Tekninen lautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Ympäristönsuojelumääräysten laadinnan / päivittämisen aloittaminen arktisen lapin ympäristönsuojelun toiminta-alueella

MUODno-2021-95

Valmistelija

  • Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Arktisen Lapin ympäristönsuojelu hoitaa Inarin, Muonion, Enontekiön, Utsjoen ja Sodankylän kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tähtäviä. Yhteistoiminta-aluetta hallinnoi Sodankylän kunta. 

Ympäristöjaosto on kokouksessaan 17.2.2021 esittänyt Muonion kunnalle, että kunta päättäisi aloittaa ympäristönsuojelulain 202 § mukaisten ympäristösuojelumääräysten laadinnan. 

Ympäristösuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, kunnan ympäristön erityispiirteet ja paikalliset olosuhteet huomioon ottavia, kansalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä. Yhteistoiminnan tavoitteena on laadullisesti saman tasoisten palveluiden tuottaminen kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa huomioiden kuitenkin paikalliset olosuhteet. 

Ympäristönsuojelulain 202 § 1 mom mukaan ympäristönsuojelumääräysten antaja on kunta. Käytännössä se tarkoittaa, että valtuusto voi delegeoida määrysten antamisen alaiselleen toimivaltaiselle elimelle. Kuntaliitto kuitenkin suosittelee, että määräykset annettaisiin kokonaisuutena valtuustossa niiden merkittävyyden ja laajan oikeusvaikutuksen vuoksi. Valtuusto voi esimerkiksi teettää ympäristönsuojeluviranomaisella yleisluonteisen pohjan, jota tarvittaessa täydennetään paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi valtuuston asettaman työryhmän kanssa. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se päättää laatia ympäristömääräykset Muonion kunnalle ja valtuuttaa määräysten valmistelun ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lisäksi valtuustolle esitetään valittavaksi työryhmä ymräristönsuojelumääräysten laadintaa varten. 

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen.