§ 9 Työpajojen fasilitointipalvelun hankinta Arktista imua puhtaalla ilmalla -hankkeeseen

Lataa 

MUODno-2022-503

Päätöspäivämäärä

28.10.2022

Päätöksen tekijä

Kehittämispäällikkö

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 28.5 §

Kuvaus

Muonion kunta on saanut myönteisen rahoituspäätöksen ”Arktista imua puhtaalla ilmalla” –hankkeeseen Lapin Liitolta (EAKR). Hankkeen osatoteuttajina toimivat Ilmatieteen laitos, Metsähallitus ja Lapin AMK. Hankkeessa mm. popularisoidaan Pallaksen ilmanlaadun mittausaseman tuottamaa puhtaan ilman tietoa, laaditaan brändiaineistoa teemaan liittyen sekä saatetaan aineistoja ja tietoja hankkeen kohderyhmien, kuten alueen yritysten, hyödynnettäväksi. Hankkeessa toteutetaan yrittäjille suunnattuja tuotteistamistyöpajoja mm. ostopalveluita hyödyntäen hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti osana työpakettia 3 (TP3: Tiedon hyödyntäminen yritysten liiketoiminnan kehittämisessä). Ostopalveluhankinnan tavoitteena on toteuttaa yksi fasilitoitu työpaja, jonka avulla jalkautetaan alueen toimijoille hankkeessa luotua puhdas ilma –konseptia ja palvelumuotoilun avulla herätetään ideoita palveluista/elämyksistä konseptin ympärille. Muonion on kunta pyytänyt 7.10.2022 tarjouksia työpajan fasilitoinnista neljältä potentiaaliselta tarjoajalta sähköpostitse. Määräaikaan mennessä saapui kolme (3) tarjousta: Arctic Factory, Pohjolan Palvelumuotoilu PAMU Oy ja Palvelumuotoilu Palo Oy. Arctic Factoryn tarjouksen katsottiin vastaavan kokonaisuutena parhaiten tarjouspyyntöä ja hankesuunnitelman tavoitteita kun vertaillaan kokonaishintaa, työohjelman sisältöä ja aiempia referenssejä vastaavista töistä.

Päätös

Muonion kunta hyväksyy kokonaistaloudellisesti edullisimman Arctic Factoryn tarjouksen kokonaishintaan 3 985 euroa (alv 0%).

Allekirjoitus

vt. kehittämispäällikkö Kaisa Kylä-Kaila

Organisaatiotieto

Muonion kunta