Tekninen lautakunta, kokous 1.7.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Ulkoilureittisuunnitelma

MUODno-2021-365

Valmistelija

  • Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Muonion kunta on saanut Lapin ELY-keskukselta 70% avustuksen Onnellisia Luonnossa -ulkoilureittien kehittämishankkeeseen. Hankepäätöksen ehtona on, että Muonion kunta tekee ulkoilureittisuunnitelman alueelle, joihin toimenpiteitä kohdistuu. Ulkoilureittisuunnitelma johtaa reittien virallistamiseen, johon on varattu hankkeessa rahaa.

Olostunturin alueella ei ole tällä hetkellä selkeää ulkoilijoita ohjaavaa kesäreitistöä. Tunturialueella risteää useita polkuja sekä kuntorata- ja talvireittipohjia, jotka eivät ole statukseltaan virallisia kesäreittejä. Muodostamalla Olostunturiin reittisuunnitelman mukainen virallinen reitistö, saadaan alueesta käyttäjäystävällinen ja turvallinen. Uuden reitistön tavoite on toimia mahdollisuutena erityisesti matalan kynnyksen ulkoiluun. Tämä huomioidaan opasteiden, merkintöjen sekä reitin rakentamisen ja linjauksen osalta. Reittien vaativuusluokat painottuvat helppoon sekä keskivaativaan. Valmiit reittikokonaisuudet muodostavat kolme rengasreittiä. Tähän reittisuunnitelmaan sisällytetään myös Oloksen 3km ja ensilumen latupohjina käytetyt välilatu ja ylälenkki. Latupohjat ovat valmiiksi koneellisesti rakennettuja 6m leveitä ulkoilureitin pohjia. Uusi reitistö on yhdistetty Metsähallituksen hallinnoimaan kesäretkeilyreittiin.

Ulkoilulain 2 § mukaan ulkoilureitin perustamiseksi on laadittava ja vahvistettava ulkoilureittisuunnitelma sekä pidettävä paikalla ulkoilureittitoimitus. Lain 4 § mukaan ulkoilureittisuunnitelman vahvistaa se elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueella ulkoilureitti tai suurin osa siitä on. Ennen suunnitelman vahvistamista on niille, joiden oikeutta tai etua suunnitelma koskee, varattava tilaisuus muistutusten tekemiseen suunnitelman johdosta.

Suunnitelma tulee pitää nähtävänä 14 päivän ajan. Muistutukset suunnitelmaa vastaan on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle osoitettuina toimitettava asianomaiselle kunnalliselle viranomaiselle 30 päivän kuluessa suunnitelman nähtävänä olon päättymisestä lukien. Kunnan on toimitettava jätetyt muistutuskirjelmät omine lausuntoineen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Ulkoilureittisuunnitelma pykälän liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä ulkoilureittisuunnitelman ja laittaa sen nähtäville kunnan ilmoitustaululle ja internetsivulle 2.-16.8.2021 väliseksi ajaksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen ja valtuttaa teknisen toimen päivittämään tuulimyllyiltä maisemareitin varteen tulevan reitin kohtaa.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan tekniseen toimistoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion tekninen lautakunta

Teknisen toimiston yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: tekninen.tsto@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan teknisestä toimistosta.