylittää merkittävästi arvioidut kustannukset ja urakkaan hankerahoittajan hyväksymän määrärahan.

 

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan tekniseen toimistoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion tekninen lautakunta

Teknisen toimiston yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: tekninen.tsto@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan teknisestä toimistosta.