§ 4 Työpajan työnohjaus 2023

Lataa 

MUODno-2023-158

Päätöspäivämäärä

30.5.2023

Päätöksen tekijä

Työllisyysvastaava

Päätöksen peruste

Muonion kunnan hallintosääntö 28.5 §

Kuvaus

Kuntastrategiaan valtuustokaudelle 2021-2025 valittu painopistealue ”kuntatyö siirtyy uuteen aikaan” alle määritettyyn tavoitteeseen ”pidämme huolta henkilöstöstämme ja kannustamme osaamiseen kehittämiseen” liittyvä toimenpide on varmistaa työntekijöiden työssä jaksaminen ja ammatillinen kasvu, jota tuetaan työnohjauksella.

Työnohjaus tarjoaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle ajan ja paikan oman työn tavoitteelliseen tutkimiseen, arvioimiseen ja kehittämiseen koulutetun työnohjaajan tuella – työnohjaus antaa aikaa ajattelulle ja reflektoinille. Työnohjauksessa luodaan työyhteisöön avointa ja toisia kunnioittavaa ilmapiiriä. Aiheina voivat olla työhyvinvointi ja jaksaminen, ristiriitatilanteet, yhteistyön vahvistaminen ja keskustelukulttuuri. Aluehallintovirasto suosittelee työnohjauksen käyttöä nuorten työpajoilla. Nuorten työpajan valtionavustusta voi myös hakea työnohjaus kustannuksiin.

Vuoden 2022 aikana työnohjausta toteutettiin työpajalla ryhmätyönohjauksena ja toiminta koettiin työyhteisöä tukevaksi palveluksi. Työnohjauksen tuotti Katja Regina/Sosiaalialan asiantuntijapalvelut. Sopimus työnohjauksesta oli voimassa vuoden 2022 ajan ja kokonaistilanne huomioon ottaen on sopivaa tehdä sopimus myös vuodelle 2023, koska ko. työnohjaaja on jo edellisen vuoden yhteistyön merkeissä tietoinen työpajan henkilöstön tilanteesta ja työnohjauksessa voidaan näin ollen edetä tavoitteiden mukaisesti. Katja Regina on toimittanut pyynnöstä 13.3.2023 päivätyn tarjouksen työnohjauksesta. Tarjous sisältää ajalle 1.4.-31.12.2023 ryhmätyönohjausta ja työnohjauksen kokonaiskustannusarvio vuodelle 2023 on noin 1250€ +alv 24%. Työnohjauksesta ei synny päiväraha- ja matkakuluja. Työnohjausta järjestetään työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseksi sekä työn kehittämiseksi.

Vuoden 2023 työpajan talousarvioon on varattu määräraha työnohjauksen hankintaan. Nuorten työpajan valtionavustushakemukseen 2023 on sisällytettynä työnohjauksesta aiheutuvat kustannukset.

Päätös

Päätetään hankkia työpajan työnohjaus vuodelle 2023 Sosiaalialan asiantuntijapalvelut Katja Reginalta. Toimijan kanssa on laadittu sopimus, joka on voimassa 1.4.- 31.12.2023 asti. Työnohjauksen kokonaiskustannusarvio vuodelle 2023 on noin 1250€ +alv24% joka katetaan työpajan kehittämisen kustannuspaikalta. 

Allekirjoitus

vt. työllisyysvastaava Annika Muotka

Organisaatiotieto

Muonion kunta