Tekninen lautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Yksityistien sulkeminen puomilla

MUODno-2021-102

Valmistelija

  • Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Kiinteistön 498-401-20-52 omistaja on 26.2.2021 lähettämällään sähköpostilla pyytänyt lupaa saada sulkea kiinteistölleen johtava tie lukittavalla puomilla. Kokouksen oheismateriaalina karttakuva ja kiinteistörekisteriote.

Yksityistielain 3 § mukaan yksityistiellä tarkoitetaan sellaista ensisijaisesti yksityistä liikennetarvetta palvelevaa tieliikenteen väylää, johon rasitteena kohdistuu vähintään yhden kiinteistön hyväksi tieoikeus. Tieoikeudella tarkoitetaan oikeutta käyttää toisen kiinteistön aluetta pysyvästi kulkuyhteyttä varten.

Yksityistielain 29 § mukaan tiekunta tai, jos sellaista ei ole perustettu, tieosakkaat voivat kieltää tien käytön muilta kuin tieosakkailta tai rajoittaa tien käyttöä. Kielto tai rajoitus on annettava tiedoksi asettamalla tien varteen asianmukainen liikennemerkki tai muu liikenteen ohjauslaite.

Yksityisteillä käytettyjä liikenteen ohjauslaitteita ovat liikennemerkit ja sulkulaitteet eli puomit. Tieliikennelain 71 § mukaan muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle tielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Tieliikennelain 71 § mukaan liikenteenohjauslaitteen asettamisesta on toimitettava tieto Väylävirastolle. Väylävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä toimitettavan tiedon sisällöstä ja välittämistavasta.

Kyseessä olevalle tielle ei ole perustettu tiekuntaa. Luvan hakijana on vain yksi kiinteistö, mutta hakijan omistamaa kiinteistöä rasittaa kaksi naapurikiinteistölle osoitettua tieoikeutta.

Kunta on tiedottanut tieoikeuden haltijoita lupahakemuksen vireille tulosta. Heillä ei ole ollut huomautettavaa hakemuksesta. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Tekninen lautakunta myöntää luvan lukittavan puomin asettamiseksi kiinteistölle 498-401-20-52 johtavalle tielle ja velvoittaa hakijan toimittamaan tieliikennelain mukaiset tiedot Väyläviraston.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen.