§ 2 Kutsutaksiliikennettä koskevan hankintapäätöksen itseoikaisu

Lataa 

MUODno-2021-543

Päätöspäivämäärä

15.8.2022

Päätöksen tekijä

Luonnonvarapäällikkö

Päätöksen peruste

Hankintalain 132 §:n mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin.

Päätöksen tai ratkaisun oikaiseminen ei edellytä asianosaisen suostumusta.

Hankintalain 133 §:n 2.momentin mukaan hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 90 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty.

Hankintalain 135 §:n mukaan hankintaoikaisua sovelletaan myös sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseen, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia. Tällaisen hankintaoikaisun johdosta tehtävään päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta markkinaoikeudelta.

Kuvaus

Luonnonvarapäällikkö on 28.7.2022 tekemällään hankintapäätöksellä, joka on viety kunnan asianhallintajärjestelmään ja julkaistu kunnan verkkosivuilla 4.8.2022 § 1 päättänyt jatkaa kutsutaksiliikennepalvelua Muonion kunnan ja Taksi Hietala Oy:n välisenä sopimuksena 1.8.-31.12.2022 tarjouspyynnön 402593 / Kutsutaksiliikenteen liikennöinti tarjousten mukaisella alimmalla tarjoushinnalla, 91,00 euroa (alv 0 %) sidottuna taksiliikenteen kustannusindeksiin pisteluvulla 118,5 (viimeisin käytettävissä oleva, kesäkuu 2022). Kutsutaksiliikenne koskee reittiä Muonio-Kolarin rautatieasema-Muonio.

Päätöksessä on ilmennyt asiavirhe, koska kyseessä ei ole olemassa olleen sopimuksen jatkaminen aiemmin voimassaolleella hinnalla, vaan hankinnassa on käytetty uutta hintaa. Kyseistä hankintaa ei ole kuitenkaan kilpailutettu erikseen pienhankintana.

Kyseisen liikennöintiyhteyden osalta on järjestetty tarjouspyyntömenettely kesäkuussa 2022. Elinvoimalautakunnan 28.6.2022 § 70 hankintapäätöksestä on tehty oikaisuvaatimus ja toimitettu valitus Markkinaoikeuteen, minkä vuoksi päätöksen mukaista sitovaa liikennöintisopimusta ajalle 1.8.2022 – 31.12.2024 + optiovuodelle 2025 ei tällä hetkellä ole mahdollista tehdä.

Palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi liikennöintiyhteys tulee järjestää väliaikaisena hankintana siihen saakka, että elinvoimalautakunnan 28.6.2022 päätöksestä § 70 tehty oikaisuvaatimus ja valitus sekä mahdolliset jatkoselvitykset on voitu asianmukaisesti käsitellä.

Asianosaisen yrittäjän osalta on kohtuullista, että jo sovittua hintaa 91,00 e (alv 0 %) noudatetaan 1.8.-31.10.2022 välisen ajan. Kyseisen määräajan päättymiseen mennessä väliaikainen hankinta on voitu kunnassa kilpailuttaa pienhankintana siten, että muiden liikennöintipalvelua tuottavien tarjoajien tasapuolinen kohtelu voidaan toteuttaa.

Päätös

Korjataan itseoikaisuna 28.7.2022 tehtyä kutsutaksiliikenteen hankintapäätöstä siten, että hankitaan suorahankintana kutsutaksiliikennepalvelua (Muonio-Kolarin rautatieasema-Muonio) Taksi Hietala Oy:ltä 1.8.-31.10.2022 välisen määräajan tarjouspyynnön 402593 / Kutsutaksiliikenteen liikennöinti tarjousten mukaisella alimmalla tarjoushinnalla, 91,00 euroa (alv 0 %) sidottuna taksiliikenteen kustannusindeksiin pisteluvulla 118,5 (viimeisin käytettävissä oleva, kesäkuu 2022).

Muonion kunta kilpailuttaa kutsutaksiliikenteen pienhankintana erikseen aikavälille 1.11.2022-28.2.2023, minkä aikana elinvoimalautakunnan 28.6.2022 päätöksestä § 70 tehty oikaisuvaatimus ja valitus sekä mahdolliset jatkoselvitykset on voitu asianmukaisesti käsitellä.

Allekirjoitus

Heikki Kauppinen,  luonnonvarapäällikkö

Organisaatiotieto

Muonion kunta