Tekninen lautakunta, kokous 1.7.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Yksityistieavustukset 2021

MUODno-2021-277

Valmistelija

  • Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Vuoden 2021 talousarvioon on varattu 20 000 € yksityisteiden kunnossapidon avustamiseen.

Avustuksen myöntämisen perusteet ovat seuraavat:

1.                   Tien pituus vähintään 500 metriä

2.                   Tien varrella on vakituista asutusta ympäri vuoden ja asukkaan/asukkaiden tulee olla henkikirjoitettuna avustettavan tien osoitteessa.

3.                   Tie on henkilöautolla ajettavassa kunnossa ja tie on aurattu lumesta talvella.

4.                   Yksityistietä koskevat ajantasaiset tiedot tulee olla tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä niin kuin Yksityistielain 50 §:ssä edellytetään.

Avustusta ei tarvitse tiekunnan hakea erikseen vuosittain, vaan ehdot täyttäville yksityisteille myönnetään avustusta määrärahojen puitteissa. Uuden yksityistien tulee kuitenkin hakea erillisellä hakemuksella avustusta, joka mahdollistaa pääsyn avustettavien teiden piiriin, mikäli avustusten vaatimukset täyttyvät.

Yksityistieavustuksen saajan tulee ilmoittaa yksityistieavustuksen määräytymiseen vaikuttavat muutokset tekniselle lautakunnalle. Muutokset otetaan huomioon seuraavan vuoden avustusten käsittelyjen yhteydessä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy avustuksen myöntämisen perusteet ja valtuuttaa teknisen toimiston myöntämään yksityistieavustukset.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan tekniseen toimistoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion tekninen lautakunta

Teknisen toimiston yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: tekninen.tsto@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan teknisestä toimistosta.